Рекомендації щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Шановні колеги нам   до кінця навчального року потрібно буде проаналізувати та вдосконалити систему забезпечення якості освіти в закладі. Ознайомтесь, будь ласка, з рекомендаціями управління Державної служби якості освіти у Черкаській області та та  вносьте свої пропозиції по напрямкам , зазначеним в рекомендаціях.

Додаток 2

до листа управління Державної служби якості освіти у Черкаській області
від 11.01.2020 № 01-25/18

 

 

20.12.2019 Проєкт

 

Рекомендації закладам позашкільної освіти

щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 

Напрям оцінювання Вимога/правило організації освітніх і управлінських процесів у закладі позашкільної освіти  

 

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання
1 2 3 4 5
1. Освітнє середовище закладу позашкільної освіти 1.1. Наявність необхідних ресурсів для створення освітнього середовища 1.1.1  Матеріально-технічні  ресурсивідповідають типу та профілю закладу позашкільної освіти 1.1.1.1.У закладі є приміщення, обладнання, необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесувідповідно до типу та профілю закладу позашкільної освіти
1.1.1.2.Заклад забезпеченийнавчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання відповідно до освітньоїта навчальнихпрограм
1.2. Створення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці 1.2.1.Освітнє середовищезакладу безпечне 1.2.1.1. Територія та приміщення закладу є безпечними
1.2.1.2. У закладі освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
1.2.1.3.Учасники освітнього процесу дотримуються правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, цивільного захисту
1.2.1.4. У разі нещасного випадку педагогічні працівники та керівництво закладу діють у встановленому законодавством порядку
1.2.1.5. У закладі позашкільної освіти реалізуються заходи із запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу та інших форм насильства
1.3. Створення інклюзивного освітнього середовища

 

 

 

1.3.1. Приміщення та територія закладу позашкільної освіти облаштовані  з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування 1.3.1.1. У закладізабезпечується доступність будівель та приміщень відповідно до його типу та профілю

 

 

 

2. Система оцінювання здобувачів освіти 2.1. Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти 2.1.1. Досягнення здобувачів освіти 2.1.1.1. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах на рівні закладу та регіональному рівні
2.1.1.2. Частка здобувачів освіти, які брали участь у заходах  всеукраїнського та міжнародного рівнів
2.1.1.3. Частка колективів у закладі, що маютьпочесні звання
2.1.1.4. Частка здобувачів освіти, які отримали у закладідокументи про освіту
2.1.1.5. Частка здобувачів освіти, які продовжили навчання за відповідним напрямом, спеціальністюабообраливідповіднупрофесію
3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників 3.1.Ефективність педагогічної діяльності педагогічних працівниківзакладу

 

3.1.1. Забезпеченняякості освітнього процесу педагогічними працівниками 3.1.1.1. Наповнюваність груп та інших організаційних форм відповідно до нормативів наповнюваності
3.1.1.2. Стан ведення педагогічним працівником документації,необхідної для реалізації освітнього процесу
3.1.2.Організація інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи 3.1.2.1. Наявність навчально-методичного забезпеченняосвітнього процесу
3.1.2.2. Наявність інформаційно-методичних матеріалів, оприлюднення фахової інформації у ЗМІ
3.1.2.3. Стан реалізаціїплану організаційно-масової роботи
3.1.3.Використання педагогічними працівниками сучасних освітніх підходів,  інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі 3.1.3.1. Частка педагогічних працівників, які застосовують сучасні освітні підходи
3.1.3.2. Частка педагогічних працівників, які створюють та використовують власні освітні ресурси
3.1.4.Педагогічні працівники співпрацюють з батьками здобувачів освіти 3.1.4.1.Наявність налагодженої конструктивної комунікації педагогічних працівників із батьками здобувачів освіти
3.2. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників закладу 3.2.1. Участь педагогічних працівників у заходах професійного розвитку

 

3.2.1.1.Наявність документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
3.2.1.2. Дотримання вимог законодавства під час проведення атестації
3.2.1.3.Частка педагогічних працівників, які мають відзнаки, нагороди, звання
4. Управлінська діяльність

 

 

4.1. Організаційно-правові засадидіяльності закладу позашкільної освіти 4.1.1. Керівництво забезпечує організаціюуправлінської діяльності 4.1.1.1. Установчі документи  закладу відповідають законодавству
4.1.1.2. Планування роботи закладу  відповідає особливостям (типу і профілю) та умовам його діяльності
4.1.1.3.Керівник та колегіальні органи управління закладу аналізують реалізацію планів роботи, коригують у разі потреби
4.1.1.4. Структура закладу, мережа гуртків, секцій, інших організаційних формвідповідає статуту закладу та розкладу занять
4.1.1.5. Динаміка розвитку мережі гуртків, груп, секцій таінших організаційних формвідповідно до типу закладу (за останні три роки)
4.1.1.6.Сформованість та дієвість роботи органів громадського самоврядування закладу
4.1.2. Керівництво закладу позашкільної освіти забезпечує ефективність кадрової політики 4.1.2.1. Заклад позашкільної освітизабезпечений педагогічними працівниками відповідно до штатного розпису
4.1.2.2. Кваліфікація, освітній ступінь педагогічних працівників відповідають вимогам законодавства
4.1.3 Керівництво закладу позашкільної освіти забезпечуєпрозорість та інформаційну відкритість закладу 4.1.3.1. Керівництво закладу оприлюднює інформацію про заклад на власному сайті або насайті засновника
4.3. Формування та забезпечення академічної доброчесності 4.3.1.Впровадження академічної доброчесності у закладі позашкільної освіти 4.3.1.1. Керівництво закладу освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення
4.3.1.2. Частка педагогічних працівників і здобувачів освіти, які поінформовані щодо дотримання академічної доброчесності

Залишити відповідь