Досвід діяльності закладів позашкільної освіти Черкащини на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Досвід діяльності закладів позашкільної освіти Черкащини на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні
( за матеріалами обласної Інтернет-конференції)
Черкаси
2015
ББК 74.200.58
К – 88

Рекомендовано до друку Вченою радою ЧОІПОПП.
Протокол № 2 від 28.05.2015 року

АВТОР:
Кудін В.С., завідувач лабораторії виховної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників
РЕЦЕНЗЕНТИ:
Зоря Ю.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та освітніх інновацій Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;
Редька Л.В., директор Золотоніського районного будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської районної ради
Досвід діяльності закладів позашкільної освіти Черкащини на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: посібник/ В.С.Кудін. – Черкаси: ЧОІПОПП, 2015. – 84с.

У посібнику вміщено досвід діяльності навчальних закладів області на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Матеріали, розміщені у посібнику, можуть бути корисними директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, методистам, культорганізаторам,керівникам гуртків, класним керівникам.
©ЧОІПОПП, 2015.
Зміст
Кудін В.С. Вступ………………………………………………………………
5
Македон Н.А. Комунікаційно-інформаційне забезпечення Чорнобаївської ради старшокласників «Лідер»………………………………………………..
8
Чмига Т.І. Інформаційні технології в діяльності позашкільного закладу….
10
Денисенко В.В., Редька Л.В. Сучасні технології формування дитячого колективу……………………………………………………………………….

12
Шпортко Л.В. «А на початку було слово…»…………………………………

17
Строкань І.М. Використання інформаційних технологій у роботі позашкільного закладу………………………………………………………..

20
Мурзак Г.В. Використання ІКТ для підвищення якості роботи педагога БДЮТ з метою підвищення якості знань вихованців……………………….

22
Піщана О.П.Використання технологій у педагогічній діяльності ПНЗ……
25
Олексенко Т.А., Кобець Т.В.Інноваційні технології в роботі ПНЗ………..
28
Арчибасова Т.Ю. Формування інформаційного освітнього середовища як умова інноваційного розвитку позашкільного навчального закладу……….

31
Бокарева Л.О. Використання інноваційних технологій в роботі художньої студії «Дивограй»………………………………………………………………

33
Данилюк О.І.Досвід використання ІКТ в роботі Кам’янського будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської районної ради……………………

36
Ященко Н.А. Збагачення емоційно-ціннісного досвіду вихованців художньо-естетичного напрямку засобами ІКТ……………………………..

39
Харченко Ю.М. Діяльнісний підхід до формування інформаційної компетентності вихованців……………………………………………………

41
Філістов Є.І. Формування творчого підходу до використання комп’ютера на заняттях гуртків «Комп’ютерна грамотність та анімація», «Юний програміст»…………………………………………………………………….

43
Вакула А.С. Досвід використання ІКТ у роботі керівників гуртків відділу декоративно-прикладної творчості……………………………………………

45
Байда О.С. З досвіду роботи по впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій в практичну роботу позашкільного закладу…..

47
Фурса Т.П. Інформаційно-комунікативні технології в позашкільному закладі…………………………………………………………………………..

52
Багатченко Ю.П. Досвід діяльності закладів позашкільної освіти на виконання стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні…….

54
Дегтярьова Н.В.Інтеграція станції юних туристів в сучасний інформаційний простір………………………………………………………..

56
Олійниченко Т.П. Досвід діяльності Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді на виконання стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні……..

59
Євзюра О.В. Досвід використання ІКТ у навчально-виховній роботі ……
62
Пащенко Н.Ф. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності керівників гуртків позашкільного навчального закладу………………………………………………………………………….

63

Шинкаренко С.Л. З досвіду роботи керівника гуртка ЦДЮТ Смілянського району щодо виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні…………………………………………………………..

68
Михайлова А.В. З досвіду формування інформаційної компетентності засобами гурткової роботи…………………………………………………….

71
Кулеша О.М.З досвіду створення інформаційного порталу позашкільного навчального закладу……………………………………………………………

73
Курінська Л.В. Діяльність Уманського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на виконання стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні……………………………

78
Майдебура Ю.В.Досвід діяльності керівника гуртка позашкільної освіти на виконання стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні…..

79
ВСТУП

В.С.Кудін,
завідувач лабораторії
виховної роботи Черкаського обласного
інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників
Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя. Ефективна освітня політика є вирішальною у створенні умов для успіху та для прискорення трансформацій в суспільстві. Саме вона має передбачати якісні результати, які буде отримано в результаті трансформації освіти. Освітні стандарти мають забезпечувати засвоєння учнями основних знань та формування у них навичок ХХІ століття, необхідних для досягнення успіху в глобальній економіці.
Професійний розвиток та готовність вчителя до інновацій є вирішальним фактором для успішного виконання та досягнення якісно нових результатів в підготовці нового покоління. Педагогічні підходи мають змінитися таким чином, щоб головними в навчальному процесі були учень та його потреби. Знання та вміння щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в тому числі Інтернет-ресурсів у навчальному процесі є базовими для педагогічного працівника, що готує вихованців до життя у інформаційному суспільстві, де ІКТ стають каталізатором його розвитку. Україна сьогодні переживає соціальні і економічні зміни, сповідаючи демократичні принципи розвитку, орієнтується на економічну і соціальну інтеграцію до європейської структури, стала членом Болонського процесу. Реально виникає потреба у молодих кадрах, які могли б брати участь у створенні нової економічної держави, тобто здійснювати перебудову економіки, яка спроможна підтримувати національну конкурентоспроможність в період швидких технологічних змін і глобалізації ринків. Саме Інформаційно-комунікаційні технології є основним підгрунтям для трансформації навчання, забезпечують його інструментами, необхідними для вдосконалення методів викладання, а також підтримку навчального середовища, зосередженого на потребах учня. Ефективне середовище електронного навчання створюється за допомогою використання потужних ПК, відповідного освітнього програмного забезпечення, широкополосного доступу до мережі Інтернет та інфраструктури з потужними серверами, а це вимагає у свою чергу для керівника забезпечити належне фінансування закладу позашкільної освіти.
Освітянам необхідні такі педагогічні інструменти та тренінги, які б допомогли їм пристосувати свої педагогічні напрацювання до нового трансформованого навчального середовища, отримати максимальні переваги від нього та інших доступних технологічних засобів навчання. Все це означає, що в навчальному закладі необхідно готувати дітей до життя в суспільстві, що базується на інформаційних технологіях та формувати у них навички ХХІ століття: вміння вирішувати проблеми, працювати в команді, керувати проектами, творчо ставитись до вирішення завдань та проблем, вміти оперувати великими обсягами інформації, вміти створювати знання, а не лише відтворювати їх тощо. Розуміючи, що ІКТ самі по собі не завжди можуть забезпечити підвищення ефективності навчання, а можуть стати дієвим засобом удосконалення навчального процесу лише у взаємодії з педагогічними технологіями, щоб допомогти педагогічним працівникам ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у взаємозв’язку з інноваційними педагогічними методиками в своїй повсякденній роботі. З одного боку ІКТ виступають як засіб навчання для педагогічних працівників, з іншого – як засіб, що дозволяє не лише одержувати доступ до інформаційних ресурсів, комунікувати із своїми колегами, батьками, вихованцями на сучасному рівні, а й формувати в учнів навички критичного мислення, навички мислення високого рівня – вміння аналізувати, синтезувати та оцінювати інформаційні дані, навчати вихованців проводити самостійне дослідження, спрямоване на практичне впровадження, обмін досвідом та результатами своєї роботи з колегами та однолітками.
Сьогодні кожен працівник в галузі освіти має усвідомлювати можливості допомоги і збагачення навчання, які дають ІКТ. Адже це приносить користь учням, робить процес навчання цікавим та захоплюючим, а тому все частіше вчитель використовує ІКТ під час занять. Використання ІКТ у гуртковій роботі стає необхідним при демонстрації тих чи інших видів діяльності працівника позашкільного навчального закладу. Про що засвідчують матеріали, надіслані на Інтернет-конференцію педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів Черкащини. Значна частина директорів, методистів, керівників гуртків та студій широко використовує ІКТ у своїй роботі. Створення веб-сайтів позашкільних навчальних закладів стало вимогою часу, що дало змогу презентувати роботу колективів закладів, ознайомитись з передовим педагогічним досвідом керівників гуртків. Сайти стали помічниками для педагогів–позашкільників, порадниками для батьків та вихованців. Так, окремі керівники гуртків створюють свої сторінки у соцмережах, де знайомлять та висвітлюють роботу гуртка чи творчого об’єднання. Наприклад, керівник гуртка вокального співу Тальнівського РБДЮ Мамієнко О.М. у соцмережі створила сторінку «Уроки музичного мистецтва» http://vk.com/public62294375, де її вихованці можуть ознайомитися з додатковими завданнями, переглянути відеозаписи онлайн-занять по вокальному мистецтву. Учні мають можливість використати матеріал (плюсовки та мінусовки пісень, розспіванки) та зберегти його в своєму комп’ютері для подальшого опрацювання. На своєму сайті http://musiska.ucoz.ru/photo/Ольга Михайлівна постійно висвітлює участь своїх вихованців у конкурсах різного рівня. У керівника гуртка «Народна іграшка» Собкович О. Д. є власний сайт, на якому розміщена інформація про саму майстриню, її вироби , фотозвіти про виставки, майстер-класи в яких вона брала участь. Кіностудія «Мальва» цього ж закладу, яка працює на базі Легедзинської ЗОШ не змогла б себе реалізувати в повній мірі без повноцінного використання інформаційно-комунікаційних технологій. Особливо, в випадку з проектом роботи над народним фільмом «Чорний Козак». Було створено сайт проекту http://www.blackcossackfilm.com/, за допомогою якого були знайдені спонсори, які і допомогли вирішити проблему фінансування фільму.Для демонстрації авторської техніки рельєфної композиції з використанням прийомів пап’є-маше керівник гуртка Черкаського РБДЮТ Бокарєва Л. О. створила фільм. Після того, як був відзнятий сам відеоматеріал, почалася довга робота по монтажу фільму. Попрацювавши в програмах Movie Maker та Muvee Reveal, вона зрозуміла, що обмежені можливості цих програм її не задовольняють, тому опанувала більш багатофункціональну Sony Vegas. Обраний аудіотрек для цього фільму виявився закороткий, тому їй було потрібно з’єднати два треки, таким чином, щоб перехід був непомітним. І вона ще оволоділа програмою Sound Forge. Для того, щоб зменшити об’єм фільму, використала програми для конвертації відео Freemake Video Converter. Тож є очевидним – для ефективної роботи просто необхідно бути в постійному творчому пошуку, неперервно навчатися новому, та бути в курсі останніх досягнень. Як джерело навчальної інформації використовують педагоги ЦДЮТ м. Черкаси у своїй роботі мережу Інтернет. Створенням методичних карток, електронних презентацій та іншого неможливо без використання ІКТ. Методична служба закладу провела дослідження і виявилось, що 50 % працівників використовують мережу Інтернет у своїй роботі. Спостерігається і зворотній зв’язок з використання ІКТ у гуртках відділу: інформація про конкурси профмайстерності та їх переможців відображена на сайті ЦДЮТ – www. cdut.com.ua, де кожен з вихованців, керівників гуртків, батьків може ознайомитися з результатами конкурсів та переглянути світлини.
Отже, розвиток інформаційного суспільства, поширення інформаційних технологій (ІТ) в усі сфери життєдіяльності людини та суспільства стали нормою подальшого розвитку України. На жаль, частина педагогів не дуже добре уявляє собі, у чому для них особисто полягає цінність нових технологій. І нині ця обставина виступає як один з найбільших істотних факторів, що обмежують розвиток та використання ІКТ-технологій в освіті. Інформаційний
Розрив сьогодні – це не просто відсутність комп’ютера, а несформована потреба людини бути членом інформаційного співтовариства. А тому, найголовніше завдання посібника показати педагогічним працівникам, що питання, які висвітлюються у посібнику стосуються кожного.
Н.А. Македон,
культорганізатор
Чорнобаївського районного центру
дитячої та юнацької творчості

КОМУНІКАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙЦНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЧОРНОБАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ЛІДЕР»

Відповідно до тематики інтернет-конференції «Досвід діяльності закладів позашкільної освіти на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» у статті висвітлено найбільш розвинену у цьому напрямі складову позашкільної роботи – інформаційну діяльність Чорнобаївської районної ради старшокласників «Лідер».

На сьогодні інформаційна сфера системи освіти перебуває у стані активного становлення, гармонійного включення у глобальний світовий інформаційний простір та є основою розвитку інформаційного суспільства в Україні [ 1, с. 4]. Таким чином на сучасному етапі розвитку інформаційної сфери системи освіти великого значення набуває розвиток інтрернет-комунікацій. Потреба вчасного та якісного забезпечення інформацією є чи не найважливішою у розвитку позашкільних закладів, особливо з розгалуженою системою діяльності. Чорнобаївський районний центр дитячої та юнацької творчості – один з таких закладів, для якого обмін інформацією на рівні глобальної інтернет – мережі є важливим чинником забезпечення успішної діяльності усіх його складових.
На базі закладу працює районна рада старшокласників «Лідер», до якої входять представники шкільних активів навчальних закладів району, що виступають від імені учнівського колективу та представляють його інтереси. Інформаційне забезпечення для роботи районної ради «Лідер», особливо в міжсесійний період, є життєво необхідним. Це створення єдиної комунікаційної системи за допомогою сторінки Ради у інтернет-мережі, постійний обмін інформацією членів Ради, забезпечення організації участі у інтернет-проектах обласної Ліги старшокласників, проведення соціальних опитувань та визначення громадської думки. Система комунікаційно-інформаційного забезпечення дає змогу долучатися до діяльності Ради не лише самим представникам окремого шкільного активу, а й будь-якому небайдужому учню. Кожен може зайти на сторінку і взяти участь у тому чи іншому обговоренні, висловити свою думку, залишити коментар, кожен може отримати необхідні інтернет – посилання на цікаві та корисні web-сайти. Інформаційна площина розвитку Ради досить висока і розширюється з кожним роком. За допомогою інформаційно-комунікаційної системи Рада «Лідер» здійснює безперервний зв’язок зі своїми колегами з інших районів, з представниками дитячих та молодіжних громадських організацій, таких як Чорнобаївська районна молодіжна громадська організація «Гніздечко», Золотоніська міська молодіжна громадська організація «Центр розвитку молоді», Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр, Черкаська міська дитяча громадська організація «Експериментальний творчий центр», Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Миргородська міська молодіжна організація «За нами майбутнє».
До позитивних особливостей використання мережі інтернет ми відносимо такі можливості: спілкування в режимі on-line, спрощення процесу листування між учасниками, створення власного позитивного іміджу користувача, дистанційна підтримка та розвиток громадянських ініціатив, розширення системи партнерства з іншими організаціями, використання електронних засобів масової інформації [ 2, с. 62]. Сьогодні роль інформаційних ресурсів у Чорнобаївському центрі дитячої та юнацької творчості невпинно зростає не лише в плані спілкування, а й навчання, тому не тільки лідери району, а й гуртківці не пропускають можливості здобути теоретичні знання через інтернет-видання, відео-матеріали та інші ресурси глобальної мережі.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. «Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні», – http://document.ua/pro-shvalennja-strategiyi-rozvitku-informaciinogo-suspilstva-doc145065.html
2. Методичний посібник для громадських організацій. – Кременчук. 2009.- 143 с.
3. Ділові папери в роботі органів самоврядування дітей та учнівської молоді: методичний посібник / автор-упоряд. Т.М. Доценко. – Біла Церква. 2009. – 240 с.
4. Доценко Т.М. Організаційно-правова база діяльності органів самоврядування дітей та учнівської молоді: методичний посібник / автор Т.М. Доценко – Біла Церква, 2009. – 256 с.
5. Оржеховська В.М., Ковганич Г.Г. Учнівське самоврядування: пошук ефективних моделей і технологій: навч. посібник /автори В.М.
Т. І. Чмига,
директор Тальнівського районного
Будинку дітей та юнацтва
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

В даній статті прослідковується досвід діяльності Тальнівського районного Будинку дітей та юнацтва на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати інформаційне суспільство, яке відкрите для всіх людей і орієнтоване на їх інтереси. В ньому можна створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до неї вільний доступ, користуватися і обмінюватися думками, що дає можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку якості життя. [1, с.1]
Інформаційні технології використовуються і в нашому районному Будинку дітей та юнацтва. Свій веб-сайт ми створили 20 серпня 2011 року. Його метою є презентація роботи нашого закладу, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом керівників гуртків РБДЮ. Сайт став помічником для педагогів–позашкільників, порадником для батьків та надійним другом для школярів.
При допомозі сайту ми поширюємо та обмінюємось досвідом з колегами-позашкільниками з використанням можливостей Інтернету, висвітлюємо повсякденне життя дитячого та педагогічного колективу Будинку дітей та юнацтва, знайомимо з творчими педагогами, майстрами своєї справи, їх майстер-класами, проектами,розробленими керівниками гуртків, за якими вони працюють з своїми вихованцями.
При складанні пунктів головного меню, ми враховували принципи системності, зручності, функціональності, доступності для користувачів.
Приємно і радісно публікувати на сайті фото переможців конкурсів та творчих колективів, які пропагують наше національне мистецтво на міжнародних та всеукраїнських рівнях.
Отже, наш сайт – це візитка Будинку дітей та юнацтва, це історія нашого закладу від заснування до сьогодення, наші будні, якими ми живемо, наші вихованці, з якими цікаво, а часом і проблемно працювати.
Окремі керівники гуртків створили свої сторінки, де знайомлять та висвітлюють роботу гуртка, творчого об’єднання на веб-сайті РБДЮ.
Потужною платформою для обміну професійним досвідом педагогічних працівників, підвищенням якості навчально-виховного процесу стали соціальні мережі. В соцмережі «В контакті» керівниками гуртків Будинку дітей та юнацтва створено групи, де вихованці можуть знайомитись з відеозаписами онлайн-занять гурткової роботи. Часто це стає дійсно необхідністю, коли дитина з різних причин не змогла бути присутньою на занятті гуртка.
Керівник гуртка вокального співу Мамієнко О.М. у соцмережі створила сторінку «Уроки музичного мистецтва» http://vk.com/public62294375, де її вихованці можуть ознайомитися з додатковими завданнями, переглянути відеозаписи онлайн-занять по вокальному мистецтву. Учні мають можливість використати матеріал (плюсовки та мінусовки пісень, розспіванки) та зберегти його в своєму комп’ютері для подальшого опрацювання. На своєму сайті http://musiska.ucoz.ru/photo/Ольга Михайлівна постійно висвітлює участь своїх вихованців у конкурсах різного рівня.
Часто, працюючи самостійно над пісенним репертуаром, у дітей виникають труднощі. Тому виникла ідея проводити індивідуальні заняття на відстані,використовуючи програму Skype. Це, так звані, скайп-консультації. За їх допомогою є можливість бачити і чути дитину. Особливо актуальною стає така практика роботи, коли гуртківець не може бути присутнім на занятті, а є нагальна потреба розучити мелодію пісні чи попрацювати над важким місцем в мелодії. За допомогою скайпу можна прослідкувати за тим, як дитина бере дихання, за її позицією і в будь-який момент можна поправити чи вказати на помилки.
«Народна лялечка» – так називається група «В контакті» гуртка «Народна іграшка»(РБДЮ), який працює на базі Легедзинської школи. На створеній сторінці гуртківці отримують інформацію про конкурси, нові майстер-класи, по яких вони вдома можуть виготовити народні іграшки. Також на сайті розміщені фотоальбоми про роботу гуртка, фото із конкурсів у яких брали участь, фотозвіти із занять гуртка. У керівника гуртка «Народна іграшка» Собкович Ольги Дмитрівни є свій сайт, на якому розміщена інформація про саму майстриню, її вироби , фотозвіти про виставки, майстер-класи в яких вона брала участь.
Кіностудія «Мальва»(РБДЮ), яка працює на базі Легедзинської ЗОШ не змогла б себе реалізувати в повній мірі без повноцінного використання інформаційно-комунікаційних технологій. Особливо, в випадку з проектом роботи над народним фільмом «Чорний Козак». Було створено сайт проекту http://www.blackcossackfilm.com/, за допомогою якого були знайдені спонсори, які і допомогли вирішити проблему фінансування фільму. В 2011 році, використовуючи ІКТ (віртуальне інтернет-голосування), ідея «Чорного Козака» виборола головну нагороду щорічного інтернет-проекту NESCAFEIdeaX. Вони отримали 50 тис. грн. від українського представництва відомої швейцарської компанії NESTLE для закінчення фільму. Для голосування використовувались соціальні мережі і т.д, наприклад: http://lys75.livejournal.com/137956.html.
В проекті створення фільмів задіяно багато людей. Для того, щоб координувати їх дії, організовувати зйомки в різних місцях України, займатись питаннями технічного забезпечення знімального процесу, було створено групи в соціальних мережах, як от наприклад: https://www.facebook.com/groups/115396818476768/,[email protected]. Ну і, звичайно, зйомки фільму такого масштабу немогли проходити без використання електронної пошти, скайпу, ICQ. Особливоактуальнимзалишаєтьсявикористаннямобільнихверсійцихсервісів. Враховуючи те , що більша частина знімального процесу фільмів проходить на локаціях, віддалених від великих міст, використовується виключно мобільний інтернет. Ще на старті проекту у нас виникло запитання, які де ми зможемо показати готовий продукт? Завдяки сайту «Чорного Козака», з нами зв’язались начальник департаменту культури української діаспори в Австралії та керівнику українського товариства в Мюнхені, які посприяли в демонстрації фільму в своїх країнах.
Для популяризації кінопродукції студії «Мальва» використовується відеохостинг YOUTUBE, де розміщено багато фільмів студії, особливо ранніх: http://www.youtube.com/watch?v=2CMjIZbGn1U
Отже,забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності, використання новітніх ІКТ є надзвичайно важливим у формуванні всебічно розвиненої особистості.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”.
2. «Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні (кабінет міністрів України) розпорядження від 15 травня2013 р. №386- Київ
.

Л.В.Редька,
директор Золотоніського
районного будинку дитячої
та юнацької творчості.
В.В.Денисенко,
методист відділу освіти Золотоніської
районної державної адміністрації

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ

Дитячий колектив відрізняється від інших типів колективів віковим діапазоном, специфічною діяльністю (навчання), послідовною мінливістю складу, відсутністю життєвого досвіду, що вимагає педагогічного керівництва У сучасній літературі поняття «колектив» вживається в двох значеннях: як будь-яка організована група людей (наприклад, колектив підприємства) і як високоорганізована група.
У педагогіці колективом називають об’єднання вихованців, якому властивий цілий ряд важливих ознак :
1. Загальна соціально значима мета. Ціль колективу обов’язково повинна збігатися з суспільними цілями, не суперечити пануючій ідеології, конституції і законам держави.
2. Спільна суспільно корисна діяльність, яка складає основний зміст його життя.
3. Організована структура.
4. Колектив має органи управління: загальні збори, комітет і рада колективу, комісії, штаби; у первинних колективах також працюють загальні збори та інші органи самоуправління, обираються уповноважені особи та ін. Самоуправління покликане задовольнити інтереси всіх і кожного.
5. Наявність у відносинах між членами колективу певної морально-психологічної єдності, яка терпима до плюралізму думок, але не суперечить домінантній системі ідей, ідеології колективу, яка виховує у своїх членів відданість обраним ідеалам.
Ознаки колективу – це ті характерні риси, які властиві колективу.
До них належать:
а) наявність загальної соціально значимої мети;
б) спільна діяльність для досягнення мети;
в) стосунки відповідальної залежності між членами колективу;
г) наявність виборних керівних органів (органів самоврядування).
Педагогічні технології організації колективної життєдіяльності дітей.
На першій стадії педагог організовує життя і діяльність групи, пояснює цілі і зміст діяльності, пред’являючи чіткі, рішучі вимоги.
На другій стадії, коли вимоги педагога підтримуються колективом, ця найбільш свідома частина групи пред’являє вимоги до товаришів.
На третьому етапі розвитку більша частина членів групи ставить вимоги до товаришів, до себе, і допомагає педагогам коректувати розвиток кожного. У процесі розвитку колективу змінюються стосунки його членів до цілей та діяльності, один до одного, розробляються загальні цінності й традиції.
Сучасна теорія розвитку коллективу є своєрідним дороговказом для керівника гуртків.
Перша стадія — створення колективу учнів. Знайомство керівника гуртків з дітьми, що переходить у систематичне, глибоке вивчення їх. Ознайомлення гуртківців з єдиними вимогами, правилами внутрішнього порядку та розкладом. Вправи, ігрові елементи (заохочення, змагання) для закріплення цих вимог. Формування органів самоврядування: обрання старости гуртка, призначення чи обрання активістів на всі посади. Вироблення в обраних активістів початкових організаторських навичок: інструктування їх про функції, методики їх виконання .На цьому етапі педагог є єдиним виразником громадських вимог. Здебільшого вимоги вихованця до себе ще не усвідомлені. Проте серед дітей виділяються найактивніші. Наприкінці стадії створюється певний авторитет активістів серед гуртківців.
Друга стадія — поширення впливу активу на весь колектив. Актив не тільки підтримує вимоги педагога, а й сам ставить їх перед членами колективу, керуючись своїми поняттями про те, що приносить користь, а що — шкоду інтересам колективу. Якщо активісти правильно розуміють потреби колективу, то вони стають надійними помічниками педагога.
Третя стадія — вирішальний вплив громадської думки, більшості. Усвідомлення громадської думки в колективі всіма гуртківцями. Активізація кожної особистості, розвиток у неї внутрішніх стимулів свідомого ставлення до навчання, поведінки, праці та інших обов’язків. Взаємозаміна активістів у різних ролях у гуртку, створення загальної системи передачі функцій і досвіду. Надання прав колективу самостійно, без втручання керівника гуртків розв’язувати питання про заохочення і стягнення, планування своєї роботи та та ін.
Четверта стадія — самовиховання. Завдяки міцно засвоєному колективному досвіду кожен гуртківець сам проявляє до себе певні вимоги. Виконання моральних норм стає його потребою, процес виховання переходить у процес самовиховання. Педагог корегує самовиховання старшокласників: допомагає визначити найпотрібніші для самовдосконалення якості, скласти індивідуальний план самопізнання та самовдосконалення якостей інтелектуального, морального, естетичного саморозвитку, інструктує і консультує щодо прийомів та засобів самовдосконалення і самоаналізу, самонавіювання, самонаказу, самовідмови від негативного.
У практиці педагогічного управління колективом важливо дотримуватися таких важливих правил:
1. Розумно поєднувати педагогічне керівництво з природним намаганням вихованців до самостійності, незалежності. Домагатися, щоб цілі, завдання, які необхідно вирішувати, ставили і вирішували самі вихованці шляхом співробітництва з педагогом.
2. Педагогічне управління не може бути незмінним. Здійснюючи його як одноосібний організатор колективу на першій стадії його розвитку, педагог у міру розвитку колективу постійно змінює тактику, розширюючи демократію, самоуправління.
3. Перебудова управління зводиться не тільки до перегляду цілей і змісту колективістичного виховання, а до зміни об’єкту педагогічного управління. Ним є особистість, яка має право на власну думку, незалежне судження, інтелектуальну свободу, моральну позицію.
4. Показником правильного управління є наявність у колективі загальної думки з найважливіших питань життя класу. Вона підсилює і прискорює формування необхідних якостей особистості.
5. Міжособові взаємини в колективі, як показують дослідження, мають багаторівневу структуру. Перший рівень утворює сукупність міжособових відносин безпосередньої залежності (персональних відносин). Вони проявляються в емоційній привабливості чи антипатичній спільності, трудності чи легкості контактів, збігові чи незбігові смаків, більшій чи меншій навіюваності. Другий рівень утворює сукупність міжособових відносин, які опосередковані змістом колективної діяльності і цінностями колективу (партнерські відносини). На третьому рівні взаємини між членами колективу виявляються як взаємини між учасниками спільної діяльності — товаришами по навчанню, спорту, праці, відпочинку. Третій рівень утворює систему зв’язків, які виражають ставлення до предмета колективної діяльності (мотиваційні відношення): мотиви, цілі колективної діяльності, ставлення до об’єкта діяльності.
6. Розподіл індивідуальних доручень вихованців слід здійснювати не з позицій потреб колективу, а з позиції можливостей та інтересів самих гуртківаців. У цьому випадку позиція кожного в системі колективних відносин буде сприятливою для його виховання.
7. Становище дитини в колективі залежить також і від колективу. Той самий гуртківець в одному колективі може опинитися у сприятливому, а в іншому — несприятливому становищі. Тому необхідно створювати тимчасові колективи, переводити дітей у той колектив, в якому вони одержать вищий статус.
8. Важливою умовою ефективності колективного виховання є організація і координація всіх виховних впливів: колективу педагогів, які працюють з дітьми, інших колективів, з якими здійснюється співробітництво, сім’ї.

Тренінги командоутворення.
Будь-яку серйозну організацію хвилює питання про те, як зробити свій колектив міцним, згуртованим і таким, який має спільну мету. Один з найпопулярніших тренінгів з командоутворення – мотузковий тренінг .
Основна мета: вироблення навичок командної взаємодії та лідерського потенціалу . У США (ropes course) був розроблений для психологічної та фізичної реабілітації учасників війни у В’єтнамі в 60-і роки. Пізніше він став використовуватися в США як тренінг з розвитку навичок командоутворення. Тренінг користується популярністю і в даний час як активний тренінг для створення ефективної команди, команди-переможниці.
Під час тренінгу створюється атмосфера творчого пошуку, опрацьовуються можливості прийняття нестандартних рішень, підвищується взаємодопомога і підтримка в колективі. На прикладі досить складних вправ група вчиться вирішувати загальну задачу, виробляти тактику і стратегію її вирішення.
Після тренінгу люди починають долати бар’єри в спілкуванні, дізнаються один одного більше, завдяки цьому відбувається природне і швидке згуртування колективу.
Аналіз кожної вправи дає людям можливість зрозуміти, як було виконано завдання, прийнято рішення, хто зайняв активну позицію і як це вплинуло на результат. Аналізується і те, що можна зробити інакше і краще наступного разу, як подолати труднощі в житті більш ефективним способом.
Мотузковий тренінг відповідає на запитання: «яким мені потрібно бути для того, щоб я і моя команда досягли поставленої мети?» Цей досвід досить індивідуальний: кожен учасник робить свої спостереження, робить свої відкриття. Тому дуже важко передбачити і перерахувати результати тренінгу – для кожного учасника вони будуть індивідуальні. Основне, з чим стикаються учасники під час тренінгу: довіра, відповідальність, вільний вибір, мета, прийняття рішення, зобов’язання, особистий внесок у перемогу Тренінг може бути корисний і цікавий всім, для кого важливі ці категорії. Це можуть бути окремі люди та групи друзів і однодумців.
«Мотузковий курс» умовно поділяють на високі і низькі мотузки.
Низькі мотузки – це різноманітні конкурси, етапи, завдання на висоті до 1 метра, які не потребують спеціальної підготовки та страховки. Вони доступні для виконання будь-кому, не залежно від віку та комплекції.
Високі мотузки передбачають елементи альпінізму.це різного виду спуски дюльфером, переправи, маятники і підйоми. Для виконання таких завдань необхідна відповідна фізична підготовка і сміливість. При проведенні таких вправ необхідна незалежна страховка, за допомогою якої учасники відчувають себе в абсолютній безпеці.
Для успішного проведення тренінгу дуже важливим є підбір тренера. У нього повинні бути навички ефективного управління групою, організації узгодженої роботи, він зобов’язаний уміти знайти підхід до кожного члена команди, а також знайти вихід з конфліктної ситуації. Тільки такий підхід до справи сприяє тому, що всі члени команди будуть зацікавлені.
Тренер, перш за все, повинен бути психологом, а не інструктором.
Підготовка до мотузкового курсу так само важлива, як і саме його проведення. Для цього необхідна розробка унікальної ідеї і сценарію тренінгу. А ґрунтуватися вони можуть на будь-якій реальній проблемній ситуації, яка склалася у колективі. Якщо переслідується мета, то впоратися з нею можна скористатися передбаченою у тренінгах ігровою формою вирішення конфліктної ситуації.
Найоптимальнішим є варіант, коли в групі не більше чотирнадцяти осіб. У випадку, коли колектив великий, потрібно розділити його на кілька підгруп, причому в кожній підгрупі має бути свій тренер . Група повиннна бути згуртованою стосовно найважливіших ідей і цінностей колективу. Працюючи над розробкою сценарію реалізації мотузкового тренінгу є чудовою можливістю створити ту атмосферу в колективі, яка послужить причиною підвищення цінності результатів спільної роботи.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Аникеев н.П. Технологический климат в коллективе. – М., 1989.
2. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликта лжи. – М., 1995.
3. Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. – М., 1990.
4. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. – М., 1988.
5. Макаренко А.С. О воспитании. – М., 1990.
6 . Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива. – М., 1983.
Л.В.Шпортко,
керівник гуртка
радіодикторів «Ровесник»
Будинку дитячої та юнацької творчості
м. Умані
«А НА ПОЧАТКУ БУЛО СЛОВО…»

Слово–елементарна одиниця інформації, яку може сприймати людина. Сучасні інформаційні технології цифрові,але ні «один (1)» і «нуль (0)» людина не сприймає як інформацію чи їх комбінацію. Все,що зберігається в цифровому вигляді для розуміння людиною треба перетворити в аналоговий вигляд – слово.

В далекому 1976 році народився гурток радіодикторів «Ровесник» в Уманському міському, тоді ще Будинку піонерів,із членів редколегії стінної газети. Вихованці гуртка мали можливість доносити слово до цільової аудиторії лише два рази на рік через мережу дротового мовлення. Сьогодні кожного місяця виходить радіопередача про новини шкільного життя, цікаві події позашкілля. «Ровесники» не лише радіодиктори, але й журналісти, публіцисти. Від їхнього пильного ока та гострого слуху не сховається жодна новина. Не тільки новини цікавлять гуртківців, а й історія рідного міста, цікаве у світі, все те, чим живе рідна країна. Ось лише деякі рубрики, що звучать в ефірі:«Вулиця,на якій я живу», «Все про все на світі», «Тематичні сторінки», «Тематичні передачі». До Всесвітнього дня мови в рубриці «Все про все на світі» з’явилися «Цікаві факти про мови світу». Також гуртківці як благодійники та волонтери йдуть до своїх однолітків у регіональний Центр соціальної реабілітації поспілкуватися, провести ігрові програми та влаштувати цікаве дозвілля для тих, хто цього потребує.
Для кожної країни досить значущим є все, що пов’язано з формуванням інтелектуальної особистості. Від вирішення цього завдання багато в чому залежить розвиток країни та нації.
Нині з’явилася нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних та обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. Тому проблема виявлення та “вирощування” талантів постає нині гостро. Але важливе значення має й те, як почуваються ці таланти, якими людьми вони вже є, поки ростуть і коли виростуть. Так, наші гуртківці виховуються самі, виховують своїх однолітків, виховуються керівниками, виховують своїх керівників, а ще часом і подіями,сучасними технологіями. Вихованці гуртка самостійно користуються інтернет-ресурсами, де мають змогу спілкуватися з юними колегами та обмінюватися досвідом. Є дописувачами газет «Новачок», «Уманська зоря» .
Маленька краплина народжує річку. Так і у «Ровесника» рубрика «Вулиця, на якій я живу» перетворилася на широку ріку – дослідницько- пошуковий проект «Умань через призму часу».
І етап проекту: мандрівка куточками рідного міста Умань. Він включає створення виробничих проектів, участь в конкурсі проектів у Будинку дитячої та юнацької творчості, висвітлення роботи шкільних музеїв бойової Слави.
ІІ етап: вивчення історії вулиць нашого міста, біографій людей, ім’ям яких вони названі, висвітлення результатів роботи на сторінках дитячої радіогазети «Ровесник», проведення лекторіїв до Дня партизанської Слави.
ІІІ етап: дослідження та вивчення пам’ятних місць Умані. Це -створення виробничих проектів, проведення конкурсу на кращий тематичний проект, участь у конкурсі юного лектора з метою висвітлення матеріалів, проведеної роботи, випуск радіопередачі «Ровесник» з тематичними рубриками з дослідницько-пошукової роботи, участь у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук.
Ця робота не на один день – на роки. Частина її уже здійснена, частина заходів здійснюється сьогодні, а частину здійснять нові покоління «Ровесників».
Сучасний світ вносить свої корективи – зменшується дротова аудиторія через зменшення мережі дротового мовлення. Так, з’явились спроби проведення тематичних телепередач на місцевому телеканалі «Умань» із висвітленням подій шкільного життя. У новому амплуа – тележурналістів зустрічалися вихованці – радіодиктори з учасниками різних вагомих подій, брали у них інтерв’ю для створення телерепортажів.
Стала реальністю мрія вихованки гуртка Волошиної Тетяни створити власну радіопередачу на місцевому радіо MIDFM за сприяння колишньої випускниці гуртка «Ровесник» Ольги Борисової (псевдонім – Саша Ягідка), працівника MIDFM. В ефір вийшло 9 авторських радіопередач.
Ми постійно перебуваємо в стані пошуку, не зупиняємося на досягнутому:
плануємо створити власний інтернет-сайт для розширення цільової аудиторії, щоб донести слово до своїх ровесників, слово, яке надихає, зцілює: розумне, добре, вічне.
Гурток радіодикторів працює в Уманському міському Будинку дитячої та юнацької творчості понад 35 років. Має свою історію, традиції, здобутки. Випускники гуртка вже стали студентами, викладачами, працівниками радіо, відомими та знаними людьми.
Я, як керівник гуртка радіодикторів, у своїй роботі намагаюся продовжувати традиції творчого об’єднання, примножувати здобутки, вносити нові ідеї в організацію навчально-виховної діяльності .
У моєму творчому об’єднанні 12 букв «Я». Кожен гуртківець – це унікальна, неповторна особистість. Тому намагаюся вчити їх дбайливо, з любов’ю і пошаною ставитися до себе і до оточуючих, сприймати себе та інших такими, якими вони є; цікавитися суспільним життям, історією, бути активними, цілеспрямованими.
Як керівник гуртка досягаю поставленої мети через заохочування гуртківців до процесу самовиховання. Навчаючи їх підготовці та організації колективних творчих справ, багато часу приділяю морально-етичному, національному, військово-патріотичному та художньо-естетичному вихованню, формуванню відповідальності, культури поведінки, мови, спілкування, журналістської етики.
Виховна робота у нашому гуртку цікава та різноманітна, поєднує в собі традиційні форми та методи роботи (спілкування, бесіди, лекторії, свята, конкурси, виставки творчих робіт, відверті розмови, інтелектуальні ігри, турніри) та нетрадиційні (тренінги, проекти, анкети думок, колажі, пошукові ігри та ін.), застосування яких вимагає організації міжособистісного інтерактивного спілкування в різних видах соціально значущої діяльності: методи педагогічного впливу, методи соціальної взаємодії, методи самоорганізації життєдіяльності вихованців.
У гуртку діє дитяче самоврядування. Діти мають можливість розвивати свої організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативність. Мої вихованці входять до складу дитячого парламенту Будинку дитячої та юнацької творчості.
Крім того вихованці-радіодиктори є активними учасниками традиційних свят нашого закладу. Діти із задоволенням беруть участь у конкурсах, вікторинах, у багатоплановій природоохоронній діяльності – операції «Чисте місто», що сприяє формуванню екологічної культури, моральної активності особистості, вихованню таких загальнолюдських цінностей як чуйність, чесність, правдивість, працелюбність, справедливість, милосердя, толерантність, доброзичливість, готовність допомогти іншим, обов’язковість, добросовісність, ввічливість, делікатність, тактовність.
Як і кожен педагог,перебуваю у постійному пошуку інноваційних концептуальних підходів до здійснення взаємодії з учнями з метою виховання свідомого громадянина своєї держави.

Талант в дитині кожній, як зернятко,
Знайдіть його і дайте прорости.
Дар той у неї від матусі й татка,
А ми вже мусимо його знайти!
І.М. Строкань,
заступник директора з
навчально-методичної роботи
Чорнобаївського районного Центру
дитячої та юнацької творчості
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У РОБОТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У даній статті з досвіду роботи описано впровадження сучасних інформаційних та інноваційних технологій у навчально-виховному процесі позашкільного закладу. Розглядаються форми підвищення кваліфікації педагога-позашкільника залежно від рівня володіння та використання ним інформаційних технологій.

Сучасний рівень розвитку інформаційних і телекомунікаційних технологій викликав значні зміни в усіх галузях людської діяльності. Інформація стала одним із найцінніших ресурсів людства. Нові потреби суспільства ведуть до серйозних змін і в освітній галузі. Все більшої актуальності набувають питання, пов’язані з посиленням педагогічної майстерності вчителя як умови його підготовки до вирішення нових професійних завдань.
У проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 − 2021 роки, яку схвалено на ІІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти та в остаточному варіанті розміщено на сайті МОНмолодьспорту 29 листопада 2011 року, стосовно інформатизації освіти зазначено: «Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [2].
Удосконалення якості навчання й виховання в позашкільному закладі прямо залежить від рівня підготовки педагогів. Безперечно, що цей рівень повинен постійно зростати. Адже, без процесу самоосвіти педагога, ефективність курсів підвищення кваліфікації, семінарів і конференцій буде незначною.
Впровадження сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання є одним із пріоритетних напрямків роботи у Чорнобаївському районному Центрі дитячої та юнацької творчості (далі-ЦДЮТ). Робота в даному напрямку передбачає, з одного боку, удосконалення матеріально-технічної та комп’ютерної бази ЦДЮТ, з іншого, – впровадження педагогами закладу інформаційних технологій у навчально-виховний процес.
Між районним відділом освіти та позашкільним закладом здійснюється стабільний документообіг електронною поштою. У ЦДЮТ створена локальна мережа, яка об’єднує робочі місця адміністрації та педагогічних працівників. Завдяки підключенню до мережі Інтернет, є змога покращити інформованість учасників навчально-виховного процесу про події, які відбуваються в закладі, спілкуватися щодо різноманітних питань змісту освіти, брати інтерактивну участь у заходах, підвищувати професійний рівень, поглиблювати навчальні знання тощо.
Керівники гуртків закладу працюють у 19 школах району. Мережа Інтернет дає можливість обмінюватися інформацією з навчальними закладами, залучати до позашкільної роботи більшість учнів та вчителів. Тому, на наш погляд, сьогодні одним з найбільш актуальних завдань системи безперервної педагогічної освіти є необхідність формувати інформаційно-комунікаційну компетентність педагога. Поки що ці завдання ми вирішуємо завдяки самоосвіті, обміну досвідом між колегами. Моніторинг, проведений методичною службою позашкільного закладу щодо застосування педагогами інформаційних форм та методів під час навчально-виховного процесу, показав, що 85% педагогів володіють і використовують у роботі інформаційні комп’ютерні технології навчання та виховання на заняттях та виховних заходах; 27 із 42 педагогічних працівників закладу мають свою електронну пошту, яка служить засобом передачі та збору інформації про участь педагогів та вихованців у різних заходах.
З 2012-2013 навчального року методичною службою закладу започатковано та активно впроваджується на методичних об’єднаннях, майстер-класах використання мультимедійних презентацій досвіду роботи керівників гуртків, що надає можливість педагогам-позашкільникам за досить короткий час ознайомитись з досвідом роботи колег, спонукає їх до самовдосконалення, творчої активності у роботі. У керівників гуртків підвищився інтерес до інноваційних форм і методів роботи, які вони активно почали використовувати на заняттях гуртків. Створено картотеку мультимедійних презентацій гуртків ЦДЮТ, де кожен охочий може ознайомитися з роботою того чи іншого гуртка. Особливо ця інформація корисна для батьків, які вирішили привести на навчання дитину у позашкільний заклад. Мультимедійні презентації роботи гуртків використовуються на початку навчального року під час виступів педагогів на батьківських зборах.
Інформаційні технології і комп’ютерні комунікації представляють велику важливість для вирішення завдань, які стоять перед сучасними позашкільними навчальними закладами, інформатизація виступає як чинник модернізації всієї системи освіти.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Крегман Д. Пушков А. Мультимедиа своими руками. – Санкт-Петербург.- 1999.
2. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 − 2021 роки
Г.В. Мурзак,
методист Монастирищенського районного
будинку дитячої та юнацької творчості

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ
ПЕДАГОГА БДЮТ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ЗНАНЬ ВИХОВАНЦІВ

Анотація
В даній статті запропонований матеріал на основі досвіду використання ІКТ в роботі Монастирищенського районного БДЮТ. В ній розглянуто актуальні та проблемні питання запровадження сучасних ІКТ, подається власне бачення ефективних шляхів просування інформатизації.

Сьогодні ставляться завдання активно впроваджувати інформаційно-комунікативні технології у всі галузі освітньої сфери. Навчання, виховання і розвиток нового покоління здійснюється в умовах інформаційно-насиченого середовища. Без педагога, який володіє ІКТ, успішне сучасне навчання неможливе. Інформаційні технології вимагають підвищення професійно-педагогічних якостей педагога. Інформатизація освіти веде до зміни ролі педагога, до появи нових методів і організаційних форм підготовки і підвищення кваліфікації педагогів.
Рішення проблеми інформатизації освіти в цілому залежить від рівня підготовленості і готовності педагогів до використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в своїй професійній діяльності. Компетентність педагога в ІКТ є показником рівня його кваліфікації, тому завдання ефективного управління його розвитку є одним з пріоритетних напрямків в роботі як адміністрації, так і методичної служби навчального закладу.
Завдання методичної служби закладу:
• створити умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• надавати методичну допомогу, в тому числі із використанням ІКТ;
• організувати науково-методичну діяльність педагогів.
Як показує практика, наявність засобів ІКТ не вирішує питання по їх ефективному впровадженню. Таким чином, потрібен постійний контроль за підвищенням кваліфікації педагогів у впровадженні ІКТ в їх діяльності. Ось тут і виникає необхідність активізувати методичну діяльність.
Методист БДЮТ сам повинен прагнути до такого рівня володіння ІКТ, щоб вміти знаходити, розуміти, оцінювати і використовувати інформацію в різних формах на основі ІКТ для вирішення професіональних завдань. Все вищезазначене вимагає і від самого методиста постійного підвищення своєї кваліфікації.
Використання ІКТ в роботі методиста можна розглядати в двох напрямках:
• безпосередньо в діяльності методиста на робочому столі (робота з документами, складання діаграм, схем, презентацій; робота з інформаційними ресурсами, пошуковими системами, електронною поштою);
• методична підтримка працівників позашкільного закладу з питань впровадження ІКТ в педагогічній діяльності.
Я зупинюся на напрямках і використаних формах роботи по формуванню інформаційної компетентності і активізації педагогічної діяльності з впровадження ІКТ в навчальний процес Монастирищенського БДЮТ.
Робота здійснюється за напрямками:
1. Організація системи підвищення ІКТ компетентності педагогів БДЮТ;
2. Методичний супровід і особиста участь в заходах різного рівня з використанням ІКТ;
3. Методичне сприяння використання ІКТ;
4. Узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду в галузі використання ІКТ;
Успішній реалізації даних напрямків допомагають такі форми роботи з педагогами:
По першому напрямку:
• Районним відділом освіти, районною методичною службою здійснюються навчання всіх педагогів району (в томі чисті і педагогів БДЮТ) з використання і впровадження ІКТ в педагогічній діяльності на базі інформаційно-ресурсного центру.
• Для педагога ХХІ століття підготувати презентацію до заняття вже стало нормою. (Педагогами нашого БДЮТ створені рекламно-агітаційні презентації свого творчого об’єднання, презентації власного досвіду, презентації до окремих занять, презентації до виступів творчих колективів). Але для сучасного педагога вже мало вміти підготувати презентацію, необхідно освоювати сервіси Web 2.0. На сьогоднішній день лише 50% педагогів БДЮТ вільно володіють і використовують ІКТ на заняттях гуртків. Причина – недостатня матеріально-технічна база позашкільних закладів освіти.
• Проведення майстер-класів, семінарів, круглих столів по використанню ІКТ в педагогічній діяльності: «Інтерактивна дошка в роботі педагога», «Використання електронних навчальних ресурсів в роботі з інтерактивними технологіями», – необхідно також впроваджувати використання інформаційної мережі – форми самоосвіти педагога, створення веб-портфоліо з використанням сервіса Google.
По другому напрямку:
• Сприяти участі в професійних конкурсах, конкурсі цифрових освітніх ресурсів;
• Сприяти участі в районному конкурсі з використанням ІКТ «Розробка занять гуртків в позашкільному закладі та уроків в загальноосвітніх закладах з використанням ІКТ».
По третьому напрямку:
• Співпраця в створенні методичних і дидактичних матеріалів до конспектів занять (навчальні мультимедійні презентації, різноманітні види контролю) з використанням ІКТ та поповнення методичної скарбнички;
• Консультації по самоосвіті, пов’язані з впровадженням ІКТ;
• Сприяти впровадженню Інтернет – ресурсів (наприклад, під час проведення заняття гуртка, входячи в систему Інтернет, педагоги демонструють відео фрагменти, фільми, картини відомих художників, зображення рослин і тварин, відповідно до напрямку гуртка, темі заняття, враховуючи вікові особливості);
• Сприяти використанню ІКТ в процесі роботи вихованців над творчими проектами (на новий рівень виходять досягнення гуртківців, які беруть участь в проектах, конкурсах). Наприклад, під керівництвом педагогів створюються авторські презентації найобдарованіших гуртківців «Моє захоплення». Популярним у нас є проект «Творча лабораторія»: задається одна тема, а реалізується по-різному, відповідно напрямку кожного окремо взятого гуртка (наприклад, «Краса мого краю мовою квітів» – кожен гурток прикрашає свій край створеними квітами: гурток «В’язання гачком, спицями» – в’язаними, гурток «Тістопластики» – виготовленими з солоного тіста, гуртки «Оригамі», «Квілінгу» – квітами, створеними з паперу, гурток «Бісероплетіння» – з бісеру).
По четвертому напрямку:
• Узагальнення та розповсюдження педагогічного досвіду реалізовано ще на недостатньому рівні. (Плануються 2 публікації по використанню ІКТ)
Планомірне і систематичне впровадження ІКТ в практичну роботу всіх учасників педагогічного процесу буде сприяти успішному вирішенню завдань, які ставить перед собою сучасна освіта. Але підходити до цього питання необхідно творчо, не зловживати використанням даних технологій і відповідально дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Зрозуміло, що комп’ютер не зможе замінити живого педагога, але допоможе зацікавити дітей, забезпечить більш якісне бездоганне засвоєння матеріалу. Тому для мене актуальною є тема по самоосвіті: «Використання ІКТ для підвищення якості роботи педагога БДЮТ з метою підвищення якості знань вихованців».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Орлов.П.І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті [Текст]: Науково-практичний посібник / П. І. Орлов, О. М. Луганський. – Харків: Тов.”Прометей-Прес”, 2003. – 291 с. – Бібліогр. с. 267-291.
2. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів тавчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76-95.
3. Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах гуртків науково-технічного напряму: Науково-методичний посібник / Сиротенко А.Й., Пустовіт Г.П., Мачуський В.В. та ін. – К.: Грамота, 2005. 80 с.
4. Дорошенко В. П. Якісна освіта та інформаційно-комунікаційні технології /
В.П. Дорошенко // Економіка в школах України. – 2010. – № 11. – С. 8-1
О. П. Піщана,
директор Катеринопільського
районного будинку дитячої та
юнацької творчості

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПНЗ

Стаття розкриває сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій. Вплив технологій на розвиток особистості як вихованця так і керівника гуртка позашкільного закладу.
Протягом багатьох років позашкільні навчальні заклади виконують важливі організаційно-методичні функції, такі як: надання дітям і молоді додаткових знань, формування вмінь та навичок за інтересами, забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку тощо.
Рівень діяльності сучасного керівника гуртка оцінюється такими критеріями: теоретичні надбання, вивчення і запровадження у роботі досвіду педагогів-новаторів, створення особистої авторської методики, використання у навчально-виховному процесі педагогічних інновацій . Водночас педагог повинен донести до вихованця знання в такому вигляді й за допомогою таких технологій, щоб той міг користуватися ними у реальному житті.
Застосування у навчально-виховному процесі ІКТ , нестандартних форм і методів проведення занять сприяє гармонійному формуванню творчої особистості вихованця та підвищенню професійної компетентності педагога; приносить педагогам практичну допомогу; створює умови виникнення творчого спілкування з колегами; об’єднує колектив під час роботи над розробленням планування та здійснення навчально-виховної мети закладу. На сьогодні інформаційно-комунікаційні технології дають можливість забезпечити різносторонній розвиток дитини. Практично кожна дитина має вдома комп’ютер або ж ноутбук і володіє ним досконало. Старшокласники стали першими «інформаційними вісниками», мається на увазі редакторами шкільних газет та нашої газети Ліги старшокласників «Світ захоплень», електронну версію якої можна прочитати на нашому сайті. Через газету діти мають можливість поділитися здобутками, досвітом, обмінятися інформацією щодо своєї діяльності та організації роботи навчального закладу, з ровесниками, з однокласниками , однодумцями та педагогами. Дані технології дають можливість дітям працювати над власними проектами, наприклад підготовка науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук.
Використання комп’ютерних технологій змінює діяльність педагога на заняттях гуртка – він виступає в ролі не тільки носія інформації , а більшою мірою консультанта і координатора роботи вихованців із самостійного оволодіння навчальним матеріалом. Всі учасники навчально-виховного процесу мають можливість на занятті використовувати комп’ютерну та мультимедійну навчальну техніку. Плануючи заняття та виховні заходи, керівник гуртка використовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології та технічні засоби навчання. Предметом особливої уваги стала презентація цифрової технології з використанням комп’ютерів (ноутбуків), веб-камер і відеозв’язку, широкоформатних плазмових ТV з функціями моніторів, мультимедійних технічних засобів навчання.
В даному випадку широко використовуються такий вид технології як презентації , зроблені у програмі Microsoft Power Point. Створення презентації – це викладка матеріалу у новому форматі , що допомагає виділити найголовніше з великої кількості інформації, упорядкувати матеріал, дібрати ілюстрований матеріал, уточнити, роз’яснити подану інформацію. З використанням презентації керівнику гуртка легко здійснювати диференціацію умінь і навичок вихованців. Такі технології педагоги нашого закладу використовують також при проведенні виховних масових заходів, фестивалів, творчих звітів , що супроводжуються показом слайдів та фото гуртків; при проведенні відкритих занять; оформленні презентацій гуртка при проходженні курсової перепідготовки. Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій на заняттях підвищує мотивацію та індивідуалізацію навчання, рівень засвоєння інформації, сприяє розвитку уваги, пам’яті, мислення , уяви, розвиток почуття кольору, композиції, емоційно та інтелектуально розвиває дитину, створює позитивний емоційний фон заняття.
Під час навчання педагогів також необхідно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, а саме Інтернет, створювати умови для активної взаємодії між ними:
– підготовка керівника гуртка до виступу на педагогічній раді;
– підготовка до засідання методичного об’єднання керівників гуртків;
– проведення семінарів-практикумів для керівників гуртків;
– створення власних сайтів ;
– організація заходів, конкурсів, змагань з використанням ІКТ;
– участь в обласних, Всеукраїнських, міжнародних заходах;
– участь у Інтернет-конференціях педагогічних працівників;
– проведення занять гуртків та масових заходів з використанням ІКТ.
– розміщення власних матеріалів на сторінках журналів онлайн та ін..
Потрібну інформацію можна віднайти на багатьох сайтах. На сьогодні майже всі освітянські заклади мають свої web- сайти, які дають можливість будь-кому ознайомитися з інформацією того чи іншого напрямку діяльності, з нормативно-правовою документацією, методичними розробками , доробками керівників гуртків ( майстер-класи, заняття гуртків, навчальні програми). Завдяки Інтернету керівник гуртка може поповнити свою скарбничку роздатковими матеріалами, що допомагає удосконалити результативність гуртка. Завдяки сайтам педагогічні працівники мають можливість ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, поділитися своїм.
Сучасна освітня ситуація вимагає пошуку нових форм взаємодії учасників процесу навчання. Керувати таким процесом обміну знань між педагогом та вихованцем допомагають педагогічні інноваційні технології, застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Це дає можливість :
– розкриття додаткового зору вихованців за рахунок привернення їх до вивчення додаткового матеріалу з різноманітних джерел;
– реалізація між гурткових зв’язків;
– формування якостей дитини: самостійність,вміння планувати свою працю, особистість, соціальну свідомість;
– підвищення ефективності заняття. виховного заходу;
– обмін інформацією;
– створення методичних матеріалів керівників гуртків;
– розміщення, вивчення, поширення інформації на сайті закладу.
Створення атмосфери зацікавленості у зростанні педагогічної майстерності спонукає удосконалення рівня роботи ПНЗ:
– здійснювати удосконалення підходів до оцінки якості позашкільної освіти, ширше використовувати комп’ютерні методи діагностики, тестування, моніторингу освітнього процесу;
– запровадити в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників та обміну досвідом педагогів ПНЗ віртуальні методичні об’єднання;
– ширше використовувати ІКТ для виявлення, підтримки та розвитку здібностей обдарованих дітей;
– продовжити співпрацю із закладами позашкільної освіти області.
У наш час все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання, а талант дитини є стрижнем, навколо якого формується і розвивається її особистість. Тому основна мета діяльності керівника гуртка – створити найбільш сприятливі умови для розвитку особистості, за яких кожна дитина повинна розкритися як унікальна та неповторна.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. О.М.Пєхота Освітні технології. – Київ; 2001;
2. О.В.Крутенко Інформаційно-комунікаційні технології у виховній роботі. – Черкаси; 2007;
3. М.К.Голубенко Сучасні форми роботи з педкадрами. – Київ; 2010.
Т.А.Олексенко, Т.В.Кобець,
методисти будинку дитячої та юнацької творчості
Золотоніської міської ради Черкаської області

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ПНЗ
( з досвіду роботи Золотоніського БДЮТ)

Інформація про заклад, його структуру, методичну роботу та особливості культурно-масової роботи по розвитку інтелектуальних здібностей дітей різного віку в умовах інформаційного суспільства.
Одним із пріоритетних завдань в Україні визначено «необхідність розвитку інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси людей, відкритого для всіх, в якому кожна людина може створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, мати можливість повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному і особистісному розвиткові та підвищувати якість життя» [2]. На нашу думку, позашкільна освіта якнайкраще може допомогти у вирішенні цього завдання. Але спочатку про наш навчальний заклад.
Золотоніський будинок дитячої та юнацької творчості – багатопрофільний, широкодоступний позашкільний заклад, добре відомий у нашому місті. Гуртковою роботою ми охоплюємо більше 50 % юних мешканців Золотоноші. БДЮТ згідно штатного розпису має 18,5 педагогічні ставки та укомплектований кадрами повністю. Навчально-виховний процес забезпечують 19 основних педагогічних працівників, 3 акомпаніатори, бібліотекар, костюмер. У штатному розписі є посади директора, методистів, завідуючих відділами, керівників гуртків.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти мережу гуртків. Їх кількість на 1 вересня становила 81 група,середня наповнюваність навчальних груп становить 10-15 осіб. Вікова категорія вихованців БДЮТ – від 5 до 18 років. Мова, якою проводяться заняття – українська.
Гуртки у БДЮТ класифікуються відповідно до основних напрямів позашкільної освіти: художньо-естетичного – 65 гуртків; туристсько-краєзнавчого – 4 гуртки; еколого-натуралістичного – 2 гуртки; науково-технічного – 7 гуртків; фізкультурно-спортивного – 5 гуртків.
З 1 по 15 вересня проводиться комплектування навчальних груп гуртків, інших творчих об’єднань. Планові показники по набору дітей, комплектації груп, виконанню навчальних планів та програм відповідають нормам.
Згідно нормативних документів у БДЮТ ведеться навчальна документація, а саме: план роботи закладу, журнали обліку гурткової роботи, навчальні плани та програми роботи гуртків, розклад занять, накази щодо організації навчально-виховного процесу та ін.
Методична служба займається систематично інформаційно-методичним забезпеченням діяльності закладу: у наявності є методичні рекомендації, опис власного досвіду, зразки відкритих занять, розробки, сценарії тематичних та календарних свят, різноманітних культурно-масових заходів, мультимедійні матеріали «Країна майстрів» тощо.
Результатом організаційно-просвітницької роботи закладу є наявність постійно-діючих виставок у навчальних кабінетах, фотоальбомів і фотостендів, відеопродукції, публікацій у пресі, показ досягнень гуртківців по обласному телебаченню, участь у концертах, конкурсах та різних масових заходах на міському, обласному, Всеукраїнському та Міжнародному рівнях.
Кількість призових місць, які зайняли вихованці в 2013 році та у 2014р. в обласних, Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах складає: обласні – 47; Всеукраїнські – 23; Міжнародні – 39.Кількість масових заходів ( конкурси, турніри, пізнавальні та розважальні ігри, концертні програми), проведених у стінах БДЮТ за минулий рік становить 122 заходи. До їх проведення було залучено близько 3000 дітей та дорослих. Вихованці позашкільного закладу беруть активну участь у всіх запропонованих мистецьких акціях та заходах. Гуртківці систематично демонструють свої таланти на концертах та виставках на День міста, на педагогічній конференції, творчих звітах, літературних годинах, Шевченківських читаннях, професійних святах.
Однією з умов розвитку інформаційного суспільства є «вільний доступ до інформації та знань»[1, с.6]. Для забезпечення вільного доступу до засобів інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотеці БДЮТ створено каталоги електронних ресурсів для керівників гуртків відділів художньої самодіяльності та декоративно-прикладного мистецтва. Наприклад, вихованці фольклорного гуртка «Домісолька» на заняттях, використовуючи можливості мережі Інтернет, знаходять і вивчають старовинні пісні,зібрані етнографами у різних регіонах України. Керівники гуртків «Сувенір», «Веселка», «Фантазія», «Бісероплетіння» забезпечують вихованців шаблонами та схемами, знайденими на різних сайтах Всесвітньої мережі. Завдяки комп’ютеру діти опанували різними техніками («холодний фарфор», «квілінг», «валяння вовни», «аквагрим» та інші).
Одним з критеріїв нашої діяльності є застосування принципу постійного навчання[3]. Працівники методкабінету активно впроваджують в практику роботи з учнями шкіл міста ігрові програми нового типу, адже добре відомо, що будь-яка інформація для дитини краще засвоюється під час гри. Зокрема, це традиційний міський конкурс-гра на краще барвінкове об’єднання молодших школярів „Барвінкова країна”; міські ігри для учнів середніх класів „Два кораблі”,«Туристичний марафон», «Козацькі забави», «Лицарський турнір»;розважально-пізнавальні програми для учнів шкіл та маленьких жителів міста „Від штилю до шторму”, «Жива краплинка», «Осінь-Зима» та інші.
Завдяки доступу навчального закладу до світових інформаційних ресурсів на новий рівень вийшли інтелектуальні ігри та конкурси «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» та «Найрозумніший» для різних вікових категорій.
На високому рівні щороку організовується діяльність творчих станцій під час літнього оздоровлення дітей та співпраця з табором „Надія” з дітьми зособливими потребами у міському територіальному центрі.
Окрім цікавого дозвілля, позашкільна освіта дає сьогодні можливість отримати додаткову освіту, адже більшість вихованців продовжують навчання за тією спеціальність, з якою ознайомилися в дитинстві і основ якої навчилися у закладі. Після закінчення навчання у позашкільній установі випускники Золотоніського БДЮТ отримують свідоцтва про позашкільну освіту на випускному вечорі. Загалом за останні роки (починаючи з 2003р) у нас налічується 175 випускників.
Адміністрацією БДЮТ визначені мета, завдання і перспективи розвитку закладу відповідно до потреб дітей, батьків і держави. У закладі сформовані та діють такі органи управління як рада БДЮТ та педагогічна рада, профспілковий комітет, піклувальна рада. Завдяки роботі адміністрації у колективі створений сприятливий соціально-психологічний клімат.
Адміністрація БДЮТ постійно здійснює внутрішній контроль за якістю і результативністю роботи закладу, за навчально-виховним процесом, систематично відвідує гурткові заняття, концерти, масові заходи.
Практика роботи Золотоніського БДЮТ переконує, що позашкільний заклад – необхідна ланка у вихованні і розвитку повноцінної особистості, задоволенні її інтересів і потреб. Звичайно, нерозв’язаних проблем організаційного та навчально-виховного характеру достатньо, але колектив з оптимізмом дивиться у майбутнє, аналізує недоліки і будує нові плани і орієнтири у справі навчання і виховання дітей в умовах інформаційного суспільства .
З впевненістю можна назвати Золотоніський будинок дитячої та юнацької творчості храмом науки, який у всі часи багатьом був другою домівкою, допомагав пізнавати щось нове, невідоме, який і нині продовжує навчати і виховувати високорозвинених і високоінтелектуальних людей.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. «СТРАТЕГІЯ розвитку інформаційного суспільства в Україні», схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р
2. http://www.mon.gov.ua/
3. http://oipopp.ed-sp.net/

Т. Ю. Арчибасова,
Завідувач методичного відділу Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ЯК УМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті представлено досвід Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради щодо формування інформаційного середовища в закладі позашкільної освіти.
Формування та упровадження інформаційного освітнього середовища в системі загальної середньої позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти визначено Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні серед пріоритетних заходів, здійснення яких забезпечить удосконалення навчально-виховного процесу [1, с. 3].
На вирішення цього завдання спрямовано створена комп’ютеризована система інформаційної підтримки навчально-виховного процесу на базі локальної мережі закладу, яка дозволяє:
• розподіляти дані (дані в мережі зберігаються на центральному РС та можуть бути доступні для будь-якого РС, підключеного до мережі, тому не потрібно на кожному робочому місці мати накопичувач для зберігання однієї і тієї ж інформації);
• розподіляти ресурси (периферійні пристрої стають доступні для всіх користувачів мережі, принтер);
• розподіляти програми (усі користувачі мережі мають доступ до програм, які були один раз централізовано встановлені);
• забезпечити усім користувачам мережі доступ до електронної пошти.
Сервер локальної мережі БДЮТ використовується для електронного
обміну управлінськими документами.
На базі методичного кабінету БДЮТ працює інформаційно-ресурсний центр: сервер «Бібліотека», на якому розміщено інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховної роботи ПНЗ:
• нормативна база позашкільної освіти;
• банк навчальних програм:
• навчальні програми, затверджені МОНмолодьспорту України;
• навчальні програми, розроблені педагогічними працівниками БДЮТ і затверджені управлінням освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Смілянської міської ради;
• тематичні каталоги методичної літератури за напрямами позашкільної освіти і напрямами виховання;
• банк методик соціально-психологічних досліджень;
• електронна бібліотека (за розділами):
– методика позашкільної освіти,
– перспективні ідеї авторів гуманної педагогіки;
– методичні рекомендації Інституту інноваційн технологій і змісту освіти, Черкаського ОІПОПП, міського методичного кабінету, методичного відділу БДЮТ;
– збірник ресурсних матеріалів «Безпека дітей в Інтернеті»;
– результати роботи закладу над методичною проблемою;
– методичні розробки педагогічних працівників БДЮТ;
– медіатека:
• просвітницькі фільми;
• медіаресурс, створений дитячою телестудією «Я + Ти»;
• цифрові ресурси:
– майстер-клас «З оригамі – в гості до друзів»: «Квіткова країна мрій», «Петрушка», «Лялька оригамі»;
– майстер-класи з м’якої іграшик «Різдвяний ангел», «Лялька-рукавичка», «Маленьке курчатко»;
– мультимедійні презентації до окремих тем навчальних програм, виховних заходів;
• відеотека перспективного досвіду педагогічних працівників БДЮТ.
В системі методичної роботи закладу – практичне формування інформаційної компетентності педагогічних працівників позашкільного навчального закладу, їх підготовка до впровадження ІКТ у навчально-виховний процес відповідно до Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року [1, с. 2]:
• пошук інформації і Інтернеті;
• робота у локальній мережі;
• освітні інформаційні ресурси (освітній портал Черкаського ОІПОПП та ін.);
• участь в дистанційних формах навчання на курсах підвищення кваліфікації при Черкаському ОІПОПП (залік);
• створення тематичних мультимедійних презентацій;
• створення портфоліо (вихованця, педагога);
• розробка цифрового ресурсу до навчальної програми творчого об’єднання.
Будинок дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради гідно
представлений в Інтернет-просторі веб-ресурсом: http://www.bdut-smila.com.ua, на якому також здійснюється інформаційна підтримка професійної діяльності педагогічних працівників БДЮТ:
 у вкладці «Методична робота» розміщено матеріали:
– «Готуючись до нового навчального року»;
– «Методичні рекомендації щодо формування основних груп компетентностей (компетентностей самопізнання, саморозвитку, здоров’язбереження);
 у вкладці «Психолог» розміщено матеріали:
– «30 пігулок від стресу»;
– «Що таке булінг і що з цим робити».
На сайті представлено результати дослідно-пошукової роботи вихованців
та методичної роботи педагогічних працівників, які можуть бути використані
як інформаційний продукт (цифровий ресурс) [2, 1]:
– пошуково-дослідницький проект «Моя Смілянщина – краплинка України». Частина 1 «Скарби Смілянського краю», частина 2 «Стежками
– історичного минулого» – для туристсько-краєзнавчих гуртків ПНЗ та ЗНЗ, в організації виховної роботи, у просвітницькій роботі міських та дитячих ЗМІ;
– майстер-класи «З оригамі – в гості до друзів»: «Петрушка», «Квітка «Лілія», «Лялька оригамі»;
– майстер-класи з м’якої іграшки «Різдвяний ангел», «Лялька-рукавичка», «Маленьке курчатко».
Це створює певні умови для дітей із особливими потребами щодо залучення до активної творчої діяльності, опанування певними технологіями
творчої діяльності, наприклад, виготовлення виробів дистанційно, на дому.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2011
2. Національна Програма інформатизації. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98
3. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013
4. Химинець В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 255 – 262.

Л. О. Бокарева,
керівник гуртків Черкаського районного
будинку дитячої та юнацької творчості

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В РОБОТІ ХУДОЖНЬОЇ СТУДІЇ «ДИВОГРАЙ»

У статті розкрито способи впровадження нових інформаційних технологій у діяльність художньої студії «Дивограй», можливості використання комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі.

Сучасні технології, що стрімко розвиваються, змінюють світ навколо нас. Інформація – ось що відіграє сьогодні чи не найважливішу роль. Комп’ютери, незграбної машини перетворилися на витончений моноблок; простий мобільний телефон в минулому, тепер нам допомагають спілкуватися смартфони, айпади, айфони… Інформація повсюди. Вона доступна, її в достатку, вплив її неможливо переоцінити. Це – сучасний інструмент, який використовується в усіх сферах нашого життя, і тому неможливо ігнорувати його в навчальному та виховному процесі, як у загальноосвітніх закладах, так і в позашкіллі.
У роботі художньої студії «Дивограй» інноваційні технології успішно використовуються вже кілька років. Цей успіх, значною мірою, став можливий завдяки наявності в школі комп’ютерного класу та двох мультимедійних дошок. Показ яскравих, а головне оригінальних презентацій, демонстрація відео перетворюють процес засвоєння матеріалу в захоплююче дійство, розширюють межі пізнання, викликають більшу зацікавленість предметом вивчення.
Звісно, для того, щоб підготувати презентацію, потрібно, перш за все, володіти інформаційними технологіями, вміти працювати в спеціальних програмах та мати художній смак. У своїх роботах я майже не використовую шаблони, створюю свій стиль, якого дотримуюсь у всій роботі. Намагаюся побудувати презентацію таким чином, щоб та ідея, що закладена, була розкрита та донесена максимально чітко.
У гуртках студії діти вивчають різні техніки декоративно-ужиткового мистецтва, як традиційного так і сучасного. Деякі технології достатньо складні для вербального викладення, в таких випадках доцільно застосовувати такі методи навчання як майстер-класи або демонстрацію відеоматеріалу.
До таких «навчальних» презентацій належать, зокрема, «Орнамент», «Перетворення паперу», «Петриківський розпис». Дуже зрозуміло і покроково в них викладено технологію виготовлення виробів. Презентації, які я готую для занять в студії, анімовані і в них використовується музика, яку я ретельно підбираю, щоб вона допомагала краще розкрити матеріал, підкреслювала його, використовую яскраві якісні фото, відео та лаконічний текст. По закінченні презентації дитина повинна відчувати піднесення, бути у захваті.
Взагалі, я вважаю музику важливим доповненням до занять, і доволі часто застосовую музичний супровід у тій його частині, коли діти переходять до самостійної практичної діяльності. Музика може загострити сприйняття, або створити емоційну атмосферу, може слугувати фоном або задати ритм. Але це не єдиний засіб, який допомагає якнайкраще організувати та провести заняття. Я поєдную на одному занятті декоративно-ужиткове мистецтво з історією, або етнографією, з природознавством, мовою, театральним мистецтвом тощо. Наше життя багатопланове, таким саме багатоплановим повинно бути і заняття в гуртку.
Не менш цікавими є ознайомлюючі презентації, які показують невідомі, цікаві, а часом і нереальні речі. Сучасна людина, як було сказано вище, це інформована людина, тому я вважаю потрібним ділитися такими цікавинками з вихованцями. До так званих розвиваючих презентацій належать «Ляльки», де представлені неймовірні авторські ляльки, виготовлені різними майстрами, в різних техніках; серія «Незвичайне мистецтво»: «Карвінг» – мистецтво вирізання по кавуну, «Райдуга в пляшці» – єгипетьське мистецтво насипання, «Мистецтво Ебру» – розпис на воді, «Фрізлайт» – малювання світлом, «Солодке мистецтво» – малювання на пінці латте, скульптури з карамелі, «Вуличне мистецтво»
Займаючись різними техніками ужиткового мистецтва, розробляючи заняття, шукау нові цікаві техніки в просторах Інтернету, виникла ідея створення збірки, що була б корисною керівникам гуртків такого ж напрямку. Збірник було створено та подано на конкурс «Освіта Черкащини» 2011 року, де він був визнаний лауреатом та занесений до каталогу передового педагогічного досвіду.
Для демонстрації моєї авторської техніки рельєфної композиції з використанням прийомів пап’є-маше я створила фільм. Після того, як був відзнятий сам відеоматеріал, почалася довга робота по монтажу фільму. Попрацювавши в програмах Movie Maker та Muvee Reveal, я зрозуміла, що обмежені можливості цих програм мене не задовольняють, тому опанувала більш багатофункціональну Sony Vegas. Обраний аудіотрек для цього фільму виявився закороткий, тому мені було потрібно з’єднати два треки, таким чином, щоб перехід був непомітним. І я оволоділа програмою Sound Forge. Для того, щоб зменшити об’єм фільму, використала програми для конвертації відео Freemake Video Converter. Тож є очевидним – для ефективної роботи просто необхідно бути в постійному творчому пошуку, неперервно навчатися новому, та бути в курсі останніх досягнень.
Крім мультимедійної дошки для презентацій та демонстрацій майже на кожному занятті презентацій я використовую планшет для наочного показу малюнків, фото чи відео. Треба відзначити, що робота в інформаційному просторі здійснюється і вихованцями. Вони діляться своїми знахідками, користуючись як електронною поштою, так і соцмережами.
На даному етапі назріла необхідність у створенні сайту студії, ця робота вже наближається до завершення. Сайт дає змогу не тільки мобільно передавати інформацію, а й створювати своєрідну скарбничку як корисного матеріалу так і нашого доробку. Активний робочий сайт – це безперервне навчання, виховання, спілкування. Це корисне дозвілля, що можливо, складе конкуренцію неоднозначним соцмережам. Такий сайт дасть змогу і стороннім користувачам навчитись цікавим технікам, або «запозичити» якусь ідею для власного твору. Важливим є залучення до наповнювання та діяльності сайту самих гуртківців. Це навчить їх відповідальності та навичкам командної роботи.
На завершення хочу додати, що використання інновацій є важливою складовою роботи викладача та вихователя. Необхідно використовувати всі можливості цифрових та комунікативних технологій, постійно цікавитись новим та опановувати нове. Зрештою, вчитель, що володіє сучасним інструментом, що йде в ногу з часом та відкритий для нестандартних рішень, тим самим робить привабливим свій предмет.
Використання різних форм інформаційних технологій дозволяє вихованцям розвивати комунікативність, майстерність і здатність до продуктивної діяльності, підвищує загальний рівень розумового розвитку. Викладач має бути своєрідним провідником у світ фантазії та творчості, розкривати потенціал дитини, стимулювати саме креативні ідеї та рішення, навчати цікаво – одне з основних завдань сучасного викладача.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. 1. Волобуєва Т. Рівні підготовки педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій / Волобуєва Т. // Післядипломна педагогічна освіта в Україні. – 2010. – № 1. – С. 30-35.
2. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.
3. .http://ejka.ru/blogs/
4. http://stranamasterov.ru/

О. І. Данилюк,
методист Кам’янського будинку
творчості дітей та юнацтва

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В РОБОТІ КАМ’ЯНСЬКОГО БУДИНКУ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КАМ’ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сучасний період розвитку суспільства характеризується потужним впливом комп’ютерних технологій, які проникають в усі освітні сфери. Сучасний позашкільний заклад – унікальне освітнє середовище, що має самостійне соціальне призначення і характеризується більшою відкритістю, здатністю швидко реагувати на освітні потреби дитини і соціуму. В роботі позашкілля застосування комп’ютерів та інформаційних технологій використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей. Дає педагогу нові можливості, дозволяючи разом з дітьми поринути в цікавий інформаційний світ, захоплюючий процес пізнання, творчості. Але завжди необхідно пам’ятати, що він не замінить традиційної книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з вчителем, впливу особистості педагога на вихованця.
Педагоги нашого закладу розуміють, що основною метою використання ІКТ в роботі є: формування технологічно освіченої творчої особистості,підготовленої до активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, та створення підґрунтя для розвитку життєвої компетентності, пізнавальної та творчої активності. Доцільне спрямування цієї роботи дає можливість підвищити мотивацію та пізнавальну активність за рахунок різноманітності форм роботи і удосконалення навичок самостійної роботи вихованців в інформаційних базах даних, мережі Інтернет.
А тепер, конкретні приклади використання ІКТ на заняттях гуртка. Понад десять років в нашому закладі працює гурток «Моделювання та в’язання одягу». Гасло гуртка «Прядиво спиці і гачок + фантазія і вміння = індивідуальність». Володіючи основними прийомами в’язання, гуртківці, як справжні чарівники, зможуть перетворити звичайний клубок ниток в різнобарвні, потрібні речі. Перед початком в’язання речей (за навчальною програмою) гуртківці отримують завдання, знайти на сайті osinka club, knitplanet.ru, www.uzelok.ru, 25petelek.ru, та інші, опрацювати матеріал, створити власний ескіз моделі і захистити її на наступному занятті. Якщо дитина не досягла того рівня, щоб створити власну модель, вона обирає , за вподобанням модель з описом, або керівник гуртка пропонує за ступенем складності, готовий опис з журналів, газет, книг. Під час презентації відбувається навчання і повторення умінь і навичок добувати інформацію з різних джерел і обробляти її за допомогою комп’ютерних технологій. За допомогою майстер класів проходить індивідуальне навчання дітей, які з тих чи інших причин пропустили тему програми. Також ці майстер класи надають консультативну допомогу для батьків, які займаються рукоділлям.
Українська народна вишивка є одним з найпоширенішим видів народної художньої творчості. Вишивка завжди розвивалась з модою і залишилась актуальною у всі часи. Гурток «Вишиванка» один з найпопулярніших серед дітей закладу . Декілька років тому вишивальниці переносили по пам’яті зображення на тканину. Це складна і клопітка робота, яка забирає багато часу та енергії. В наш час, дякуючи сучасній поліграфії, розроблено багато схем для вишивки. Купити можна схеми на будь-який смак. Але інколи хочеться вишити роботу за власним задумом, вложивши в неї творчість, індивідуальність. Перенести на тканину зображення улюбленої тварини, фотографію близької людини,пейзаж, який вразив . Втілити задум гуртківцям допоможе програма по створенню схем для вишивки Pattern Maker for cross Stitch, або Embrobox. Керівник гуртка навчає дітей пошуку інформації в Інтернеті та інших джерелах, збереження інформації в процесі проектної діяльності,підготовка виступу з використанням презентації.
В час інформаційних технологій робота за допомогою комп’ютера змінює творчий процес акомпаніатора та його результати. В новостворених програмах з’явилися нові ефективні засоби створення музики й обробки звуку. Окрім цього у фонограмах можна змінювати темп і тональність, ритм, тембр та стиль, застосовувати всілякі ефекти, проявляти свою творчість і фантазію. Акомпаніатор в своїй роботі використовує програми: SONAR,Cool Edit Pro,Reason. За допомогою програм підбирає музичні партії (ударні інструменти, басові партії, акомпанемент ), що дає можливість створювати творчий, неповторний, цікавий матеріал.
Ефективною формою роботи є організація оперативних консультацій для батьків. На сайті закладу систематично розміщуються матеріали для батьківського всеобучу, адже соціально відповідальні батьки багато зусиль витрачають для того, щоб їхні діти виросли досконалими особистостями, максимально самореалізувалися в житті. Це великою мірою залежить від педагогічної культури батьків. Взаємодія позашкільного закладу з сім’єю підпорядкована інтересам розвитку та вихованню дитини. Саме на це спрямовані матеріали, які готують наші педагоги, відповідаючи на запит батьків. Теми консультацій: «Батьківський авторитет», «Вплив ЗМІ на розвиток дитини», «Тілесні покарання у вихованні дітей», «Один день без нотацій» (поради батькам) і т.д. Сторінка для батьків може стати джерелом інформації навчального, методичного і виховного характеру, що дасть можливість створити активну систему підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно-комп’ютерних технологій.
Наш заклад живе традиціями. Для підтримки їх сьогодні потрібні нові форми, новий зміст, та нові технології роботи. В організацію та проведення виховних заходів впевнено входять інформаційні технології. Вони допомагають в естетичному оформленні заходів за допомогою якісного звука, оригінальних заставок і тематичного відеоряду. Використання цифрового фотоапарата дає можливість поповнювати фотоархів закладу якісними матеріалами. Для проведення заходів розробляються листівки, дипломи, медалі, листи-подяки, що робить заходи яскравими і змістовними.
Інформаційні технології допомагають в роботі, навчанні, але ніколи не замінять живе спілкування. Ми повинні пам’ятати завжди, що кожній людині найбільш цікавою була і буде лише людина й усе з нею пов’язане.
Н.А. Ященко,
завідувач художньо-естетичного відділу Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

ЗБАГАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО ДОСВІДУ ВИХОВАНЦІВ ГУРТКІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ ЗАСОБАМИ ІКТ

В даній статті висвітлюється досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій в гуртках художньо-естетичного напряму з метою розвитку естетичної свідомості вихованців. Матеріал буде корисним в організації навчально-виховної роботи творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів.

Нові тенденції розвитку культури інформаційного суспільства, пов’язані з глобальним поширенням мас-медіа, викликають необхідність вдосконалення навчально-виховного процесу, що і визначається у Стратегії розвитку інформаційного суспільства як пріоритетне завдання [2, с. 1]. В системі художньо-естетичне виховання підростаючого покоління, яке є осередком справжньої духовності, плекання творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно-естетичною культурою [1, с. 4], актуальним для розвитку стає набуття системи знань і практичних умінь для орієнтування в інформаційних потоках сьогодення.
Мультимедіа стає універсальним засобом особистісного розвитку вихованців, який формує свідомого, компетентного медіаспоживача, стимулює розвиток творчого потенціалу людини. Важливу роль у використанні мультимедіа є те, що вони захоплюють дітей, пробуджують у них інтерес, стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. [3, с. 122-123].
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню практику позашкілля відкриває нові можливості для організації процесу пізнання, занурює педагога разом з дітьми у яскравий барвистий світ новітніх технологій, дозволяє отримувати задоволення від навчально-виховного процесу [3, с. 53].
Залучаючи вихованців до перегляду та обговорення науково-популярних, просвітницьких фільмів відповідно до тем навчальної програми, як наприклад, «Історія сучасного телебачення», «Актори німого кіно», «Екстремальна журналістика» (дитяча телестудія «Я + Ти»), «Як створити імідж» («Основи конструювання та моделювання одягу», «Імідж-студія «Чарівне люстерко»), педагоги сприяють підвищенню інформаційної культури вихованців та створюють умови щодо розвитку критичного мислення та комунікативної компетентності.
Застосування під час занять тематичних мультимедійних презентацій дозволяє педагогу подати новий матеріал одночасно структуровано, алгоритмічно і як систему яскравих образів: «Лялька-мотанка», «Розробка моделі рукава», «Оздоблення виробу» (гурток «Основи конструювання та моделювання одягу»), «Значення музики в житті людини», «Музичні інструменти», «Музичний калейдоскоп» (вокальні та інструментальні гуртки), «Фарбування волосся», «Сучасні стрижки», «Коса – дівоча краса», «Основи професійного спілкування» (імідж-студії «Чарівне люстерко»), «Пуантилізм» (гурток «Юний художник»), «Українська вишивка – традиційний вид оздоблення одягу», «Техніки вишивання», «Український орнамент» (гурток «Моделювання іграшок-сувенірів»).
У традиції проведення предметних тижнів у відділі – перегляд відеоматеріалів «Східні танці», «Китайські танці» «У світі балету», «Театр танцю тіней» (тиждень хореографії «У королівстві танцю»); «Засновники українського театру» (тиждень театрального мистецтва «Мельпомена»); «Міфи України», «Тарасове перо» (тиждень образотворчого мистецтва «Дай волю фантазії»). Така форма роботи здійснює значний вплив на емоційну сферу вихованців, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, розвитку образного мислення.
Керівники творчих об’єднань художньо-естетичного напряму БДЮТ створюють умови для формування початкового соціально-професійного досвіду вихованців, стимулюють інтерес до творчості майстрів. Переглядаючи майстер-класи видатних стилістів «Створення зачісок» (імідж-студія «Чарівне люстерко»), художників-модельєрів жіночого одягу (Основи конструювання та моделювання одягу), майстер-класи з бальної та сучасної хореографії (клуб спортивного бального танцю «ЛАДенс», ансамбль спортивного бального танцю «Колорит», гурток сучасного танцю), вихованці мають змогу використати набуті знання у власній практичній творчій діяльності.
«Лиш храм збудуй, а люди в нього підуть» – ці слова видатної письменниці Ліни Костенко яскраво характеризують діяльність педагогів художньо-естетичного відділу БДЮТ щодо збагачення емоційно-ціннісного досвіду вихованців.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Концепція художньо-естетичного виховання http://uapravo.net/data/base32/ukr32498.htm
2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013
3. Череповська Н. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ. – К.: Шк. світ, 2010. – С. 122-123.
Ю. М. Харченко,
керівник гуртка «Дитяча інформаційна агенція «Позитив» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ

У статті представлено діяльнісний підхід до організації навчально-виховної роботи у творчому об’єднанні позашкільного навчального закладу «Інформаційна агенція «Діапозитив» з метою формування ІКТ-компетентності вихованців.
Розширення інформаційного простору, інтенсивний розвиток засобів масової інформації, телекомунікаційних засобів та зміна інформаційної структури суспільства вимагає нового підходу до роботи з дітьми, які прагнуть реалізувати власний творчий потенціал у дитячих засобах масової інформації – у газетах, радіо, телебаченні та Інтернет-виданнях. Саме вони стають місцем, де вихованці можуть висловити свої думки, здійснити перші «спроби пера», набути початкового досвіду роботи у галузі агенційної журналістики, готувати творчі доробки для вступу до вищих навчальних закладів за спеціальністю «Журналістика» або споріднених.
Нові інформаційні технології мають стати для сучасних дітей інструментом пізнання світу й усвідомлення себе в ньому, засобом отримання і створення власного інформаційного продукту. Виникає необхідність допомогти дітям у розумінні інформаційних потоків, організації ефективного професійного спілкування з людьми, пошуку достовірних джерел інформації, збиранні та передачі інформації, засобів її поширення у різних друкованих, електронних ЗМІ та мережі Інтернет, адже Інтернет-ресурс полегшує доступ до значних масивів інформації, забезпечує збереження інформації в електронному вигляді, дозволяє автоматизувати роботу; забезпечує інтерактивне середовище.
На актуальні виклики сучасності відповідає творче об’єднання «Дитяче інформаційне агентство «Позитив» («ДІА «Позитив») [2,3]. У ньому забезпечується формування базової інформаційної компетентності вихованців: опанування вміннями працювати з інформацією з різних джерел, критично її осмислювати, створювати власний інформаційний продукт та поширювати його; та практичної: формування початкових професійних умінь роботи з технічними засобами у процесі створення інформаційного продукту; оволодіння програмним комп’ютерним забезпеченням, призначеним для верстки газети, відео- та аудіомонтажу, роботи з текстами, фотографіями, веб-сайтом.
До програми гуртка введено теми, де розглядаються відповідні поняття:
– «Журналістика як інформаційний простір»: поняття «інформація», «інформаційний продукт», «інформаційний простір», «інформаційний потік», «засоби масової інформації», «інформаційні технології», «інформаційне суспільство»;
– «Інформаційні агенції в мережі Інтернет»;
– «Джерела отримання інформації в роботі інформаційних агенцій»: Інтернет-ресурси;
– «Використання новин інформагенцій у власних ЗМІ»: особливості інтернет-журналістики; робота із сайтами;
– «Основи психології спілкування»: особливості спілкування в інформаційній галузі. ІКТ-компетентність. Медіакультура. Безпека роботи в Інтернеті;
– «Культура ділового спілкування»: електронний лист;
– «Професійна етика і культура ділового спілкування»: Особливості спілкування в Інтернеті.
Сам профіль роботи гуртка вимагає задовольняти інформаційні та комунікативні потреби вихованців засобами сучасних ІКТ.
Ефективними формами навчальної роботи щодо створення (представлення) медійної продукції є:
– занятття з мультимедійною підтримкою;
– використання засобу «віртуальний світ»;
– заняття з телекомунікаційною підтримкою;
– створення медійного продукту;
– інтегровані заходи.
Показником ефективності побудови навчально-виховного процесу є освітній результат вихованців:
вміння
– знайти джерело інформації;
– правильно збирати, критично осмислити та опрацювати інформацію;
– створити інформаційний продукт;
– поширити інформаційний продукт;
– надавати інформаційну підтримку та супровід тематичних заходів БДЮТ, міста, області, України;
– створювати інформаційне забезпечення всіх видів ЗМІ мультимедійної редакції Смілянського БДЮТ;
досвід
– роботи в одній із редакцій ДЮЦ ЗМІ;
– участі у профільних конкурсах.
Будинок дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради гідно
представлений в Інтернет-просторі веб-ресурсом: bdut-smila.com.ua. Сайт bdut-smila.com.ua зареєстровано в соціальних мережах «Вконтакте», «Youtube».
На сайті представлено:
– творчість дітей;
– масові заходи;
– наші перемоги і досягнення: зразкові дитячі колективи; презентація досягнень учасників навчально-виховного процесу;
– дитячі ЗМІ – радіо «Оляпка», дитяча телестудія «Я + Ти», газета «Сміляночка» (відеотека дитячої телестудії «Я+Ти», мікрофонна папка дитячої радіоредакції, інфографіка);
– результати дослідно-пошукової роботи вихованців та методичної педагогічних працівників («Моя Смілянщина – краплинка України», цифровий ресурс «З оригамі – в гості до друзів. Майстер-клас із оригамі», «М’яка іграшка»,
– зворотний зв’язок, що забезпечує електронне спілкування відвідувачів сайту з адміністрацією навчального закладу та дитячою інформаційною агенцією «Позитив»
– посилання на корисні сайти – «Педпреса» та ін.
Сайт БДЮТ посів І місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у номінації «Веб-сайт міського позашкільного навчального закладу»

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу // Шкільний світ. – 2003. – № 22-24. – С.2-6.
2. Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
3. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013
4. Харченко Ю.М. Навчальна програма «Дитячої інформаційної агенції «Позитив». – Сміла, 2013.

Є.І.Філістов,
керівник гуртків «Комп’ютерна графіка та анімації», «Юний програміст» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКІВ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА
ТА АНІМАЦІЯ», «ЮНИЙ ПРОГРАМІСТ»

У статті описано елементи системи навчально-виховної роботи щодо формування творчої компетентності вихованців гуртків засобами інформаційних технологій.

У XXI ст. швидко розвиваються нові інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які широко використовуються у процесі створення художньої продукції й обумовлюють виникнення нових видів мистецтва: поряд із живописними і графічними портретами створюються фотографії; за допомогою комп’ютера розробляються проекти архітектурних споруд, дизайн промислових виробів, оформлення книжок і часописів тощо. Комп’ютерна графіка розширює можливості при створенні плакатів, фірмових бланків, поліграфічних видань, трансформуючи їх та збагачуючи. Інформаційні технології дають змогу запропонувати продукцію широкому колу споживачів. Тому важливо задовольняти освітні інформаційні та комунікаційні потреби вихованців [1, с.1] та формувати у них творчий підхід до використання комп’ютера для вираження власного творчого потенціалу.
Гурток «Комп’ютерна графіка та анімація» є, мабуть, найбільш цікавим і захоплюючим для дітей, адже майже для всіх них притаманне бажання малювати, передавати за допомогою візуальних образів свої почуття та емоції. Тому навчання комп’ютерної графіки зазвичай не потребує додаткової мотивації. На заняттях гуртка вихованці створюють і редагують зображення з графічних примітивів в графічних редакторах Paint, CorelDraw, Inkscape, а також в текстовому редакторі Word; малюють за допомогою растрових інструментів пейзажі, портрети, тварин, людей та інше; в графічних редакторах GIMP та Paint.NET коректують фотографій; у програмах PowerPoint та Gif Animator створють власні анімаційні зображення для простих анімаційних фільмів та презентацій.
З урахуванням того, що не всі вихованці цього профільного гуртка мають художній хист, його розвиток є лише непрямим, супутнім завданням керівника гуртка. Тому вправи зі створення малюнків дібрано так, щоб їх могли виконати вихованці, які не мають здібностей до малювання. Наголос робиться на опануванні технічними прийомами і особливостями роботи у певному програмному середовищі.
Основною метою керівника гуртка «Юний програміст» не є навчити дитину програмувати, а навчити її використовувати сучасні інформаційні технології для рішення тих задач, що зустрічаються у повсякденному житті, предметній області, у рішенні тих задач, що їй цікаві. Так у гуртку «Юний програміст» вихованці вивчають мову програмування Лого в середовищі програмування «ЛогоМиры». Мова Лого використовується для початкового вивчення програмування. На заняттях вихованці креслять геометричні фігури та виконують різні малюнки черепашкою за допомогою команд мови Лого, а також створюють ігри, анімацію та музику.
У багатьох комп’ютерних програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування ІКТ на заняттях гуртків підвищує мотивацію та індивідуалізацію навчання, розвиває творчі здібності дітей та для створює сприятливе емоційне тло.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013
А. С. Вакула,
методист ПНЗ
«Центр дитячої та юнацької
творчості м. Черкаси»

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В РОБОТІ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ
ВІДДІЛУ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Дана стаття висвітлює досвід використання ІКТ під час проведення конкурсів професійної майстерності у роботі керівників гуртків відділу декоративно-прикладної творчості.

Позашкільний навчальний заклад суттєво відрізняється від загальноосвітнього. Бо саме сюди діти ідуть навчатися за власним бажанням відповідно до своїх умінь, нахилів, уподобань. Проте, якщо у гуртках вокального та хореографічного відділів дітей «хоч відбавляй», то у гуртках відділу декоративно-прикладної творчості – зовсім інша картина.
Тому в ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси» (далі ЦДЮТ) керівники гуртків відділу декоративно-прикладної творчості намагаються організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на занятті, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Сьогодні великим помічником у роботі керівника гуртка є ІКТ (інформаційно-комунікаційні технології). І це неспроста, бо використання ІКТ – це не забаганка, а вимога часу.
Якщо раніше педагогам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного вихованця, то тепер, з використанням комп’ютерних мереж і онлайнових засобів, керівники гуртків отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного.
Щороку як підсумок гурткової роботи за навчальний рік у гуртках відділу декоративно-прикладної творчості ЦДЮТ (на сьогодні їх налічується 17) проводяться конкурси професійної майстерності з метою: активізації навчально-виховного процесу, популяризації форм і методів роботи гуртка; перевірки знань та практичних навичок вихованців; залучення до роботи в гуртках, профорієнтації; пошуку творчо обдарованих дітей серед вихованців гуртка; обміну досвідом щодо організації навчально-виховного процесу в гуртку; здійснення творчого підходу до виконання практичних завдань; виявлення переможців конкурсу в особистому заліку.
Звичайно використання ІКТ відіграє важливу роль у їх проведенні. Причому використовуються вони на всіх етапах: як при підготовці до заняття, так і в процесі проведення конкурсу.
Під час підготовки до конкурсу професійної майстерності більшість педагогів використовують текстовий редактор Word, щоб підготувати роздатковий та дидактичний матеріал. Так, зокрема, картки із запитаннями для вихованців підготували керівники Зразкового художнього гуртка-майстерні «Сувенір» Сорока М.М., гуртка «М’яка іграшка» Коваленко Т.В., гуртка «Вернісаж» Шелест Д.В., гуртка квілінгу «Креатив» Дашкевич В.В., гуртка в’язання «Чарівний гачок» та гуртка художньої аплікації «Дивосвіт» Капелюшна Т.О., кулінарного гуртка «Смак» Шоліна Т.М.
Тестові завдання у підготовці до конкурсу розробили керівники гуртка «Яскраві барви» (живопис та Петриківський розпис) Булаженко Н.В., Зразкової студії флористики та фітодизайну «Флора» Хулап Л.І., гуртка квілінгу «Креатив» Дашкевич В.В., гуртка бісероплетіння «Фантазія» Виноградова М.М. та Шелест М.В., гуртка паперопластики «Витинанка» Каленіченко Т.М., ізостудії «Юний художник» Коротченко О.Ф.
Кросворди для перевірки теоретичних знань розробили керівники гуртка квілінгу «Креатив» Дашкевич В.В. (кросворд «Квіти весни» побудований на основі відгадок до загадок), Зразкового художнього гуртка-майстерні «Сувенір» Сорока М.М. (кросворд за малюнками), гуртка в’язання «Чарівний гачок» Капелюшна Т.О. ( «Хто швидше?»), гуртка «Вишиванка» Щербина Т.В., гуртка бісероплетіння «Фантазія» Виноградова М.М., гуртка «Яскраві барви» (живопис та Петриківський розпис) Булаженко Н.В.
Технологічні картки з виготовлення певного виробу практикують у своїй роботі керівники гуртка бісероплетіння «Фантазія» Шелест М.В. (виготовлення фіалки; виготовлення весняних квітів) та Виноградова М.В. (виготовлення рибки, курчатка), Зразкового художнього гуртка-майстерні «Сувенір» Сорока М.М. (композиція «Котики»), гуртка квілінгу «Креатив» Дашкевич В.В. (виготовлення соняшника), кулінарного гуртка «Смак» Шоліна Т.М. (салат «Поляна»).
Як джерело навчальної інформації використовують педагоги у своїй роботі мережу Інтернет. Для проведення конкурсів керівники гуртків використовують теоретичний матеріал, зокрема, керівники гуртка «Вернісаж» Шелест Д.В. (казка «Дюймовочка»), кулінарного гуртка «Смак» Шоліна Т.М. (історія про піцу, салат, вірші про салат та овочі), гуртка квілінгу «Креатив» Дашкевич В.В. (цікавинки про квіти). При чому педагоги залучають до цього і дітей (як домашнє завдання «Казки на долонях», прислів’я і приказки про руки) у гуртку квілінгу «Креатив» Дашкевич В.В., загадки у гуртку бісероплетіння «Фантазія» Виноградова М.В.
Керівники гуртків відділу декоративно-прикладної творчості використовують ІКТ і в процесі проведення конкурсу. Використання музичного матеріалу під час виконання практичного завдання спонукає дітей до творчості у гуртку квілінгу «Креатив» (Дашкевич В.В.)., розминки під музику під час перерви – до відпочинку у гуртку «Вернісаж» (Шелест Д.В.), перегляд картинок за темою у режимі «слайд-шоу» – до власного бачення у гуртку «Артдім» (Артеменко М.Г.). Використання комп’ютера на занятті дозволяє зробити процес навчання мобільним.
Підвищення мотивації та пізнавальної активності відбувається за рахунок включення ігрового моменту: створення «Дерева бажань» на конкурсі профмайстерності у гуртку квілінгу «Креатив» (Дашкевич В.В.), гра «У крамниці» Зразкового художнього гуртка-майстерні «Сувенір» (Сорока М.М.), гра «Бусинки» у гуртку бісероплетіння «Фантазія» (Виноградова М.М.), ігровий момент «Сліпий художник» у гуртку «Артдім» (Артеменко М.Г.).
Електронні презентації дають можливість педагогу при мінімальній підготовці до заняття і незначних витратах часу підготувати наочність до конкурсу. Керівник гуртка «Трударик» Бровченко А.В. у формі презентації продемонструвала на конкурсі МК з виготовлення пасхальних поробок. Такі заняття, складені за допомогою Power Point, видовищні і ефективні в роботі над інформацією.
Спостерігаємо і зворотній зв’язок з використання ІКТ у гуртках відділу: інформація про конкурси профмайстерності та їх переможців відображена на сайті ЦДЮТ – www. cdut.com.ua, де кожен з вихованців, керівників гуртків, батьків може ознайомитися з результатами конкурсів та переглянути світлини.
Отже, ІКТ в роботі керівників гуртків відділу декоративно-прикладної творчості ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси» здійснюють активний вплив на процес навчання і виховання гуртківців, оскільки змінюють схему передавання знань (швидкість сприйняття, розуміння та глибина засвоєння) і методи навчання.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. -http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR130386.html
2. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. – http://confesp.fl.kpi.ua/node/1103
3. Комп’ютеризація навчального процесу. – http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3ac78b5d53a88421206c270.html
4. Використання комп’ютера на уроках мистецтва. – http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a3ac68a4d53b89521316d37_0.html

О.С. Байда,
методист позашкільного навчального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси»

З ДОСВІДУ РОБОТИ ПО ВПРОВАДЖЕННЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРАКТИЧНУ РОБОТУ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У статті розглядається досвід практичного впровадження ІКТ в усі сфери діяльності позашкільного закладу. Матеріальне забезпечення позашкільних закладів залишає бажати кращого і , на жаль, покращання ситуація в країні не передбачається. Але чи завжди повністю використовуються наявні ресурси? Очевидно, що майже в кожному випадку є можливість інтенсифікувати використання того ресурсу, що вже є. На прикладі нашого закладу намагаємося показати, що завжди можна знайти шляхи більш ефективного використання ІКТ.
Кожна діяльність починається з постановки мети. Від того, наскільки мета конкретна і продумана, залежить успіх справи. Починаючи роботу по систематичному впровадженню ІКТ у роботу закладу, ми сформулювали мету так: оптимізувати використання наявних інформаційно-комунікаційних ресурсів для створення інформаційного простору закладу, підвищити рівень комп‘ютерної грамотності педагогів, за допомогою ІКТ модернізувати навчально-виховний процес у гуртках.
Для досягнення мети було складено план роботи :
1. Сбір даних про наявні технічні ресурси, та можливостях їх використання
2. Опрацювання питання тимчасового залучення особистих ресурсів педагогів, батьків, спонсорів
3. Виявлення потреби у користуванні технічними ресурсами
4. Робота по підвищенню рівня культури користування технічними засобами, особливо роботи в пошукових системах інтернету
5. Розробка рекомендацій по використанню ПК для планування роботи
керівників гуртків. Адаптація конструктора уроків за А.Гіном для планування занять
6. Створення електронних та друкованих довідників з нормативними документами, інструкціями та рекомендаціями.
7. Використання ІКТ при проведенні методичних та масових заходів, конкурсів.
8. Використання ІКТ в роботі з вихованцями
9. Дослідити можливість та доцільність використання ІКТ в інклюзивній освіті та роботі з батьками
10. Висвітлення досвіду роботи керівників гуртків через сайт закладу
Почали з обліку наявних ресурсів і таких, які можуть бути використані: особисті технічні засоби педагогів, засоби, які можна тимчасово використати (залучені за допомогою спонсорів, батьків). Обговорили умови доступу до таких ресурсів. Батьки, які мають відеокамери, згодились робити зйомки занять та різних заходів для гуртків, які відвідують їх діти. Такі відео зйомки потрібні для проведення корекційної роботи, аналізу та самоаналізу діяльності вихованців.
Виявилось, що приблизно 50% керівників гуртків використовують власні ПК для пошуків фахової та методичної інформації. Є можливість використання ПК комп‘ютерного класу. Для того, щоб підвищити ефективність використання ПК, було проведено практично спрямований семінар, на якому розглянули питання перспективи практичного використання ІКТ керівниками гуртків. Адміністрація відшукала можливість для придбання проектора, забезпечила комп‘ютерами інформаційно-методичний відділ. Це створило матеріальні умови для продовження оптимізації. На протязі останнього навчального року жоден методичний захід не проводився без використання ІКТ. Робота по оптимізації впровадження ІКТ в практичну роботу ведеться за такими напрямками:
– пошукова діяльність – створення банку матеріалів по виконанню пізнавальної частини програм
– створення електронного методичного щомісячника з новими інформаційно-методичними матеріалами
– використання ІКТ для розвитку інклюзивної освіти
– впровадження елементів дистанційного навчання (матеріали на електронних дисках для індивідуального самостійного навчання)
– розширення сфери використання відеоматеріалів: опрацювання нового матеріалу, корекція знань і умінь, віртуальні екскурсії тощо.
– спілкування з вихованцями та їх батьками через соціальні мережі та електронну пошту.
Для удосконалення та оптимізації системи планування педагогам запропонували адаптований для потреб ПНЗ конструктор занять за А. Гіном.
Як створити власний «Конструктор занять»?
Заняття розбивається на структурні частини: організаційна, основна, заключна. Кожна з них у свою чергу може ділиться на менші частини. Наприклад, організаційна частина ділиться на вітання, перекличку, оголошення теми та мети заняття.
Алгоритм роботи з конструктором занять такий:
1. Визначити тему заняття згідно програми.
2. Сформулювати мету заняття за допомогою таблиці:

Навчальна Розвиваюча Виховна
1.Надати інформацію про …( розклад роботи гуртка, наступну екскурсію тощо)
2.Ознайомити з …
3.Розширити (поглибити) знання про …
4.Сформувати знання про …
5. Навчити …
6. Закріпити знання про …
7.Сформувати уявлення
Розвиваюча:
1. Розвинути (розкрити) здібності, уяву, пам’ять, увагу…
1.Удосконалювати уміння виконувати …
2.Розвивати уміння аналізувати власні дії та дії інших дітей
3.Розвивати фантазію 4.Розкривати потенційні можливості
5.Розвивати уміння приймати самостійні рішення
1.Пробуджувати віру у власні сили
2.Виховувати культуру поведінки, естетичний смак
3.Сприяти згуртуванню групи
4.Виховувати серйозне відношення до занять
5.Виховувати наполегливість, працелюбність, відповідальність
6.Підвищити самооцінку
3. Вибрати тип заняття: засвоєння нових знань, засвоєння вмінь, навичок, заняття перевірки та корекції знань, умінь, навичок, комбіноване заняття; підсумкове заняття, повторення та узагальнення
4. Відповідно до обраної структури вибрати форми проведення частин заняття:
– організаційний момент: керівник гуртка вітається з дітьми, оголошує тему заняття і обов’язково очікувані результати. Тим самим діти програмуються на певний обсяг роботи і досягнення успіху. Передбачувані результати заняття треба сформулювати чітко, зрозуміло. Діти повинні знати, що від них вимагається, як досягти потрібного результату.
Форми вітання (зразки):
Вербальні Невербальні
1. Вітання хором «Всім, всім, всім – добрий день»
1. Уклін
2. Гра «Привітайся!» ( кожен учень проговорює своє вітання або побажання) 2. Показати «смайлика» (широку посмішку
3. Вітання словами з жестами:
«Скажімо «Добрий день» руками (поєднують руки
Скажімо «Добрий день» очима (дивляться в очі)
Ротом скажімо «Добрий день» (голосно проговорюють «Добрий день!» 3. Вітання оплесками

– перевірка явки на заняття:

1. Проводиться керівником
2. Проводиться черговим
3. Самоперевірка – діти самі відмічаються у вивішеному списку
4. Гра «Вгадай, кого немає». (на розвиток уваги). Діти розглядають всіх, хто прийшов на заняття. Визначають, кого немає, але нічого не говорять, ті, хто визначив відсутніх, збираються у вказаному місці. Потім хтось з дітей називає відсутніх, інші доповнюють.

– оголошення теми, мети, очікуваного результату:

1. Оголосити і пояснити тему, мету, очікуваний результат;
2. Загадати загадку про предмет, явище, дію, яка вивчатиметься
3. Прочитати вірш по темі
4. Запропонувати відгадати, що в чорній скриньці
5. Використати наочність, продемонструвати кінцевий результат
Основна частина заняття
Наступний етап – актуалізація знань та умінь відповідно до профілю гуртка. Пояснення нового матеріалу – це найбільш відповідальний розділ заняття. Якщо новий матеріал зацікавить учнів, то і вивчення його буде успішним. Позитивний настрій у вивченні нового матеріалу може створити ілюстративний матеріал, творча художня робота, відеозапис, уривок з твору), екскурсія, відвідання концерту, ситуаційна гра.
Закріплення, тренування, відпрацювання вмінь. Для непосидючих, жвавих і нетерплячих дітей це найскладніший етап занять. Зробити ці тренувальні вправи, нескінченні репетиції, повторення і закріплення матеріалу не набридливими, а дійсно ефективними – найбільш серйозне випробування для педагога. Навіть захоплені новою темою, новою роботою учні можуть стомитися, якщо цей розділ заняття затягнеться і перетвориться в нудний обов’язок. Тут від керівника необхідний весь арсенал педагогічних прийомів і вже згадані різноманітні ігри, змагання, конкурси .
Актуалізація знань Подача нового матеріалу Закріплення
1.Бесіда – повторення;
2.Опитування
3.Взаємоопитування
3.Тестування
4.Вікторина
5.Розв’язування кросвордів, ребусів, шарад
6.Використання проблемних завдань 1.Розповідь педагога
2.Евристична бесіда
3.Перегляд відеоматеріалів
4.Прийом «Роби, як я»
5.Робота за інструкцією, технологічною картою
6.Створення проблемної ситуації 1.Групова робота
2.Робота в парах
3.Інтерактивні ігри
4.Дидактичні ігри
5.Творчі завдання
6.Робота за індивідуальними планами, завданнями
Повторення (частина заняття або заняття повторення та узагальнення знань).
Вже вивчений, відпрацьований матеріал перестає цікавити дитину, коли повторення його буде механічним. Тому при повторенні матеріалу слід обирати форми роботи привабливі для дитини, краще, якщо це будуть нестандартні заняття, методичні прийоми. Керівник може сам поставити крапку в занятті своєю авторитетною оцінкою в цілому, оцінити роботи окремих учнів, а може віддати оцінку виконаної роботи на розсуд учнів (педагогічний прийом „Точка зору”). Залежно від конкретної педагогічної ситуації можна застосовувати і „ідеальну оцінку”, і жартівливе „розширення поля оцінок”.
Конструктор занять повинен постійно поповнюватись новими різноманітними формами роботи. В конструктор можна включити фізкультхвилинки, рухливі ігри, які проводяться на перервах.
Конструктор занять надає можливість сконструювати безліч варіантів занять і зробити кожне заняття неповторним, цікавим, захоплюючим для своїх вихованців.

Т.П.Фурса,
директор Корсунь-Шевченківського
районного центру дитячої та
юнацької творчості

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Процес інтенсивного впровадження та використання інформаційно-комунікативних технологій є характерною ознакою нинішнього етапу розвитку освіти.

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Процес розвитку інформаційного суспільства має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти. Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання ІКТ не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти всіх учнів.
Інформаційні технології не тільки полегшують доступ до інформації і відкривають можливості до її індивідуалізації та диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб’єктів навчання, побудувати освітню систему, в якій учень був би активним і рівноправним учасником освітньої діяльності.
Сучасна комп’ютерна та телекомунікаційна техніка, комп’ютерні та телекомунікаційні мережі, бази даних і бази знань, інформаційні технології (ІТ)- це складові сучасного навчально-виховного процесу.
На сьогодні в районному центрі дитячої та юнацької творчості встановлено один комп’ютерний клас ( 11 новітніх комп’ютерів). За рахунок бюджетних, спонсорських коштів придбано шість комп’ютерів згідно з конфігурацією з принтерами, два ноутбуки, один мультимедійний проектор для роботи на заняттях гуртків, що забезпечує наочність, демонстративність, ефективність навчання.
З метою впровадження ІКТ у навчально-виховний процес, створення умов для ефективного використання керівниками гуртків комп’ютерних технологій поетапного переходу до нового рівня освіти, підготовки учнівської молоді до повноцінної та плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, адміністрацією РЦДЮТ розроблені заходи на виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів інформаційно-комунікативних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011р. №494), районної програми освіти Корсунь-Шевченківського району на 2011-2015 роки (IVрозділ «Інформатизація навчально-виховного процесу», рішення сесії районної ради від 23 лютого 2011 р. №3-5/VІ). В рамках програми «Сто відсотків» всі керівники гуртків пройшли навчання і отримали сертифікати за вміння володіти комп’ютером в межах користувача. За допомогою фірм–провайдерів до всесвітньої мережі Інтернет підключено позашкільний навчальний заклад. Для широкого висвітлення і популяризації діяльності установи в минулому році створено WEB-сайт в якому розміщена вся необхідна інформація. У новостворених блогах керівники гуртків діляться корисною інформацією про практичні кроки роботи в гуртку. Кожний з педагогів, сьогодні, (не для «галочки», а для вихованців ) є блогером, який поважає технології.
Ефективне використання ІТ в навчальному процесі допомогає керівникам гуртків підготувати теоретичну та практичну частину заняття. На занятті гуртка “Образотворчого мистецтва” педагог широко використовує програмні засоби навчання та мультимедіа: презентації (програма Microsoft Power Point -малювання, розфабовування), конструктори малюнка,конструктори казок; комп’ютерні програми (MS Office Word, MS Paint), які дають змогу продемонструвати на занятті ті явища, які в реальному світі побачити неможливо або складно. Часто діти бояться висловлювати свою думку, бояться помилитися. Комп’ютер створює на занятті сприятливий мікроклімат, знімає напругу. Він дає змогу перетворити окремі етапи на занятті на гру.
Використання презентацій, мультимедійної дошки на гуртку ужиткового мистецтва “Фантазія” є доцільним на будь-якому етапі вивчення теми і на будь-якому етапі заняття : під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення та підсумку заняття, а це і перегляд майстер-класів з технології виготовлення готового одягу, сувенірів та прикрас. В режимі мультимедійного супроводу керівник гуртка постійно бачить реакцію вихованців, дає завдання для поетапного виготовлення робіт у чіткій послідовності.
Ефективне використання мультимедійного програмного забезпечення на заняттях танцклубу «Фієста» сприяє підвищення інтересу до гуртка, урізноманітненню форм проведення занять мистецького циклу.
Задля покращення роботи з обдарованими дітьми в РЦДЮТ створено банк даних з обдарованими дітьми, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих дітей у конкурсах, фестивалях, змаганнях. Щорічно формується банк даних охоплення дітей позашкільною освітою в розрізі класів базових шкіл та проводиться чіткий моніторинг популярності гуртків серед вихованців міста та району. Аналізуються матеріали соціальних паспортів навчальних закладів з метою залучення дітей різних соціальних категорій та дітей з девіантною поведінкою в гуртки, студії, творчі об» єднання.
Вперше в нинішньому році створено електронний каталог навчальних програм з питань позашкільної освіти на сьогодні маємо їх чотири ( три початкового, один вищого рівня).
В системі освіти області і району впроваджена система електронного документообігу. У нашому районі всі навчальні заклади мають електронні адреси, що дозволяє нам оперативно відправляти інформацію з проведення масових заходів, семінарів, конференцій.
Отже, за допомогою ІКТ керівник гуртка міняє весь навчальний процес не тільки для учнів, але в першу чергу для себе. Сучасний педагог просто зобов’язаний уміти працювати з сучасними ІКТ навчання хоча б заради того, щоб забезпечити одне з найголовніших прав дитини – право на якісну освіту.
Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці керівника гуртка і вихованця. У Святому письмі сказано:«Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці і шукає в ній утіху». Це є істина.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні
Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України (ст. 14 Е-освіта)
(від 15 травня 2013 р. № 386-р)
2.Особливості уроку з використанням комп’ютерних засобів( Інтернет ресурс)

Ю.П.Багатченко,
керівник гуртка «Прикладна інформатика» Городищенський районний Будинок дітей та юнацтва

ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Інформаційне суспільство визначається як ступінь в розвитку сучасної цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, створенням глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх соціальних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах. Стаття представляє опис досвіду роботи по програмі «Прикладна інформатика. Акваленд» з гуртківцями молодшого шкільного віку.

Працюючи керівником гуртка «Прикладна інформатика», я дійшла висновку, що для того, щоб функціонувала Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні кожен повинен мати можливість вільно висловлювати свою думку і бути почутим.
Інформаційні технології дають людям можливість будь-де у світі одержувати доступ до інформації практично миттєво. Але для того, щоб користуватися новими інформаційними технологіями (НІТ) кожна особа повинна мати елементарні навички, тому підвищення компетентності і грамотності вихованців позашкільних закладів і не тільки, у цій сфері є необхідними.
Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комплексу мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.
Комунікаційні технології – це підвищення ролі комп’ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів.
Для того, щоб розвивати творчі здібності дітей засобами комп’ютерних технологій потрібно: захопити, зацікавити, вселити впевненість у своїх силах, допомогти дитині здобути міцні знання, створити умови для творчого розвитку особистості.
Працюючи другій рік за програмою «Акваленд», я можу зробити висновки, виходячи з підсумкових результатів моїх вихованців, що за перший рік навчання за даною програмою гуртківці (молодший шкільний вік) навчилися досконало володіти ПК, досягли таких вмінь:
1. Семантичні вміння – здатність співвіднесення учнями символів, знаків і їх значень ( розпізнавання об’єктів за їх назвами та символами, виділення суттєвих ознак об’єктів за поняттями ).
2. Синтаксичні вміння – здатність читання і запису символічних виразів та їх побудові відповідно до встановлених правил.
3. Вміння інтерпретувати – визначення особливих ознак об’єкта, який подається через графічне зображення, вербальний ( текстовий ) опис і символічне представлення.
4. Вміння алгоритмізації – здатність побудови логічних послідовностей об’єктів, зображень, подій у певних ситуаціях.
5. Вміння планувати – здатність формувати опис операції,як послідовності певних дій з метою досягнення певної цілі.
6. Вміння системного мислення – здатність до операції декомпозиції системи на складові елементи, встановлення функцій кожного складового елемента і структури їх взаємозв’язків у складі системи.
7. Вміння структуризації – здатність до формування з загальної сукупності ( множини ) об’єктів субмножин за певними критеріями і визначення зв’язків між ними.
Але використання ІКТ в навчально-виховному процесі молодших школярів є неможливим без дотримання санітарно-гігієнічні умов, за яких застосування інформаційних технологій, підвищує ефективність навчання та мінімізує шкідливий вплив на дитячий організм, вчить вихованців культурі роботи з технічними засобами навчання, розвиває уміння дозувати роботу з ПК та активний відпочинок.
Можу зробити висновки, що використовуючи ІКТ у навчальному та виховному процесах, ми формуємо гармонійно цілісну особистість, допомагаємо вдосконалювати навички роботи з комп’ютером, розвиваємо пам’ять, уяву, увагу, логічне мислення, творчі здібності, спонукаємо дітей до виконання правил безпечного користування електроприладами, виховуємо самостійність, естетичні смаки, бережне ставлення до ПК
З точки зору дидактики ІКТ дозволяють зробити навчально-виховний процес більш інтенсивним, і головне, ефективним за рахунок можливостей, які отримуються внаслідок доступу до світових інформаційних джерел, тобто, ми розвиваємо майбутніх членів інформаційного суспільства, які, при потребі, можуть використовувати комп’ютерні технології та інформаційні засоби навчання для розв’язання питань, що раніше було практично неможливим.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Навчальна програма курсу « Прикладна інформатика. Акваленд » для позаурочного використання у загальноосвітніх закладах.
2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електронний ресурс].–Режимдоступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013

Н. В. Дегтярьова,
керівник гуртка станції юних
туристів м. Умань

ІНТЕГРАЦІЯ СТАНЦІЇ ЮНИХ ТУРИСТІВ М.УМАНЬ В СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Три невеликих, але впевнених кроки – саме стільки зробила станція юних туристів м. Умань для інтеграції в сучасний інформаційний простір в рамках Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Сьогодні нові інформаційні технології  невід’ємна частина нашого повсякденного життя. Кожній прогресивній людині в наш час важко уявити своє існування без комп’ютера чи інших інформаційно-комунікативних пристроїв, які значно полегшують життя, роблять його більш насиченим та цікавим. Не залишився осторонь від розвитку інформаційного простору і наш заклад – станція юних туристів м. Умань.
Першим кроком нашої інтеграції в інформаційне суспільство, звичайно, стала поява самого комп’ютера та копіювальної техніки. Це значно вплинуло на якість навчально-виховного процесу, адже полегшився процес ведення діловодства, з’явилася можливість більш ефективно створювати, обробляти, зберігати та розповсюджувати документацію, значно зменшився обсяг паперової документації, що призвело до певної економії коштів. Оволодіння основами роботи з різними типами прикладного програмного забезпечення дозволило нашим працівникам більш творчо та нестандартно організовувати навчально-виховний процес, а саме: створювати візитівки закладу, рекламні буклети, авторські бланки грамот, якими нагороджуються вихованці за перемогу у змаганнях, використовувати можливості комп’ютера для ведення рейтингу, підрахунку результатів змагань, творчо оформляти роботи науково-пошукових, краєзнавчо-дослідницьких, методичних робіт працівників та вихованців.
Другим кроком впровадження інформаційного освітнього середовища в роботу нашого закладу стало підключення до глобальної інформаційної мережі Internet. Одразу з’явилась можливість використовувати досвід роботи досвідчених туристів-педагогів та поширювати власні напрацювання, слідкувати за інноваціями в освіті та туризмі, підвищувати фахову майстерність, обмінюватися інформацією, обговорювати нагальні проблеми на різних форумах і інтернет-конференціях та використовуючи комунікаційні програми (електронна пошта, ICQ, Skype, соціальні мережі).
Третім кроком, і на нашу думку – найвагомішим, стало створення власного електронного представника нашого закладу в мережі Інтернет – офіційного веб-сайту станції юних туристів м. Умань (http://umansutur.at.ua). І ми одразу ж перетворилися із пасивних користувачів Всесвітньої мережі в активних дописувачів та інформаторів. Сайт побудований таким чином, щоб охопити якомога більшу аудиторію користувачів, а саме:
– Для педагогічних працівників розміщено зразки різної документації (нормативно-правової і внутрішньої документації закладу), положення та підсумки змагань і конкурсів, в розділі «Корисні ресурси» створено «Електронну бібліотеку», яка містить велику кількість фахової і методичної літератури та «Каталог сайтів» з посиланням на цікаві та корисні електронні ресурси.
– Вихованці та їх батьки на сторінках нашого сайту можуть знайти для себе інформацію про роботу закладу (адреса, профілі навчання та основні напрямки діяльності), роботу гуртків (розклад і місце проведення занять, вік вихованців, досягнення гуртка), переглянути останні новини та досягнення закладу, подивитися фото та відеоматеріали про себе та своїх улюблених дітей, скачати необхідні бланки для вступу дитини до нашого закладу, висловити зауваження, пропозиції i побажання стосовно нашої роботи.
– Всі небайдужі до туризму можуть отримати інформацію про діяльність нашого закладу та його історію, ознайомитися з педагогічним колективом та його напрацюваннями (на сайті викладено кращі краєзнавчі роботи та методичні розробки наших вихованців і працівників), знайти необхідні матеріали в електронній бібліотеці, і просто – слідкувати за життям та діяльністю станції юних туристів м. Умань, а для туристів, які планують відвідати наше місто – безліч корисної та цікавої інформації, про історико-архітектурні пам’ятки та туристську інфраструктуру нашого міста.
Не зважаючи на досить нетривалий термін роботи нашого сайту (запущений він був у березні 2012 року і активно працює на даний час) ми відчули його позитивний вплив на діяльність закладу майже одразу.
 Підвищилася активність вихованців (адже кожний бажає знайти своє прізвище і фотографію на сторінках сайту та похизуватися перед батьками і товаришами перемогою у змаганнях чи участю в поході).
 Зросла самосвідомість керівників гуртків (бажання презентувати роботу свого гуртка підштовхує до удосконалення навчально-виховного процесу та дисциплінує усіх його учасників).
 Піднявся престиж нашого закладу – стала доступнішою інформація про роботу СЮТур, наші новини публікувалися на сторінках популярних місцевих сайтів «Умань-Інфо» та «04744.info», що значно привернуло увагу пересічних громадян до туристської діяльності і активного дозвілля в нашому місті, зросла цільова аудиторія тощо. І не можна не похвалитися найвагомішим досягненням нашого сайту – перемогою в Третьому всеукраїнському конкурсі на кращий інформаційний сайт навчального закладу «Веб-сайт – обличчя успіху» (номінація «Веб-сайти позашкільних навчальних закладів») в рамках ХVІ Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013».
 І просто зручно стало працювати – завжди під рукою необхідна інформація, можливість слідкувати за новинками та досягненнями не лише нашого закладу, а й усієї освітянської та туристсько-краєзнавчої громади нашої держави.
Створення власного сайту стало великим кроком до відкритості навчально-виховного процесу, привернення уваги громадськості, батьків до туристсько-краєзнавчої роботи в місті. Радимо всім, хто ще не скористався такою можливістю, створити власний інтернет-ресурс, і життя вашого закладу обов’язково зміниться на краще!

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Добровольська О.М. «Навчання за технологією On-line»// Комп’ютер у школі та сім’ї. – №4. – 2010.
2. Жук Ю.О. Характерні ознаки структури комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища [Текст]/ Ю. О. Жук, О. М. Соколюк; за ред. В.Ю.Бикова // Інформаційні технології і засоби навчання: Збірник наукових праць Інституту засобів навчання АПН України. -К.: Атіка, 2005. – С.100-108.
3. Златіна С.М., Грунько Н.М. «Урок в режимі On-line» // Комп’ютер у школі та сім’ї. – №8. – 2010.
4. Литвинова С.Г. «Формування On-line навчального середовища в загальноосвітніх навчальних закладах» // Комп’ютер в школі та сім’ї. – №8.-2010.
5. Полат Е. С. Теория и практика дистанционного обучения [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений / М. Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева; ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 416с.
Т.П. Олійниченко,
директор Маньківського районного
центру дитячої та юнацької творчості,
мала академія наук учнівської молоді

«ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ, МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ»

Анотація
Дана стаття розкриває ефективні форми та методи практичної діяльності педагогічних працівників Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія наук учнівської молоді у напрямку реалізації основних аспектів Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві [2].
Основними засадами розвитку інформаційного суспільства та Національною доктриною розвитку освіти визначено пріоритетні заходи, що спрямовані на реалізацію державної політики у зазначеній сфері, здійснення яких, зокрема, забезпечить удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, створить умови для приведення рівня і якості освітнього потенціалу у відповідність з вимогами кадрового забезпечення інноваційного розвитку України [1].
Педагогічний колектив Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості спрямовує свою діяльність на реалізацію Закону України “Про позашкільну освіту”, зокрема, в частині збереження та розширення мережі гурткової роботи на базі сільських шкіл, створення належних умов для розвитку позашкільної освіти, залучення якнайбільшої кількості дітей до різних форм позашкільної освіти, створення ефективної системи виявлення і підтримки талановитої та обдарованої молоді, забезпечення змістовного дозвілля дітей, удосконалення виховної роботи засобами позашкільної освіти [3].
Позитивним є те, що педагогічному колективу ЦДЮТ вдалося відкрити ще 30 гуртків різних напрямків, які охопити гуртковою роботою більше 500 дітей сільської місцевості. Створені клуби в кожному навчальному закладі ( а це понад 300 учнів шкіл), які залюбки розвивають свої творчі, інтелектуальні здібності, організовують ігри, конкурси, змагання в своїх школах. Районний клуб «Ерудит» при ЦДЮТ є флагманом і куратором клубної роботи.
Традиційним і корисним для учнів шкіл є проведення педагогами ЦДЮТ майстер-класів для школярів, які влітку відпочивають і оздоровлюються в пришкільних таборах. Щорічно педагогічні працівники та вихованці закладу відвідують сільські школи з метою навчити учнів шкіл вмінню змістовно організовувати свій вільний час, проводити екологічні та краєзнавчі експедиції, акції. Організація відпочинку для творчо обдарованих дітей (влітку 2013 року це були вихованці зразкових колективів) в профільному таборі «Країна дитинства», який діяв у червні 2013 року.
А щоб розпочати таку діяльність, у педагогічному колективі довелося вивчити стан готовності керівників гуртків до інновацій (діагностування методичного рівня кожного педагога), кожному педагогу довелося навчитися володіти новими методами організації навчально-виховного процесу ( практичні засідання МО, обмін досвідом, опрацювання методичної літератури, вивчення передового педагогічного досвіду роботи колег-позашкільників).
Протягом року продовжувалась дослідно-експериментальна робота, спрямована на забезпечення модернізації змісту освіти, сучасного управління позашкільним навчальним закладом, на вибір ефективних педагогічних технологій, методів та форм організації навчально-виховного процесу.
Швидке реагування на потреби учасників навчально-виховного процесу, широкий демократизм, доступність, відкритість є основними принципами сучасної освіти, що активно впроваджує Мала академія наук при Маньківському районному ЦДЮТ.
З 2012 навчального року територіальне відділення МАН трансформується в окремий структурний підрозділ Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, малу академію наук учнівської молоді.
Увага колективу зосереджувалася на вирішення завдання щодо створення системи роботи з обдарованою сільською молоддю. Довелося відкрити 5 філіалів МАН на базі сільських шкіл, щоб дати можливість не лише міським, а й учням сільських шкіл спробувати свої сили та знання у науковій роботі. Важливе місце посіла співпраця з вищими навчальними закладами з проблем науково-методичного забезпечення роботи МАН.
Результати роботи Маньківського районного відділення МАН у 2011– 2014 рр. засвідчують його поступальний розвиток. Під час організації дослідницько – експериментальної роботи учнів-членів МАН, вихованці мають доступність через мережу Internet до наукового матеріалу, актуальних тем та досліджень науковців всього світу, опрацювання інформації теми наукової роботи та рівень її актуальності. Члени МАН, співпрацюючи з вищими навчальними закладами з проблем наукової теми, отримали можливість в online – режимі проводити круглі столи, бесіди, консультації з проблем визначеної теми.
Значну увагу Маньківський ЦДЮТ приділяє висвітленню своєї діяльності, творчих надбань юних вихованців та їхніх наставників, педагогічного колективу. Значні події висвітлюються на сторінках районного видання «Маньківські новини» та транслюються в ефірі Жашківської телерадіокомпанії «Жасмин».
З метою узагальнення та поширення досвіду інноваційної діяльності, представлення широкій громадськості, педагогам, фахівцям, науковцям здобутків з упровадження педагогічних, інтерактивних, інформаційних технологій педагоги позашкільного навчального закладу щорічно беруть участь у виставці передового педагогічного досвіду «Освіта Черкащини», «Джерело творчості» та інші. На сайті Черкаського ОІПОПП розміщені напрацювання педагогів-новаторів позашкільників. ІКТ дає можливість педагогам в on-line режимі вивчати, поширювати досвід інших педагогів позашкільного навчального закладу, що ефективно використовується в методичній, дослідницькій роботі закладу.
З допомогою ІКТ в навчально-виховній роботі педагоги закладу повністю змінили підхід до організації нового сучасного уроку, а саме – це використання інформаційного матеріалу мережі Internet на уроках, можливість для учнів самостійно опрацьовувати навчальний матеріал та інформувати своїх однолітків на заняттях гуртків. Працювати в режимі «Тестування» під час підведення підсумків уроків та вивчення окремих тем. Демонстрація досягнень інших позашкільних закладів та можливість порівнювати творчі здібності учнів з гуртківцями інших позашкільних навчальних закладів області України.
Інформаційна мережа надає можливість обдарованій молоді випробовувати свої знання в Internet – конкурсах, таких як «В об’єктиві натураліста”, «ЕКОоб’єктив», «МАН для 6,7 класів». Для вихованців художньо-естетичного напряму є можливість визначитися з участю в різних обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, отримавши інформацію та положення даних конкурсів на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту інноваційних технологій та інших освітянських сайтах.
З метою вивчення та поширення досвіду діяльності позашкільних навчальних закладів, вихованці Маньківського ЦДЮТ створили сайт центру дитячої та юнацької творчості (http://cdyt.at.ua), на сторінках якого представлено для громадськості, педагогів, учнів, батьків, як методичний, так і інформаційний матеріал.
В мережі Internet представлений досвід педагогів закладу щодо впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес Талабанюк Т.В., Давидчик В.С., Олійниченко Т.П.
Учні загальноосвітніх шкіл Маньківського району активно беруть участь в Internet – проекті «Ми – патріоти Черкащини». Дослідницькі та пошукові матеріали яких розміщені на сайті відділу освіти Маньківської районної державної адміністрації та Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості,сайтах та загальноосвітніх шкіл району, а саме: інформація про участь школярів у районних проектах «Посади сад», «На краще шкільне подвір’я”, «Ми – нащадки переможців», «Шкільна газета».
Вважаю, що розвиток інформаційного суспільства в Україні неможливий без пошуку та популяризації ефективних форм, методів, практичної діяльності педагогічних працівників позашкільних закладів.

О. В. Євзюра,
методист Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ

У статті висвітлюється досвід застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховній роботі позашкільного навчального закладу з метою розвитку національно-патріотичної свідомості вихованців та орієнтації на здоровий спосіб життя.
Матеріал може бути використаний в організації навчально-виховної роботи позашкільних навчальних закладів.
Створення інформаційного суспільства передбачає широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, що є актуальним для динамічного розвитку людства.
Використання ІКТ під час навчально-виховного процесу забезпечує удосконалення, доступність та ефективність процесу, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
Розробка методичного забезпечення виховних заходів із використанням комп’ютерних мультимедійних технологій є гарантією кращого сприйняття та зацікавленості дітей у сприйнятті, пізнанні та аналізі запропонованого матеріалу, адже психіка дитини налаштована на постійний емоційний зв’язок із життям.
Набагато доцільніше у виховній роботі з дітьми використовувати презентації, відеоматеріали, ніж словесний метод, оскільки це збільшує кількість засвоєного матеріалу, діти мають змогу опрацювати більше інформації, розширити коло знань (людина на слух запам’ятовується лише 20% почутого, а з використанням ІКТ працює «зорова пам’ять», що гарантує запам’ятовування вже 30%).
Наприклад: під час проведення пізнавальної програми для вихованців гуртка образотворчого мистецтва «Перлина» використана презентація «Образотворча спадщина Тараса Григоровича Шевченка», що створило умови для емоційного сприйняття предмета, для маленької дослідницької роботи.
Вихованню патріотичної свідомості сприяють не лише традиційні заходи патріотичного спрямування, а й невеликі «історичні екскурси», які були використані під час проведення місячника патріотичного виховання («Вільне поселення на берегах Дніпра – перша демократична країна на території сучасної України» та «Визволення рідної країни від німецько-фашистських загарбників»). Так само і перегляд соціальної реклами «Міжнародний день рідної мови», «Країна починається з тебе» з подальшим обговоренням сприяв формуванню більш особистісного, емоційно-ціннісного ставлення до української мови.
Перегляд фільму дитячої телестудії «Я+ТИ» «Убережи себе» під час проведення дискусії з елементами ток-шоу познайомив вихованців гуртків з результатами роботи телестудії закладу, сприяв поглибленню знань дітей про проблему СНІДу в нашому місті.
Заочна подорож до Національного заповідника «Батьківщина Т.Г.Шевченка», використання презентації «Пам’ятники Т.Г.Шевченку у світі» під час проведення інтерактивного спілкування «Живе поет у пам’яті людей», відеороликів з циклу «Золота підкова Черкащини», передачі «Гра Долі» («Літо у Яготині») сприяла поглибленню знань вихованців про творчість і багатогранний духовний світ Тараса Григоровича.
Перегляд соціального відеоролика про вплив тютюну на організм людини «Про шкоду куріння», робота з презентацією «Здоров’я нації у твоїх руках» дали змогу продемонструвати вплив різних чинників на формування та підтримання здоров’я людини, наслідки нездорового харчування (споживання висококалорійної їжі) та надмірне зловживання дієтами, порівняти життя та можливості здорової людини і людини, яка прив’язана до негативних звичок.
Отже, інформаційні технології підвищують інформативність та якість проведення навчально-виховної роботи, додають динамізму й виразності проведеним заходам. Результатом упровадження ІКТ в освітній процес позашкільного навчального закладу є позитивна динаміка зміни мотивації вихованців. За даними анкетування, що проводиться щорічно, за останні роки спостерігається позитивна динаміка зміни рівня мотивації та зацікавленості в участі в заходах.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Бодня О.В. Мультимедийная презентация к уроку. – Х.: Изд. група «Основа», 2011.
2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електронний ресурс].–Режимдоступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013

Н. Ф. Пащенко,
методист Черкаського міського
багатопрофільного молодіжного центру

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі позашкільної освіти доцільно розглядати одночасно і як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу ПНЗ, і як один з шляхів підвищення рівня інформаційно-комунікативної компетентності педагогів.
Використання комп`ютерних технологій, які проводяться з актуалізацією попередніх знань, досвіду, на яких нова інформація інтегрується з попередніми знаннями, дозволяють досягти високого рівня ефективності навчання і виховання, підвищити самостійність у пізнанні навколишнього світу, активізувати розумову активність. Стрімкий розвиток мережі Інтернет призвів до появи технологій колективної взаємодії користувачів, що надають можливість організовувати спільну освітню діяльність, реалізовувати власні комунікативні вміння, зберігати в мережі власні електронні ресурси, використовуючи програмні можливості різноманітних веб – сервісів.
Методична служба Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру опрацьовує ділову документацію, проводить контрольно-аналітичну діяльність, роботу в мережі Інтернет; розробляє плани роботи ПНЗ; спонукає педагогів до участі у конкурсах он-лайн; надає інформацію про роботу закладу в соціальних мережах; відстежує дослідно-експериментальну та науково-методичну діяльність педагогів; наставництво; роботу творчої групи; створює електронну базу даних вихованців; електронну картотеку, методичне забезпечення (створення електронних методичних матеріалів і презентацій для занять).
Використання ІКТ для педагогів Центру відкриває нові можливості комунікаційної взаємодії:
 організація педагогічних дискусій;
 поширення власних педагогічних ідей;
 розміщення цікавих тем для роздумів;
 розміщення оголошень, цікавих занять, майстер-класів;
 створення колективних публікацій (фото виставок, конкурсів, змагань; показових, виховних заходів);
 дистанційне навчання (ресурс для самоосвіти); як засіб для обміну інформацією та мережевої взаємодії зі своїми колегами.
Як відомо, одним з професійних завдань педагогів є організація ефективної взаємодії з батьками. Створивши власний блог педагог має можливість використовувати його як інструмент для: надання батькам психолого-педагогічних консультацій з окремих питань виховання і навчання дітей, залучення їх до педагогічної самоосвіти, до спільної участі в навчально-виховному процесі вихованців; проведення анкетування та опитування серед батьків; інформування батьків з результатами навчання дітей шляхом публікації творчих робіт вихованців, розміщення відео з навчальних занять; забезпечення зворотного зв’язку з батьками та ін.
Керівники гуртків, співпрацюючи зі своїми колегами, можуть використовувати блоги та соціальну мережу для організації проектної діяльності, розміщення об’яв про різні конкурси та їх результати, новини в галузі позашкільної освіти, для розміщення гіперпосилань на інші блоги педагогів, для публікації власних методичних розробок; отримання методичних рекомендації з теми, що цікавить педагогів; проведення педагогічних або наукових дискусій.
Підсумовуючи можна зробити висновок, що освітні блоги, як один з потужних інформаційних інструментів, нині є незамінним, оперативним і мало затратним додатковим комунікаційним засобом для професійної діяльності педагога.
Дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру мають відповідну матеріально – технічну базу для проведення занять з дітьми дошкільного та шкільного віку. Заняття проходять у новій і цікавій для вихованців формі, що забезпечує формування передумов мотиваційної, інтелектуальної готовності до життя в інформаційному суспільстві; розвивається пам’ять, увага, спостережливість. теоретично-аналітичне мислення. Під час проведення таких занять чергуються розумове, емоційне та фізичне навантаження, створюється позитивна атмосфера, що дозволяє вихованцям легко, з більшим інтересом засвоювати необхідні знання.
Вагомі переваги використання ІКТ:
 Залучення вихованців у провідну ланку створення інформаційного суспільства;
 Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу, підвищення його якості;
 Навчання дітей свідомому, корисному користуванню інформаційними технологіями;
 Урізноманітнення способів подачі інформації;
 Удосконалення якості подачі інформації;
 Підвищення пізнавальної активності вихованців, активізація навчальної діяльності вихованців;
 Технічне забезпечення проведення дослідів, експериментів на основі порівнянь – включення дітей у пошукову діяльність;
 Надання дітям можливості виявити власні творчі здібності, підкреслити свою індивідуальність;
 Активізація освітнього процесу за рахунок урізноманітнення наочності використання сучасних технологічних матеріалів та процесів.
Керівники гуртків усе частіше використовують у своїй професійній діяльності текстовий та табличний процесори, мультимедійні презентації, різноманітні відеоряди (мультфільмів, фрагментів пізнавальних телепередач), аудіо записи по різних напрямках роботи та ін.
Керівник гуртка «Ляльковий театр» Тараненко Людмила Василівна вносить в навчальний процес нові методи подачі інформації за допомогою медіа-засобів. Комп’ютер на заняттях гуртка допомагає створити високий рівень особистої зацікавленості вихованців за допомогою інформації, виведеної на екран. Ілюструється новий матеріал слайдами на екрані за допомогою мультимедійного проектора. Таким чином презентація допомагає організувати пояснення матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації. Комп’ютерна програма надає великі можливості моделювання різних ситуацій, що значно збагачує досвід дітей. Використовуючи презентації, Людмила Василівна здійснює заочну подорож до інших театрів світу, переглядає з вихованцями відео виступи різних театральних колективів з подальшим обговоренням: «А як би це могли зробити ми?…».
Керівник гуртка «Вокальна студія» Гребенюк Наталія Вікторівна у навчально-виховному процесі засобами ІКТ залучає учнів до перегляду інформації про минуле видатних митців мистецтва, літератури, кінематографії, кліпів вітчизняних та зарубіжних фільмів, слухання класичних та сучасних творів українських та зарубіжних композиторів.
Застосування комп’ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується керівником студії «У колі друзів» Побиванець Лесею Вікторівною для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей, що сприяє розвитку таких процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей при вивченні іноземної мови. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. З 2013 року вихованці студії беруть активну участь у створені проекту телеканалу «ВІККА» «Веселий ананас». Нові серії базуються на реальних подіях із життя дітей та підлітків. Сценарії не тільки веселі, цікаві, а і повчальні, відповідають вимогам сучасності, з пізнавальним змістом. На телеканалі проект вважають найуспішнішим, адже за цей період він отримав найбільше переглядів в Інтернеті.
Керівники гуртків «Шахи» користуються електронною версією традиційних шахів – стратегічної гри для двох гравців, ігри «Шахи» – он-лайн.
У результаті впровадження в роботу позашкільних навчальних закладів ІКТ можна очікувати такі результати:
1. Підвищення ефективності процесу навчання.
2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.
3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.
4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.
5. Створення єдиного інформаційного середовища
6. Підвищення творчих здібностей в діяльності гуртківців.
Пізнавально-розважальна програма «Гавайська вечірка»
Зразкова художня студія «У колі друзів» (керівник Побиванець Л.В.)

Пізнавально-розважальна програма «В гостях у Флори»
Зразковий художній колектив «Дивосвіт» (керівник Оснач Н.М.)
Літературно-музичний вечір «У кожного своя доля»
Студія вокалу дитячо-юнацького клубу «Надія» (Гребенюк Н.В.)

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Указ Президента України «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» № 1497/2005
2. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні затверджена Кабінетом Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р Київ
3. Заповіт. Кобзар (аудіо). – // Мультимедійний компакт-диск. – ПОА ГС, ПВВГОБ, ВБФУСР. – Полтава.
4. Ми діти твої, Україно. – // Мультимедійний компакт-диск. – КНУКМ – 2010.
5. Тарас Шевченко. Митці кіно – Тарасові Шевченку // Мультимедійний компакт-диск. – Міжнародна агенція «Україна – Арт». – Кохан Т. Г., Іваненкова С. І.
6. http://vkinotik.net/XzofnJTt2Wg/Вчимося-рахувати-легко-Відео-гра-для-дітей.html
С. Л. Шинкаренко,
керівник гуртка «Windows»
технічної творчості ЦДЮТ
Смілянської району
З ДОСВІДУ РОБОТИ КЕРІВНИКА ГУРТКА ЦДЮТ СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У даній роботі висвітлено матеріал про обрання програми гуртка згідно Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, та особливості викладання гурткових занять, розглянуто підходи до викладання навчального матеріалу та найбільш ефективні форми і методи навчання.
Сучасна освіта в Україні виходить на якісно новий рівень, пов’язаний з інтенсивним використанням у навчальному процесі комп’ютерної техніки. Комп’ютерні технології застосовують у промисловості, у банках і на складах, у системах зв’язку і управлінні транспортом, видавництвах і великих бібліотеках, у парламентах і міністерствах, у податкових інспекціях і у сфері розваг тощо. Неможливо уявити сучасний офіс без повсякденного і широкого застосування комп’ютерних технологій. Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій. Саме тому зростає попит на спеціалістів у галузі комп’ютерних технологій.
Сьогодні проблема взаємодії “людина — комп’ютер” стосується всіх членів суспільства, і тому повинна бути забезпечена не лише шкільною, але й позашкільною освітою. Основна мета Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні – розвиток творчої, конкуренто спроможної особистості, підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві,підвищення національної конкурентоспроможності у результаті розвитку людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах [1, с.4].
Для того щоб досягти даної мети і підготувати молоде покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві я обрала «Програму юних користувачів персонального комп’ютера» для вивчення на заняттях гуртка. Дана програма була обрана ще й тому, що метою програми є формування компетентностей особистості у процесі опанування основами інформатики та обчислювальної техніки. Основні завдання якої полягають у формуванні:
1. Пізнавальної компетентності, яка полягає у засвоєнні знань про інформацію та її властивості; структуру обчислювальної системи; операційної системи Windows;
2. Практичної компетентності, яка полягає у використання прикладного програмного забезпечення для виконання практичних завдань, формуванні практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних технологій, прикладним програмним забезпеченням загального призначення.
3. Творчої компетентності, яка забезпечує розвиток мислення, творчих здібностей учнів, інтелекту, набуття досвіду власної творчої діяльності, оволодіння новими навичками та здатностями, вміннями змінювати свою життєву програму розвитку, формування в учнів здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, творчої ініціативи та самореалізації.
4. Соціальної компетентності, яка полягає у вихованню культури праці, творчої ініціативи, формуванню стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності .[2, с.51].
Під час навчання в гуртку учні отримують теоретичні знання з основ інформатики, набувають практичних навичок користування операційною системою ПК, текстовим процесором, табличним процесором, графічними програмами Paint і Photoshop, програмою створення презентацій PowerPoint, глобальною комп’ютерною мережею Інтернет.
Навчання у гуртку сприяє поглибленню знань шкільної програми, кращому засвоєнню матеріалу, удосконалює навички роботи з комп’ютерними програмами і забезпечує професійну орієнтацію учнів.
Ні для кого не секрет, що якщо не повторювати вивчене то інформація швидко забувається, тому щоб мати міцні знання учні повинні оволодівати комп’ютерними програмами безперервно, тобто при вивченні інформатики потрібно, дотримуватися принципу наступності та неперервності.
Готуючись до занять в своїй роботі використовую інноваційні форми занять, адже вони сприяють більш високому рівню засвоєння матеріалу учнями. Під час проведення нестандартних занять спостерігається велика зацікавленість учнів, вони активні, збуджені, працюють із задоволенням. Досвід роботи показує, що для поліпшення розуміння, закріплення та відтворення інформації доцільно проводити такі заняття як: змагання; вікторина, “круглий стіл”, гра та ін. У грі розвивається уява, утверджуються образи фантазії, виниклі ідеї, створюються продукти діяльності. Важливість гри у тому, що вона надає учням можливість проявити ініціативу, дає свободу самовираження і творчості. Доречно систематично проводити ігри з використанням інтерактивних технологій.
Використання нетрадиційних занять-ігор дає змогу практично застосовувати знання учнів, пробуджувати бажання пізнавати нове, незвідане. Гарним доробком у цій справі будуть розвиваючі вправи та завдання, ребуси. Логічні ігрові завдання дають можливість розвивати пізнавальні здібності, мислення, просторову уяву, фантазію, пам’ять, увагу учнів, допомагають оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, проявляти кмітливість і винахідливість.
Так, у своїй роботі використовую систему запитань, створюючи різного роду проблемні ситуації або вносячи творчі елементи, завдяки чому учні отримають змогу активізувати розумову діяльність, зробити „відкриття”. Спочатку перед учнями на занятті ставиться проблема, яку вони потім вирішують шляхом самостійного аналізу, через висунення пропозицій, гіпотез, доказів, а також шляхом перевірки правильності розв’язання.
Щоб зацікавити учнів на занятті, активізувати їх роботу, розвивати креативність мислення використовую:
• технологію кооперативного навчання (робота парами, спілкування в групах);
• технологію колективно-групового навчання (обговорення ідеї в колі, залучення до дискусії, один учень навчає іншого);
• технологію опрацювання дискусійних питань (як різновид ігрових форм завдань).
Використовую на занятті цікаві завдання та завдання-жарти, головоломки, ребуси, які формують в дітей критичне та логічне мислення, творчу уяву. Даю можливість учням самим створити кросворди на будь-яку з тем, що вивчаються.
Тісна співпраця з шкільним психологом та соціальним педагогом дає можливість за допомогою теми «Комп’ютерна графіка» зробити психологічну діагностику учнів завдяки графічній діагностичній методиці. Під час практичного завдання учні малюють певні малюнки (наприклад: людину, а потім ще й – людину під дощем, неіснуючу тварину, себе зі своєю сім’єю).
Малюнок значною мірою несе на собі відбиток особистості дитини, її настрою, стану, почуттів, переживань, стосунків тощо. Результати малювання мало залежать від здатності дитини вербалізувати свої переживання. Для досліджуваного не завжди зрозуміло, яким чином його малюнки можуть бути використані та яка інформація може бути отримана з їхньою допомогою. Після заняття психолог, або соціальний педагог переглядає збережені малюнки і на основі ключа до діагностики робить собі певні помітки. Завдяки таким діагностикам можна визначити внутрішній стан дитини (тривожний, подавлений), який вона інколи не виказує, та надати допомогу.
Для того, щоб учням було цікаво на заняттях гуртка я використовую:
 наочність: різноманітні стенди, плакати, розкриваємо системний блок і ознайомлюємось з основними пристроями апаратної складової;
 ігрові форми: змагання, двобої, логічні ігри – Сапер, Лінії, Пазли, Тетріс;
 колективно-групове навчання: залучення до дискусії, обговорення ідеї в колі, один учень навчає іншого, створення кросвордів.
Щоб навчання було захоплюючим, я на кожному занятті, після ознайомлення учнів з теоретичною частиною влаштовую міні-змагання, відводячи на це 20 хвилин. В цей час учні тренуються і набувають навичок в певній номінації наприклад: Сапер – рівень Новачок. Всі учні знаходяться в однакових умовах, і кращий результат одного з учнів стимулює інших для покращення і вдосконалення власного результату. Школярам дуже подобаються заняття, вони їх з задоволенням відвідують. Тому на щорічних дводенних «Обласних змаганнях на кращого знавця логічних ігрових програм серед учнівської молоді» наші учні займають призові місця. Що підтверджує актуальність і правильність роботи в обраному напрямку. В листопаді 2013 року вихованці взяли участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної вправності “Бобер-2013”, де показали непоганий результат.
Відомий фізик Вернер Гейнзберг колись сказав, що «освіченість – це те, що залишається, коли забули все, чого навчались». Ця думка доводить, що людина залишає в усіх видах пам’яті найважливіше і найнеобхідніше для реалізації себе в професії та житті. Я маю надію, що інформаційні знання, та навички, отримані на заняттях гуртка, стануть невід’ємною складовою освіченості моїх вихованців.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні. – [Електроннийресурс].–Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013
2. Биковський Т.В., Вихренко Т.О., Денисюк Д.В., Іванов Ю.В., Кожемяка Д.І., Кучер С.М., Павлюк Л.Р., Полянська Т.М., Ріллє Г. Б., Ткачук В.В., ПРОГРАМИ з позашкільної освіти НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ (інформаційно-технічний профіль)

А.В. Михайлова,
керівник гуртка «Юні історики-краєзнавці» Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради

З ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

У статті представлено досвід роботи керівника гуртка «Юні історики-краєзнавці» щодо підготовки вихованців до життя в інформаційному суспільстві в гуртку

Гурток «Юні туристи-краєзнавці» – перша сходинка в реалізації дитячих інтересів у вивченні природного різноманіття та історико-культурного багатства України та світу, у практичному пізнанні вихованцями рідного краю, збереженні та примноженні культури, звичаїв, традицій українського народу.
Навчально-виховна робота в гуртку спрямована на формування таких компетентностей:
– пізнавальна компетентність: уміння спостерігати за навколишнім середовищем, знайомитися з пам’ятками історії і культури, особистісне сприйняття дослідженого матеріалу;
– практична компетентність: уміння орієнтуватися на місцевості за допомогою карти та компасу, проходження маршруту за легендою;
– творча компетентність: набуття досвіду складання опису маршруту походу, участь в експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі.
У вирішенні цих завдань на допомогу приходять ІКТ. Важливо забезпечити гуртківців повною, достовірною та своєчасною інформацією шляхом використання інформаційних технологій, вчити користуватися інформаційними послугами та інформаційними продуктами.
На етапі формування нових знань демонструються мультимедійні презентації PowerPoint з використанням малюнків, географічних карт, схем маршрутів, фотографій, тексту, відеозаписів (наприклад, презентації «Вчені, дослідники Черкащини», «Знавці сучасної Черкащини»). Це дозволяє сконцентрувати увагу дітей на найважливіших моментах теоретичного матеріалу, допомагає краще запам’ятовувати матеріал, більш глибоко проникати в суть досліджуваного питання.
Для пошуку інформації щодо організаційно-методичного забезпечення конкурсів і змагань (положення про змагання, конкурси, настанови до змагань з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування) використовуємо інтернет-ресурси Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді http://ukrjuntur.org.ua, Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради (http://ckoblsutur.ucoz.ua), сайт http://risk-life.com.
На заняттях за темою «Краєзнавчі дослідження» та теоретичних заняттях зі спортивного орієнтування вчу працювати з геоінформаційними системами (електронні відображення карт земної поверхні
https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&biw=1265&bih=597&tbm=isch&sa=1&q=карти+черкаської+області&oq
https://www.google.com.ua /search?q=географічні+карти+України,
https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&biw=1265&bih=597&tbm=isch&sa=1&q=топографічні+карти+України.
На етапі закріплення знань вихованцям пропонується самостійне розв’язання навчальних проблем – як прийом організації самостійної розумової діяльності в умовах проблемної ситуації [4, с.240]: виконання практичних робіт (виготовлення карт, маршрутів) із використанням інформаційних ресурсів (електронних бібліотек, архівів), пошуки інформації для використання в пошуково-дослідницькій роботі (опис маршрутів походів, експедицій). Цей процес створює умови для формування навичок роботи зі інформацією: пошук, аналіз, порівняння, осмислення інформації, що сприяє розвитку критичного мислення та комунікативної компетентності.
Результати пошуково-дослідницької роботи гуртківців розміщено на сайті Будинку дитячої та юнацької творчості м. Сміла http://www.bdut-smila.com.ua
: два випуски путівника «Моя Смілянщина – краплинка України»: «Скарби Смілянського краю» та «Стежками історичного минулого».
Впровадження ІКТ в роботу гуртка створює для гуртківців можливість увійти в інформаційне суспільство, яке відкрите для всіх, де кожен може створювати інформацію і знання, мати до них доступ і обмінюватися ними, даючи змогу особистості повністю реалізувати свій потенціал, сприяючи своєму сталому розвитку і підвищуючи якість свого життя [3, 1].
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/494-2011
2. Національна Програма інформатизації. – [Електронний доступ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/74/98
3. Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні.– [Електроннийресурс].– Режим доступу:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/386-2013
4. Химинець В. Інноваційна освітня діяльність. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – С. 255 – 262.

О.М. Кулеша,
культорганізатор, Христинівського районного будинку дитячої та юнацької творчості

З ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОРТАЛУ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація.
У статті розглянуто роль інформаційного порталу у створенні іміджу позашкільного навчального закладу.

В останній чверті ХХ століття людство вступило в нову стадію розвитку: настала епоха інформаційного суспільства. Японський вчений Йонезі Масуда задовго до цього передбачав такий перебіг подій. Але його ідеї не мали тоді підтримки. Та невдовзі інформаційна революція сталася, внаслідок чого почалося формування інформаційного суспільства, інформаційної культури.
Одним з головних пріоритетів України, визначених Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя. [2]
Інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображає загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства.
Інформатизація в позашкільному закладі дає можливість як доступу до нових знань, так і створює можливості для розвитку творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформацією для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, власне – для інноваційного розвитку суспільства.
Важливу роль у сучасному інформаційному просторі відіграють освітні портали. Сучасний навчальний заклад важко уявити без свого сайту. Сайти навчальних закладів є однією зі сходинок на шляху до глобальної інформатизації в освіті. Основне завдання веб-сайту позашкільного навчального закладу є: формування інформаційного освітнього середовища позашкільної освіти; поширення та впровадження досвіду використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у роботі позашкільних навчальних закладів; сприяння відкритості діяльності позашкільних навчальних закладів та розвитку взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу та громадськістю. [4]
Тому перш, ніж створювати сайт, ми детально розібрали, які результати може принести закладу його створення. І прийшли до таких висновків.
Сайт Христинівського районного будинку дитячої та юнацької творчості:
1. Стане новим джерелом розповсюдження загальної інформації про заклад.
2. Полегшить роботу всіх співробітників. Будь-який позашкільний заклад зацікавлений заохотити більшу кількість учнів. Набагато менше витрачається часу на те, щоб батьки, зайшовши на сайт БДЮТ, отримати всю необхідну інформацію про заклад, ніж би вони отримали її по телефону.
3. Може надавати робочу інформацію. Дуже корисно мати можливість отримати просто із сайту ту інформацію, якою користується сам заклад. Це можуть бути: зразки документів, наказів, положень, навчальних програм, умови проведення конкурсів, анкети, тощо.
4. Це – реклама діяльності закладу, залучення нових учнів та всіх, небайдужих до справ позашкілля.
5. Забезпечить зворотній зв’язок, відгуки.
6. Надасть статус, або імідж. Саме на своєму сайті можна започаткувати свій PR [5], обов’язково в комплексі з іншими засобами. Можна вести розділ новин про події, пов’язані з діяльністю закладу, можна влаштовувати конкурси, можна завести форум чи гостьову книгу. Можна ділитися своїми знаннями через власну базу знань, можна викладати інформацію про отримані нагороди, “історії успіху”, статті, думки, звіти, фотографії – власне реалізувати весь можливий комплекс заходів, спрямованих на покращення іміджу та підвищення авторитету закладу і його працівників.
Таким чином, позитивний ефект від сайту може бути дуже значним, і цілком залежить від викладених на ньому матеріалів та відповідно популярності сайту у своєму сегменті діяльності.
Перш, ніж створити сайт, було розроблено план роботи щодо проектування, створення та підтримки сайту БДЮТ.
Були переглянуті сайти різних установ, закладів, в тому числі і освітніх. Подібна стратегія необхідна для того, щоб досягти найкращих результатів, а це неможливо без правильного розуміння ситуації, яка існує.
Зробивши огляд, було проведено аналіз вдалих і невдалих сайтів та визначено концепцією проекту сайту, його структуру.
Сайт БДЮТ повинен містити корисну і цікаву інформацію. Тому підбір та підготовка матеріалів, інформації, статей, проводилася з дотриманням основних критеріїв: корисність інформації, повнота інформації про заклад, наявність матеріалів учасників навчально-виховного процесу, наявність і якість ілюстрованого матеріалу, грамотність поданих матеріалів.
Значна увага приділяється дизайну сайту. Значний вплив на оцінку сайту має його зовнішній вигляд, а вже потім користувач вивчає зміст, робить висновки. Тому, підбір гармонічної кольорової гами, дотримання стилю, читабельність, стилістична цілісність, зручність навігації, оригінальність оформлення, розробка графічних зображень – це ті основні правила, які застосовуються у роботі над дизайном сайту.
Робота над сайтом розпочалася у 2012 році.
Над методичним та інформаційним наповненням сайту працюють керівники гуртків. Технічною роботою по створенню сайту, публікацією та редагуванням матеріалів займається Кулеша О.М.
Щоб користувачі постійно поверталися, сайт повинен бути “живим”. Відновлення застарілої інформації й поповнення нової повинне проводитися регулярно.
В жовтні 2013 року сайт закладу отримав ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів у номінації «Веб-сайт районного позашкільного закладу».
Зважаючи на плинність часу, постійно удосконалюємо та працюємо над зростанням та зміною інформаційного навантаження.
Стежимо за динамічністю сайту:
 частотою оновлення
 рейтингом у пошукових системах. Сайт БДЮТ вже має досить високий рейтинг у пошукових Інтернет-системах, що дозволяє йому потрапляти на першу сторінку посилань. Сайт БДЮТ зареєстрований в основних пошукових системах: GOOGLE.ru; YANDEX.ru; MAIL.ru; YAHOO.ru.
 пошуком по ключових словах у пошукових системах. Більшість користувачів знаходять необхідну інформацію у пошукових системах і каталогах посилань. Наш сайт містить необхідні ключові слова й опис для пошукових систем, містить контент з урахуванням ефективного відкликання на запит користувача.
 швидкістю завантаження
 популяризацією сайту та підтримки його роботи.
Сайт БДЮТ складається на даний час із 15 сторінок, деякі з них містять підрозділи.
На головній сторінці «Наші новини», які динамічно оновлюються та відображують головні події життя БДЮТ, участь у заходах, конкурсах, фестивалях різних рівнів, досягнення педагогів та їх вихованців.
На сторінці «Про нас» – адреса, телефон, електронна пошта БДЮТ; емблема та гімн закладу. А також ви зможете ознайомитися із проблемою, над якою працює педагогічний колектив, напрями діяльності закладу.
В процесі розробки знаходиться сторінка «Сторінками історії» з розділами «Історія БДЮТ» та «Історія у фотографіях».
Сторінка «Цікаві гуртки» інформує про діяльність гуртків. Гості нашого сайту не тільки зможуть дізнатися про гуртки, які працюють у закладі, але й мають можливість, ознайомитися з роботами гуртківців.
Одна із популярних сторінок сайту – «Фотоальбоми», де кожен відвідувач зможе переглянути наші фотографії та відчути атмосферу творчості, працездатності колективу дітей та дорослих.
Інтернет дозволяє вести спілкування в обох напрямках. Користувач завжди може звернутися до нас із проханням або питанням. А своєчасна відповідь залишить гарне враження про сайт і його власників.
Інтерактивність нашого сайту: наявність Гостьової книги; форуму; форми зворотнього зв’язку; наявність аналітики відвідування.
Існує на сайті і сторінка «Методична робота» – де розміщенні матеріали, які використовуються у навчально-виховному процесі в позашкільному закладі. Це, дійсно, дуже корисна сторінка як для працюючих педагогів, так і для педагогів-початківців. Сторінка має рубрики: «Трудові будні викладачів» (містить інформацію про діяльність педагогічного колективу, його основні напрямки роботи, можна переглянути фотографії), «На допомогу керівнику гуртка» (розміщені програми з позашкільної освіти), «Методичні посібники» (містить інформацію про посібники написані працівниками закладу), «Розробки занять» (розміщенні розробки занять, майстер класи керівників гуртків)
На сайті БДЮТ є корисні посилання, де користувач зможе відразу зайти на сайти: Міністерства освіти і науки України; Головного управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації; Районного відділу освіти; Черкаський освітянський портал та інші.
На сайті закладу розміщена інформація про педагогічний склад БДЮТ.
Відгуки гуртківців та їх батьків про гуртки та їх керівників можна проглянути на сторінках «Нам дякують», «Заняття до душі».
Нещодавно була відкрита сторінка «Світ очима дітей», де розміщуються творчі дописи дітей, віртуальна виставка малюнків.
На сайті також плануємо опубліковувати фотографії та імена переможців змагань, конкурсів, учасників районних свят, кращих вихованців закладу; розмістити інформацію про обдарованих учнів нашого Будинку, які наприклад пишуть вірші, музику, малюють картини тощо. Можна розмістити і витвори мистецтва наших вихованців. Такого роду інформація має двобічну скерованість: для учнів – як заохочення, будь-якому учневі буде приємно, якби в Інтернеті на сайті БДЮТ розмістили його фотографію та ім’я у розділі «Наша гордість» або «Наші таланти» тощо; для батьків – чиї діти є потенціальними вихованцями нашого закладу, можливо саме інформація на сайті БДЮТ відіграє вирішальну роль у виборі позашкільного навчального закладу; для відвідувачів сайту – вдало опублікована інформація на сайті сприяє формуванню позитивного іміджу закладу, який приділяє багато уваги розвитку учнів, що робить процес навчання якісним та цікавим.
Сайту БДЮТ характерні такі можливості:
1. Наявність розділу з новинами, які динамічно оновлюються на головній сторінці сайту.
2. Галерея фотографій.
3. Створення динамічно змінних модулів на сайті, наявність яких потребує специфіка діяльності БДЮТу.
4. Створення на сайті БДЮТ розділу он-лайн консультацій для батьків та гуртківців.
5. Можливість розширеного пошуку по всьому сайту.
6. Можливість вибору мови сайту.
7. Можливість реєстрації користувачів на сайті, і, як наслідок – проводити їм розсилку, підключати інтерактивні компоненти.
8. Наявність корисних посилань.
Намічено і перспективний план роботи у цьому напрямку:
1. Розміщення на сторінках сайту планів уроків, завдань від керівників гуртків для можливості вихованців, які пропустили заняття, виконати завдання вдома.
2. Проведення на сторінках сайту творчих конкурсів (наприклад, конкурс фотографій на задану тематику; конкурс творчих робіт тощо).
4. Відкриття сторінки «Наша гордість» або «Наші таланти», де буде розміщена інформація про талановитих та обдарованих дітей БДЮТ та їх творчі роботи, досягнення.
5. Створити на сайті: «Віртуальну екскурсію БДЮТ ».
Тож, завітайте до сайту БДЮТ– chr-art-school.at.ua
Комп’ютерні телекомунікації, інформаційні ресурси, послуги ІНТЕРНЕТ і мультимедійні комплекси при грамотному використанні сприяють залученню вихованців до активного пізнавального і виховного процесу, вільному доступу до необхідної інформації з метою формування власної аргументованої думки з тієї або іншої проблеми, можливості її різностороннього дослідження, використання у практичній діяльності.
Інформаційні технології і комп’ютерні комунікації представляють велику важливість для вирішення завдань, які стоять перед сучасними навчальними закладами, тобто інформатизація виступає як чинник модернізації всієї системи освіти.
Отже, потрібно і в подальшому докладати багато зусиль щодо впровадження у навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій.

1. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/politolog/17416/
2. http://ru.wikipedia.org/wiki/PR
3. http://www.nkrz.gov.ua/uk/1324628380/1337763264/
4. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-р
5. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1473-12

Л.В.Курінська,
директор центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
м. Умань
ДІЯЛЬНІСТЬ УМАНСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
У статті розглядається впровадження в роботу та навчальний процес УМЦЕНТУМ нових інформаційних технологій, мережі Інтернет, мультимедійних технологій, електронної пошти.

З появою персональних комп’ютерів з’явився термін «нові інформаційні технології», під якими розуміють впровадження нових підходів до навчально-виховного процесу, що орієнтований на розвиток творчого потенціалу людини через застосування сучасних технічних засобів.
Інформатизація суспільства пов’язана в першу чергу з розвитком комп’ютерної техніки, різноманітного програмного забезпечення, глобальних мереж, мультимедійних технологій.
Виникнення та розвиток інформаційного суспільства передбачає широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.
Позашкільні навчальні заклади є невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дитини в позаурочний час, його самореалізації. Тому, поряд з іншими головними пріоритетами в діяльності профільних позашкільних навчальних закладів має бути і є впровадження в навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій, доступність сучасних інформаційних джерел і технічних засобів навчання для дітей і педагогів, здатних забезпечити подальше удосконалення і модернізацію навчально-виховного процесу.
Педагогічний колектив Уманського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді працює над створенням матеріально-технічної бази та організації практичного процесу комп’ютерно-орієнтованої технології навчання і виховання, забезпечення кожному гуртківцю можливості доступу до якісних знань, а педагогам – раціонального використання цих джерел у гуртковій роботі. В закладі є один комп’ютер, один ноутбук. При потребі кожний керівник гуртка використовує власний ноутбук. Уманський міський центр еколого-натуралістичної творчості підключений до мережі Інтернет, є електронна пошта та сайт закладу . Кожний гуртківець має можливість не лише спостерігати демонстрацію використання технологій, а й власноруч використовувати на практиці сучасну комп’ютерну навчальну техніку, готувати власні презентації.
Так, в 2013 році, вихованка гуртка «Юні валеологи» Грушовенко Ольга прийняла участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі, який започаткували Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України та Національний центр «Мала академія наук України»: «МАН – Юніор – Дослідник» в номінації «Еколог-Юніор». Тема конкурсу «Малі річки України». Тема нашої вихованки «Малі річки Уманщини». Робота Грушовенко Ольги, як і роботи інших учасників конкурсу, була викладена на сайт і йшло обговорення і оцінювання робіт.
Вихованка нашого закладу Грушовенко Ольга отримала Диплом переможця ІІІ ступеня (Наказ НЦ «МАНУ» від 14.06.2013 року № 30).
У цьому році вихованці УМЦЕНТУМ взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Друге життя речей», фотографії робіт на І етап конкурсу відсилаються через систему Інтернет. Не кажучи про те, що заявки на всі Всеукраїнські конкурси (а їх більше 30) приймаються через Інтернет.
Інформатизація суспільства – це глобальний процес і позашкільні навчальні заклади, як одна з ланок освіти, не можуть стояти осторонь цього процесу, незважаючи на скрутне матеріальне становище позашкілля.
Ю. В. Майдебура,
методист Уманського районного центру дитячої та юнацької творчості

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація.
У статті розкрито досвід діяльності керівника гуртка еколого-натуралістичного відділу ЦДЮТ на виконання Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Людина освічена – це та, яка знає,
де знайти те, чого вона не знає.
Георг Зиммель
Інформаційно-комунікативні технології стрімко увійшли в різноманітні сфери нашої повсякденної діяльності, тому важливим завданням перед керівником гуртка позашкільного закладу постало широке їх впровадження в процесі освітньої діяльності, а саме: ознайомлення вихованців гуртків з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній науці, техніці, виробництві, повсякденному житті та їх практична підготовка до раціонального використання під час розв’язування задач, пов’язаних з пошуком та опрацюванням інформації, її систематизацією та зберіганням, поданням широкому загалу і передаванням, забезпечення участі в проектно-технологічній та інформаційній діяльності, яка інтегрує всі види сучасної діяльності людини.
Маючи педагогічний досвід роботи керівника гуртка «Юні натуралісти» в Уманському районному Центрі дитячої та юнацької творчості, Мельник Т.О. вважає, що першочерговою умовою для педагога-позашкільника є його професійна майстерність, професійно-педагогічна компетентність та використання інформаційно-комунікаційних технологій, які особливо необхідні в роботі з обдарованими дітьми.
Вихованці гуртка еколого-натуралістичного відділу Центру ДЮТ набувають знання про навколишній світ, виховують у собі культуру збереження довкілля, вчаться розв’язувати екологічні проблеми, спостерігають за природними явищами, контролюють екологічну ситуацію рідного краю, беруть активну участь у справі її покращення. Тому заняття гуртка насичені та багаті на матеріал, і для опрацювання інформації використовуються різноманітні методи і прийоми. Застосування інформаційно-комунікативних технологій дозволяє швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між об’єктами та явищами, будовою та функціями. Ці технології сприяють розвитку самостійності і творчих здібностей дітей, спеціальної або загальної обдарованості, здійснення диференціації та індивідуалізації навчання, посилюють міжпредметні зв’язки, дозволяють зробити заняття більш наочним і цікавим. А це дозволяє краще зрозуміти поняття, сформувати практичні вміння та навички.
Педагог наголошує, що сьогодні інформаційно-комунікаційні технології є невід’ємною частиною життя практично кожної людини. Особливу роль в управлінні якісною освітою, з одного боку, відіграють комп’ютери, комп’ютерні системи, різні електронні засоби, аудіо-, відеотека, а з іншого – інфраструктура ІКТ, яка забезпечує швидкий доступ до необхідних ресурсів.
ІКТ є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Використання ІКТ робить гурток привабливим та сучасним. На занятті відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність вихованців, а саме: інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам’ять, мова, уява, інтерес до навчання, з’являються нові можливості для розвитку гармонічної індивідуальності, здібної до колективної співпраці.
Широкі можливості отримують учасники освітнього процесу під час роботи з Інтернет-ресурсами. Керівник їх використовує для підготовки повідомлень, творчих робіт, мультимедійних презентацій та публікацій, оформлення різноманітного друкованого матеріалу, випуску газет; для перегляду та обговорення освітніх, науково-популярних відеоматеріалів та для обміну інформацією та консультування.
З метою організації ефективної роботи з інтернет-ресурсами педагог пропонує вихованцям дотримуватися таких рекомендацій:
– звертатися до однієї з пошукових служб мережі (Гугл, Яндекс, Рамблер),
– визначати універсальні ресурси, якими вони можуть безпечно користуватися ( Вікіпедія, Острів знань та інші),
– критично оцінювати інтернет-ресурси,
– дотримуватися правил безпечної роботи в інтернеті.
Широко в своїй практиці використовує мультимедійні презентації, створені за допомогою програми PowerPoint. Використані презентації містять тексти, таблиці, діаграми, фотографії, елементи анімації.
Для урізноманітнення навчальної діяльності керівник гуртка використовує видавничу систему-програму Publisher (створення і редагування друкованої та електронної публікації). Особливостями дитячих публікацій є використання в роботі різних матеріалів: схем, віршів, кросвордів, загадок, вікторин, головоломок, ребусів.
Практична робота над досвідом показує, що використання ІКТ-технологій на заняттях сприяє підвищення інтересу до гуртка. Про це свідчать зацікавленість вихованців у вивченні навколишнього світу, активна участь у підготовці та проведенні заходів, творчих конкурсах, у роботі МАН.
Гуртківці під керівництвом педагога використовують ІКТ і при написані науково-дослідницької роботи та при оформленні результатів дослідження у Малій академії наук:
– знайомляться з вимогами до участі в конкурсі-захисті МАН на сайті Малої академії наук України, регіональними сайтами МАН;
– опрацювують науково-літературні джерела та архівні матеріали, займаються пошуком інформації в електронних бібліотеках мережі Інтернет за допомогою браузерів Opera, Mozilla , Google From;
– використовують комп’ютерні технології під час написання науково- дослідницької роботи (текстовий редактор MS Word, графічний редактор Paint, електронні таблиці в програмі Microsoft Excel, публікації та буклети в MS Publisher);
– створюють електронну презентацію MS PowerPoint для захисту наукової роботи.
Підвищуючи рівень ефективності пізнавальної та творчої діяльності, пошукової, дослідницької та експериментальної роботи на основі використання сучасних інформаційних технічних засобів, вихованці гуртка володіють:
– практичними основами використання текстового редактора Microsoft Word для оформлення власного пошукового або дослідницького проекту;
– технологіями створення та представлення широкому загалу презентації власного пошукового, дослідницького проекту;
– практичними навичками створення інформаційних публікацій результатів пошукової, дослідницької, експериментальної діяльності;
– вміннями використання комп’ютерних мереж та мережевих ресурсів для отримання необхідної інформації пошукового або дослідницького характеру;
– основами комп’ютерних графічно-інформаційних технологій.
Підводячи підсумок, хочу підкреслити, що використання інформаційних технологій дозволяє провести заняття гуртка на якісно новому рівні, врахувати психологічні та вікові особливості дітей, значно посилити їх інтерес до вивчення навколишнього світу, розвивати логічне мислення вихованців, навички пошуку інформації, групової роботи, формувати ключові компетентності молодого покоління.
Звичайно, ІКТ ніяким чином не замінить «живе» знайомство з природою, виходи на екскурсії, похід до музею, проте за ними майбутнє. Заняття з використання ІКТ стає більш наочним, цікавим, складний матеріал стає зрозумілішим для вихованців.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 276 с.
2. Гаврилюк В.Ю. Творча активність старшокласників як психолого-педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 1. – К., 2005. – С.95-100.
3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76-95.
4. Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 2005. – 528 с.
Видання підготовлено до друку та віддруковано
редакційно-видавничим відділом ЧОІПОПП
Зам. № 1423 Тираж 100 пр.
18003, Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1

Залишити відповідь