Освітня програма на 2022-2023 н.р. Кількісний склад вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області у 2022 – 2023н.р.

Освітня програма на 2022-2023 н.р. Кількісний склад вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області у 2022 – 2023н.р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

на 2022 – 2023 н.р.

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

 

Рішенням педагогічної ради

Центру дитячої та юнацької творчості

Протокол №_1___   від _30.08.2022

Голова педагогічної ради

____________М.М.Якименко

 

 

 

НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ

 

Наказ №__26_____ від_30.08.22______

По Центру дитячої та юнацької творчості

 

 

 

 

 

с.Мошни

 

Вступ

Освітня програма Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (ЦДЮТ) – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу.

Освітня програма вибудована з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма ЦДЮТ є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, Указом Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих та талановитих дітей та молоді» від 30.09. 2010 р. № 927/2010,

Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленою указом Президента України від 25.06. 2013 р. за № 344/2013,

Типовим переліком навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних,           туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи  Міністерства освіти і науки України,  затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.01.2002 № 5,

Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього  процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.012018 року за № 100/31552,

Концепцією національно-патріотичного виховання в системі освіти України та Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України у редакції наказу Міністерства освіти і наукиУкраїни від 29.07. 2019 р. № 1038,

Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої
Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019,

Обласної цільової програми національно-патріотичного виховання в Черкаській області на 2021-2025 роки,

освітніми запитами дітей та їх батьків,

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Структура навчального року.

Навчальний рік у Центрі дитячої та юнацької творчості   починається 15 вересня.

З 1 по 15 вересня здійснюється комплектування груп гуртків.  Цей  період вважається робочим часом керівника гуртка.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

I семестр – з 15 вересня до 31 грудня.

II семестр – з 1 січня до 31 травня.

У канікулярні,   святкові   та   неробочі   дні  ЦДЮТ  працює   за   окремим   планом,   затвердженим  керівником  закладу. У вихідні дні заклад працює відповідно до розкладу занять гуртків.

У літній  період  освітній процес ЦДЮТ здійснюється  за  окремим  планом  і  передбачає   роботу гуртків,   секцій,   клубів,  творчих  об’єднань  безпосередньо  в закладі,  організацію профільних таборів,  змін,  участь у  роботі оздоровчих  таборів  (за  угодою),  роботу  на навчально-дослідних ділянках,  екскурсії в природу, на виробництво тощо.

  1. Місія, візія та ключові цінності закладу

Місія закладу – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству. Співпраці педагогів, вихованців, батьків та громадськості, використовуючи сучасні наукові, освітні та інформаційні технології.

Формування і розвиток всебічно розвиненої,  освіченої, стратегічно мислячої, конкурентоздатної, гуманістично спрямованої особистості з почуттям національної свідомості, з громадською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство; готової до суспільного самовизначення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідні життєві цінності і пріоритети,які забезпечують готовність до соціально та екологічно відповідальної діяльності; особистості з творчим, перспективним, екоцентричним мисленням, здатну знаходити нетрадиційні рішення  в життєвих ситуаціях, що забезпечить  її самовизначення та успіх у житті. Виховання громадянина України.

Візія закладу:

Оновлення цілей і змісту позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної/дитиноцентрованої/орієнтації, урахування світового досвіду та принципів сталого розвитку;

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково-дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;

забезпечення доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття;

сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу;

створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу;

відкритість та забезпечення інформування спільноти;

служіння громаді.

Для багатопрофільного закладу важливим є осмислення того, що освіта для сталого (збалансованого) розвитку є новим етапом розвиту компонентів комплексної системи освіти, коли її складові стають рівнозначними.

Ключові цінності:Україна, сталий розвиток, дитина, громада, професіоналізм,  компетентність, довіра,  духовність,  лідерство,  відповідальність,  екоцентризм.

  1. Мета та завдання освітнього процесу у ЦДЮТ

Метою освітнього процесу в закладі  є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, еколого-натуралістичної, художньо-естетичної, декоративно-ужиткової, спортивно-технічної творчості,  науки, культури, фізичної культури, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації.

Основними завданнями є:

збереження мережі та підвищення якості освітньої діяльності закладу, зокрема на базі шкіл району та ОТГ;

створення умов для забезпечення професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу;

збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладу, вирішення питань збільшення його фінансування;

соціальний захист учасників освітнього процесу;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

формування емоційного інтелекту у вихованців та педагогів Центру, зокрема, розвиток ряду компетентностей у сферах самосвідомості та саморегуляції; ефективної міжособистісної взаємодії, комунікації; адаптації, стресостійкості;

формування толерантного світогляду учасників освітнього процесу на базі гуманістичних і морально-етичних цінностей, виваженості, відповідальності (що формуються, зокрема, на засадах ефективного критичного мислення, медіа-грамотності, здатності жити в мультикультуральному середовищі та схильності вчитися впродовж життя);

формування в учасників освітнього процесу свідомого та відповідального ставлення до власного психічного та фізичного здоров’я, навичок безпечної, екологічно орієнтованої поведінки;

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для  родини;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

вдосконалення організаційних форм, методів і засобів освітнього процесу;

поглиблення співпраці з науковими установами для забезпечення якості та ефективності проведення науково-дослідницької  роботи;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи;

інформування батьків та громадськість з питань освітньої діяльності закладу через засоби масової інформації,  удосконалити функціонування офіційного Wеb-сайту закладу.

Головні принципи освітнього процесу:

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

 демократизація, що передбачає автономію закладу у вирішенні основних питань змісту його діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;

 безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль ЦДЮТ з іншими закладами та організаціями;

цілісність і наступність освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

 багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні   психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність.

Освітній процес у закладі здійснюється за початково-технічним, спортивно-технічним, художньо-технічним, туристсько-краєзнавчим, художньо-естетичним, еколого-краєзнавчим, гуманітарним напрямами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту».

ІІІ. Система управління освітнім процесом.

В управлінні освітнім процесом беруть участь директор ЦДЮТ, заступник директора,  методисти, керівники гуртків. Кожен елемент системи позашкільного виховання взаємодіє з іншими елементами системи і має свої функціональні призначення. Погодження діяльності відбувається через розподіл функціональних обов’язків та прав співробітників.

Управління освітнім процесом орієнтовано на формування здібностей до самоуправління всіх учасників педагогічного процесу; гуманітарний характер управління, що передбачає залучення до аналізу ситуації, постановку проблеми, ухвалення управлінських рішень всіх суб’єктів освітнього процесу, використання аналітичних для рефлексії і експертних процедур в управлінні.

Адміністративне управління здійснює директор ЦДЮТ. Основною функцією директора є координація діяльності всіх учасників освітньо-виховного процесу через педагогічну раду, методичну раду, інноваційну діяльність. На цій основі у ЦДЮТ створена модель управління інноваційною діяльністю, яка дає змогу реалізувати й вивчити практичну доцільність упровадження освітніх інновацій.

В управлінні інноваційними процесами застосовуються нові принципи управління й створення при цьому відповідних умов для:

– постійної реалізації освітніх нововведень;

– надання конкурентоспроможних освітніх послуг;

– здійснення оперативного інформаційного зв’язку з усіма учасниками освітнього процесу;

– допрофесійна підготовка вихованців, їх адаптованість до швидко змінюваних вимог суспільства.

Управління інноваційною діяльністю неможливе без управління самоосвітньою діяльністю педагога  закладу позашкільної освіти, яке має чітко окреслені завдання:

– створення педагогу умов для інтелектуального, соціального й духовного розвитку, самореалізації;

– досягнення оптимальної реалізації впливу самоосвіти на розвиток особистості керівника гуртка;

– забезпечення максимальної мобілізації психічних ресурсів особистості з метою її самореалізації

  1. Навчальний план та обґрунтування його вибору

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676.

Освітня програма  враховує різні класифікації гуртків (початковий, основний), визначені Положенням про позашкільний навчальний заклад зі змінами згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010р. № 769.

Рівень гуртка (початковий, основний), а також термін навчання обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами. Порядок створення та організації діяльності гуртків та інших творчих об’єднань початкового, основного  рівнів навчання базується на принципі наступності від одного рівня до іншого. Кількість  навчальних годин на тиждень залежить від рівня навчання. Загальна кількість навчальних годин обумовлюється виконанням навчальних програм (Додаток 1).

VІ. Методичне забезпечення освітньої програми

Функції методичної служби: діагностична, корекційна, дослідницька, експерт­на і маркетингова.

У методичному супроводі спрямовано діяльність не тільки на задоволення актуальних освітніх потреб педагогічних працівників, але й на випередження, прогнозування та створення умов для виявлення потен­ційних освітніх потреб, поява яких визначається но­ви­ми вимогами до освітнього процесу; забезпечення права вибору методичної послуги, що дає можливість реалізації індивідуального освітнього маршруту педагога як засобу досягнення нової якості його профе­сійної діяльності.

Запропоновано види методичних послуг:

–  інформаційні (ресурсне забезпечення взаємодії педагога та методиста);

–освітньо-методичні (сприяння педагогам в освоєнні нових освітніх технологій, педагогічних технологій, форм організації освітнього процесу);

–  науково-методичні (дослідницькі, пошукові, самоосвітні);

– організаційно–методичні (визначення основних напрямів, удосконалення методик і технологій);

– експертно–аналітичні (система моніторингу якості освітніх результатів);

– соціально–психологічна та правова підтримка (психолого-педагогічний супровід професійної діяльності, профі­лак­тика та зняття професійних конфліктів, збагачення соці­ального досвіду дорослих і дітей).

Приділяється значна  увага самоосвіті, саморозвитку педагогів. Кожен керівник гуртка працює над індивідуальною проблемною темою за власним вибором. Окремі керівники підвищують свої фахові знання через проходження тренінгів,  майстер-класів, семінарів, тощо  у різних профільних установах та закладах, відвідування виставок  за сферою діяльності, одержують додаткову освіту.

Проводиться діагностика професійної компетентності педагогічних працівників (відвідування гурткових занять, аналіз занять, картка зростання педагогічної майстерності, методичний щоденник), а також досліджується психологічне підґрунтя їх діяльності – мотивація, вектор професійної спрямованості, рівень суб’єктивного контролю, особистісні риси. Окрема увага приділяється проблемам професійного вигорання (як наслідок дії тривалого дистресу).

Завдання методичної служби щодо створення особистісно-орієнтованої системи професійного зростання педагога:

– розвиток творчої, інтелектуальної  активності педагога та здобувача освіти;

– постійний моніторинг суб’єктів освітнього процесу щодо визначення їхніх інтересів, уподобань, здібностей, можливостей, бажань, забезпечення умов і змісту педагогічної діяльності для їх максимальної реалізації;

– заохочення педагогів  до свого професійного та особистісного розвитку й зростання, прагнення вчителів до самоосвіти, саморозвитку, творчості, прояву ініціативи;

– постійне моделювання умов на основі створення ситуацій успіху, завдяки яким спостерігається зростання особистості, з’являються мотиви до самовизначення, самоактуалізації, самореалізації та забезпечення їх реалізацій;

– створення умов, які передбачають відповідальність за результати та наслідки своєї діяльності;

– вирішення проблеми створення нового комунікативного простору, який буде зразком якісно нових стосунків «керівник гуртка – вихованець»;

– забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання, що відповідають освітній програмі;

– постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення освітнього процесу;

– проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

– виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації освітнього процесу; забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;

– опановувати методологічні та теоретичні основи екологічної науки; досконало оволодівати методикою викладання тем програми гуртка;

– підвищувати рівень загальної культури;

– вивчати й використовувати у педагогічній практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

– піддавати моніторингу результати участі педагогів у всіх формах методичної роботи;

– забезпечення відповідальності кожного за результат своєї діяльності.

Незмінними залишаються такі форми методичної роботи як методична рада, методичне об’єднання, творчі групи, майстер-класи.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітніми програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес у ЦДЮТ здійснюється за освітніми програмами, рекомендованими та  затвердженими Міністерством освіти і науки України, центральними та місцевими органами виконавчої влади.

В програмному забезпеченні враховано переорієнтацію змісту позашкільної освіти на цілі сталого розвитку, що передбачає пізнання дітьми  навколишнього середовища свого міста чи села, своєї малої батьківщини, проблем і перспектив свого регіону та України в цілому.

Саме позашкільна освіта має формувати такі гуманітарні цінності, як ставлення до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію. Загальною метою освітніх програм є формування ключових компетентностей особистості, створення умов для творчої самореалізації і професійного самовизначення молоді засобами поглибленої позашкільної освіти. Програми, за якими працюють педагоги центру,  об’єднані загальною ідеологією надання якісної позашкільної освіти на засадах формування у дітей ноосферного мислення в умовах постіндустріального суспільства. Акцент у навчальних програмах зміщується з області знань в область особистого ставлення і ціннісних орієнтацій.

Вдосконалюється зміст програмно-методичного забезпечення роботи творчих об’єднань, гуртків, в інтересах освіти сталого розвитку, шляхом запровадження  адаптованих програм педагогами відповідного профілю, віку дітей, запитів вихованців, учнів і слухачів та їх батьків.

Головним критерієм діяльності методичної служби Центру залишається питання якості і результативності освітнього процесу в інформаційному суспільстві, яке дуже швидко змінюється, відбір змісту і ціннісних орієнтацій у розвитку особистості дитини, допомоги в його індивідуальному становленні.

VІI. Організація освітнього процесу в закладі позашкільної освіти

Освітня діяльність – процес формування навичок та компетентностей вихованців, учнів і слухачів з початково-технічного, спортивно-технічного, художньо-технічного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, еколого-краєзнавчого, гуманітарного напрямів позашкільної освіти, розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів особистості.

Освітній процес в системі позашкільної освіти – система науково-методичних, педагогічних, психологічних, практичних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей.

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання в системі позашкільної освіти.

Освітній процес в закладі  організовано за такими організаційними формами:  творчі об’єднання;  гуртки;  студії; ансамблі.

Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять. Вибір форм і методів навчання педпрацівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах.

Середня наповнюваність гуртків становить  15 вихованців, учнів.

Актуальним питанням є якісне та кількісне забезпечення закладу освітніми програмами, методичними посібниками, які розроблено з урахуванням компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу, новітніх педагогічних технологій та досягнень науки.

Освітній процес здійснюється диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я у різноманітних організаційних формах, передбачених Статутом ЦДЮТ.

З метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців, учнів, здобуття ними практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері дослідництва, а також для задоволення їх потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації Центром організовано індивідуальну та групову форми роботи. Індивідуальна та групова форми роботи організовуються за напрямами позашкільної освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах». До індивідуальної форм роботи залучаються вихованці, учні, слухачі, які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, відповідно до їх творчих здібностей і обдарованості та вдосконалення набутих навичок, умінь.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

Формами контролю за результативністю навчання є опитування, тестування, участь у профільних творчих конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях, зльотах та зборах, змаганнях, захист освітнього проекту, формування портфоліо, підсумкове заняття.

УІІІ. Очікувані результати реалізації освітньої програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів освітньої, пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів  суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до навколишнього середовища, себе та інших, вміння працювати в колективі.

Розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення, формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.

Очікуваним результатом модернізації має стати ефективна та якісна освіта, що базуватиметься на трьох ключових компонентах: вмотивований педагог, який допомагає кожній дитині повірити в свої здібності та розкрити власний потенціал; зміст освіти, що поєднує знання та практичні навички, необхідні для успішної самореалізації в житті; орієнтація на учня з урахуванням його потреб та інтересів для поліпшення результатів навчання.

Збереження та підвищення ефективності мережі закладу, збільшення доступності позашкільної освіти сприятиме запобіганню соціальних ризиків: розповсюдженню в дитячому середовищі антисоціальних та девіантних проявів (безпритульність, злочинність, шкідливі звички, ігрова комп’ютерна залежність тощо), погіршенню стану здоров’я дітей тощо.

Освітня програма зорієнтована на роботу гуртків ЦДЮТ протягом всіх днів тижня згідно з розкладом.

В установі працює 38 груп  гуртків, які своєю роботою охоплюють 466 дітей. Початковий рівень охоплює 51 вихованця, об’єднаних в 4 групи. Основний рівень – 415вихованців, 34 навчальних групи. Термін навчання в гуртках від 1 до 4 років. Гуртки працюють  при 6 ЗЗСО, БК с. Софіївка, БК с. Степанки, БК с.Хацьки, БК с.Мошни, БК с.Яснозір’я  та ЦДЮТ.

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень  є участь вихованців в різного рівня змаганнях, конкурсах, виставках, фестивалях тощо.

 

Заняття в гуртках ЦДЮТ проводяться українською мовою.

 

Вікова категорія вихованців від 6 до 18 років.

 

Середня наповнюваність груп 12,3 особи.

 

Основними завданнями Центру дитячої та юнацької творчості є: формування всебічно розвиненої дієвої творчої особистості, реалізація духовного і творчого потенціалу дитини, розвиток і підтримка юних талантів, задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні, пропаганда здорового способу життя, формування національної самосвідомості, поваги до загальнолюдських цінностей.

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

 

гуртків І (початкового рівня)

ЦДЮТ Мошнівіської сільської ради Черкаського району Черкакської області

2022 – 2023 н.р. (станом на 01.09.2022)

 

 

п/п

 

 

Назва гуртка

Вік вихованців

(6 -7 р.)

рік

навчання

(в роках)

Кільк.

годин на ти-

ждень

Всього

годин

На

рік

Місце проведення

Занять

1. П Т М 6-7 І-й рік 4 144 Мошнівський

ліцей

2. П Т М 6-7 І-й рік 4 144 Мошнівський

ліцей

3. Оригамі 6-7 І-й рік 4 144 Яснозірський

ліцей

4. Ізостудія  «Весела палітра» 6 – 8 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
5. Акомпаніатор 6 Мошнівський БК
Всього 24

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

гуртків ІІ (основного рівня)

ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкакської області

2022 – 2023 н.р. (станом на 01.09.2022)

 

 

п/п

 

 

Назва гуртка

Вік вихованців

(6-16 р.)

Термін

навчання

 

 

Кільк.

годин на тиж-день

Всьо-го

годин

на

рік

Місце проведення

занять

1 Історична реконструкція 9 – 15 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

2 Операторів БПЛА  10 – 16 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
3 Конструювання повітряних зміїв 10- 14 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ

 

4 Юні етнографи 11-15 І-й рік 6 216 Мошни, ЦДЮТ
5 Юні екологи 8-11 ІІ-й рік 6 216 Тубільцівсь- кий ліцей
6 Паперопластика  7-8 І-й рік 6 216 Мошни

ліцей

7 ПТМ 7-10 І- рік 6 216 Софіївка, БК
8 Оригамі 7-14 І-й рік 6 216 Софіївка, БК
9 Паперопластика 9-16 І-й рік 6 216 Шелепусь -кий ліцей
10 Народних

промислів

7-12 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

11 Д П М 10-14 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

12 ПТМ 9 – 10 ІІ-й рік 6 216 Мошнівсь- кий ліцей

 

13 Фото 10- 16 І-й рік 6 216 Софіївка

БК

14 Пластика 9- 12 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ

 

15

Оригамі

7-11 ІІ-й рік 6 216 Яснозірсь –кий БК

 

 

16 Оригамі 6-7 І-й рік 6 216 Яснозірський БК

 

17 Танцювальний «Веселка» 7-8 І-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
18 Танцювальний «Веселка» 9-10 ІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
19 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 7-8 І-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
20 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 8-10 ІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей
21 Літературно-творче об’єднання «Айстра» 11-15 ІІІ-й рік 6 216 Байбузівсь-кий ліцей

 

22 Фольклорний ансамбль
«Берегинька»
10-12 І-й рік 6 216 Мошнівський БК
23 Ізостудія  «Весела палітра» 9 – 10 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
24 Танцювальний «Батман» 8-11 І-й рік 6 216 Яснозірсь -кий БК

 

25 Ізостудія «Весела палітра» 11 – 15  

ІІ-й рік

6 216 Мошни ЦДЮТ
26 Духових інструментів 11 – 16 ІІ-й рік 9 324 Мошни БК
27 Гончарства 9 – 16  

І-й рік

6 216 Мошни ЦДЮТ
28 «Яскраві барви» 7 – 10 І-й рік 6 216 Степанки БК
29 «Яскраві барви» 7 – 11 І-й рік 6 216 Хацьки БК
30 «Яскраві барви» 11 – 14 ІІ-й рік 6 216 Степанки БК
31 Художня оброб- ка деревини 9-15 І-й рік 6 216 Мошни ЦДЮТ
32 Сувенір 6-7 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ліцей
33 Сувенір 7-9 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ліцей
34 Майстерня мякої іграшки 8-11 ІІ-й рік 6 216 Будищенсь- кий ліцей
Вакансія 21
Всього 228

 

 

Кількісний склад

вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області

у 2022 – 2023н.р.

 

 

 

пп

Гуртки К-ть груп К-ть вихованц. Керівник Місце проведення занять
               Початково-техніч        4            58

 

1 ПТМ 3 46 З.В.Григуть Мошни, ліцей, ЦДЮТ
2 ПТМ 1 12 Н.І.Білик Софіївка, БК
                     Спортивно-технічні                    3             37

 

3 Історична реконструкція 1 13 В.І.Манькута Софіївка, БК
4 Конструювання повітряних зміїв 1 14 В.Я. Шепіль Мошни, ЦДЮТ
5 Оператори БПЛА 1 10 О.А.Павлов Мошни ЦДЮТ
             Художньо-технічні           21             243

 

6 Паперопластика 1 14 З.В.Григуть Мошни, ліцей
7 Фото 1 10 В.І. Манькута Софіївка, БК
8 Народні про­мисли 1 12 М.Ф.Кравець Софіївка, БК
9 ДПМ 1 12 М.Ф.Кравець Софіївка, БК
10 Паперопластики 1 11 Н.І.Білик Шелепухи ліцей
11 Оригамі 1 12 Н.І.Білик Софіївка, БК
12 Ліплення 1 11 С.В.Гусінський Мошни ЦДЮТ
13 Оригамі 3 34 К.П.Литвяк Яснозірський БК, Яснозірський ліцей
14 Ізостудія «Весела палітра» 3 31 В.Є.Міловицька Мошни, ЦДЮТ
15 «Яскраві барви» 2 29 А.М.Кондрамашина Степанки ,БК
16 «Яскраві барви» 1 12 А.М.Кондрамашина Хацьки, БК

 

17 Гончарства

 

1 10 С.В.Гусінський Мошни, ЦДЮТ
18 Художня обробка деревини 1 11 С.В.Гусінський Мошни, ЦДЮТ
19 Сувенір 2 22 Л.П.Колесник Будище, ліцей
20 Майстерня м’якої іграшки 1 12 Л.П.Колесник Будище, ліцей

 

 

 

 

        Художньо-естетичний            5          71

   

21 Фольклорний  ансамбль «Берегиннька» 1 15 Г.С.Однорог Мошнівський БК
22 Хореографічна студія «Веселка» 2 30 Ф.Г.Приходько Байбузи, ліцей
23 Танцювальний «Батман» 1 16 І.В.Вискварка Яснозірський БК
24 Гурток духових інструментів 1 10 С.Ю.Калініченко Мошнівський БК
               Еколого-краєзнавчий          2              24

 

25 Юні етнографи 1 12 Г.Д.Гаврилюк Мошни,  ЦДЮТ
26 Юні екологи 1 12 Г.Д.Гаврилюк Тубільці, ліцей
                Гуманітарний                   3              33

 

27   Літературно-творче

об’єднання «Айстра»

     3 33 Л.І.Марюх Байбузи, ліцей

Всього       38 груп    466   вихованців

Залишити відповідь